Werknemer detacheren naar Duitsland

Iemand die in Nederland woont en in Duitsland werkt, krijgt de status van grensarbeider. Een grensarbeider is een werknemer of zelfstandige die in de ene EU-lidstaat werkt en in een andere EU-lidstaat woont, waarnaar hij in beginsel dagelijks of minstens een keer per week terugkeert. Voor grensarbeiders is het Europees recht van toepassing.

In de Europese Verordening 883 uit 2004 en Verordening 987 uit 2009 is vastgelegd welk nationaal recht moet worden toegepast als iemand in het ene land woont en in het andere land werkt of in meerdere landen werkt. De hoofdregel is dat het sociaal verzekeringsrecht van het werkland moet worden toegepast. Hierop bestaan uitzonderingen:

 1. Werkt uw werknemer in meerdere landen, waaronder het woonland, dan is de hoofdregel dat het sociaal verzekeringsrecht van het woonland wordt toegepast als de werknemer meer dan 25% in het woonland werkt. Werkt uw werknemer voor verschillende werkgevers, dan gelden dezelfde voorwaarden. Ook als u als zelfstandige in meerdere landen werkt hebt u met deze regeling te maken.
 2. Werkt uw werknemer voor uw Nederlandse vestiging in een ander land in Europa, dan valt deze werknemer onder de Nederlandse sociale wetgeving.
 3. Voor varend en vliegend personeel wordt een uitzondering gemaakt. Bent u reder, dan is op uw werknemer het sociaal verzekeringsrecht van toepassing van het land waar u gevestigd bent. Let op, hier zijn ook weer uitzonderingen op!!
 4. Een andere uitzondering wordt gemaakt als u uw werknemer uitzend naar (detacheerd) naar een ander land. In een dergelijk geval kan Nederland een detacheringsverklaring (formulier A1) afgeven aan de werkgever, waardoor het Nederlandse sociaal verzekeringsrecht van toepassing blijft. Detachering kan voor een periode van maximaal 12 maanden en kan eenmalig worden verlengd. Als vooraf bekend is dat de detachering langer duurt dan 12 maanden, kan een detacheringsverklaring worden afgegeven voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze verklaring valt dan onder de uitzonderingsregeling. De uitzonderingsregeling kan ook worden toegepast als de werknemer in meerdere landen werkt en niet onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving wil vallen.

Als deze uitzonderingen van toepassing zijn, hebt u een A1-verklaring (Certificate concerning the Social Security legislation which applies to the holder) nodig om aan te tonen onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer valt. Deze verklaring vraag u samen met uw werknemer aan bij de SVB.

Voorwaarden detachering

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door de Nederlandse werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Nederland.

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
 • U oefent substantiële activiteiten in Nederland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de SVB. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

De Detacheringsverklaring (A1) kunt u bij de SVB aanvragen.

Handzaam overzicht

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Duitsland werkt.

Alle papieren op orde?

Nedubex heeft een handzame checklist gemaakt om te controleren of u overal aan gedacht hebt.