Detacheren

Detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere lidstaten.

Verklaring toepasselijke wetgeving – detacheren

Wanneer een persoon gedeeltelijk werkzaamheden verricht in het woonland Nederland en ook nog voor een stuk werkt in België, is onder bepaalde voorwaarden (25% criterium) de sociale zekerheidswetgeving van het woonland Nederland van toepassing. Het verschil met de situatie van detachering is, dat het bij werken in meerdere lidstaten in principe niet gaat om een  tijdelijke onafgebroken periode en dat  de betrokken persoon niet voor 100% tewerkgesteld is in het buitenland.  Om problemen en discussies met de sociale zekerheidsinstanties in woon- en werkland te vermijden, raden wij steeds aan een A1-verklaring aan te vragen.

Indien iemand woonachtig is in Nederland, normaal gesproken in het woonland Nederland werkzaamheden verricht en door zijn werkgever of als zelfstandige tijdelijk (in het algemeen niet langer dan 24 maanden én voor een onafgebroken periode) wordt uitgezonden naar België om aldaar werkzaamheden te gaan verrichten, dan kan deze persoon onder bepaalde voorwaarden toch sociaal verzekerd blijven in zijn woonland Nederland.  Van belang is dat men ziet dat het hier gaat om een uitzonderingssituatie. Is niet aan de voorwaarden voldaan of is voor ingang van tewerkstelling in het buitenland geen geldige detacheringsverklaring (A1) aangevraagd, dan zal de sociale zekerheid van het werkland van toepassing zijn overeenkomstig de algemene regel.

Wilt u zich als zelfstandige vanuit Nederland tijdelijk detacheren naar een andere lidstaat, dan kunt u informatie vinden op de website van de SVB. Mocht u personeel uit Nederland meenemen, dan gelden de EU-regels voor wat betreft de toepassing van de sociale zekerheid. Dit geldt ook als u personeel van uw Nederlandse vestiging wilt detacheren naar België. Meer informatie hierover vindt u onder de kop Vaststellen sociale verzekeringen