Detacheren

Detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere lidstaten.

Wanneer een persoon gedeeltelijk werkzaamheden verricht in het woonland België en ook nog voor een stuk werkt in Nederland, is onder bepaalde voorwaarden (25% criterium) de sociale zekerheidswetgeving van het woonland België van toepassing. Het verschil met de situatie van detachering is, dat het bij werken in meerdere lidstaten in principe niet gaat om een tijdelijke  onafgebroken periode en dat betrokken persoon niet voor 100% tewerkgesteld is in het buitenland.  Om problemen en discussies met de sociale zekerheidsinstanties in woon- en werkland te vermijden, raden wij u aan om steeds een A1-verklaring aan te vragen.

Indien iemand woonachtig is in België, normaal gesproken in het woonland werkzaamheden verricht en door zijn werkgever of als zelfstandige tijdelijk (in het algemeen niet langer dan 24 maanden en voor een onafgebroken periode) wordt uitgezonden naar Nederland om aldaar werkzaamheden te gaan verrichten, dan kan deze persoon onder bepaalde voorwaarden toch sociaal verzekerd blijven in zijn woonland België.  Van belang is dat men ziet dat het hier gaat om een uitzonderingssituatie. Is niet aan de voorwaarden voldaan of is voor ingang van tewerkstelling in het buitenland geen geldige detacheringsverklaring (A1) aangevraagd, dan zal de sociale zekerheid van het werkland van toepassing zijn overeenkomstig de algemene regel.

Wilt u zich als zelfstandige vanuit België tijdelijk detacheren naar een andere lidstaat, dan kunt u informatie vinden op de website van – RSVZ- ipv:  Rijksdienst voor Zelfstandigen.

Mocht u personeel uit België meenemen, dan gelden de EU-regels voor wat betreft de toepassing van de sociale zekerheid. Dit geldt ook als u personeel van uw Belgische vestiging wilt detacheren naar Nederland. Meer informatie hierover vindt u op de website van Belgium.be en op de website van Socialsecurity.be.