Informatie voor werknemers

Tijdelijke werkloosheid in België

De algemene regels

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, kunnen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De verantwoordelijke instantie is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA), maar de uitbetaling van de uitkering wordt overgelaten aan de uitbetalingsinstanties: de vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheid.

Voor de Coronacrisis werd er een strikt onderscheid gemaakt tussen een volledige en gedeeltelijke sluiting, net zoals er een strikt onderscheid gemaakt werd tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Dit strikt onderscheid is in beide gevallen vervaagd. In veel situaties zal het dus volstaan om een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te dienen. Het volstaat dan voor de werkgever om het Coronavirus op te geven als reden.

Zoals reeds aangehaald is ook de procedure zelf voor het aanvragen van de tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. De werkgever moet slechts één formulier indienen waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen. Dat formulier bevat de uren tijdelijke werkloosheid in de loop van de betrokken maand. Die aangifte wordt vervolgens automatisch overgemaakt aan de uitbetalingsinstelling.

Het is vervolgens aan de werknemer om een uitkeringsaanvraag in te dienen bij de uitbetalingsinstelling via een vereenvoudigd formulier waarop de datum van de uitkeringsaanvraag, het rekeningnummer van de werknemer en diens identificatiegegevens vermeld dienen te worden. Dat kan de vakbond zijn waar de werknemer bij aangesloten is of de Hulpkas voor Werkloosheid.

Zodra de uitbetalingsinstelling over beide formulier beschikt, kan zij overgaan tot uitbetaling van de uitkering.

De werknemer zal een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen van 70% van het gemiddelde loon (gemaximeerd op EUR 2.754,76 per maand), terwijl dat voorheen slechts 65% van het loon was. Afhankelijk van de soort tijdelijke werkloosheid, dus economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zal de werknemer een supplement ontvangen per dag van tijdelijke werkloosheid. Iedere tijdelijk werkloze zal ook een tegemoetkoming van EUR 206,68 ontvangen van de overheid als tussenkomst in de water- en energiefactuur.

Deze versoepelde toegang tot tijdelijke werkloosheid geldt voorlopig voor de periode tussen 13 maart en 30 juni 2020.

De grensoverschrijdende situatie

Het bovenstaande zijn de algemene regels voor de tijdelijke werkloosheid die gelden voor de normale situatie, waarmee bedoeld wordt de inwoner van België die tewerkgesteld wordt bij een Belgisch bedrijf en op wie de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. De vraag rijst dan natuurlijk of er andere regels gelden in een grensoverschrijdende situatie. Deze vraag moet helaas in sommige gevallen bevestigend worden beantwoord.

In het geval van een grensganger, bijvoorbeeld de inwoner van Nederland die bij een Belgisch bedrijf werkt en in België sociaal verzekerd is, ontstaan er geen problemen. De werkgever zal ook voor die Nederlandse grensganger de tijdelijke werkloosheid kunnen aanvragen. In het geval van een Nederlands bedrijf dat werknemers heeft die in België sociaal verzekerd zijn, kan dat Nederlands bedrijf ook voor de in België sociaal verzekerde werknemers de tijdelijke werkloosheid aanvragen. In deze situaties ontstaan er derhalve geen problemen.

Problemen ontstaan echter wanneer de Nederlandse grensganger niet in België sociaal verzekerd is, maar bijvoorbeeld in het woonland. Uit de FAQ die op de website van de RVA gepubliceerd is, blijkt dat iemand die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling valt, in principe geen recht heeft op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid. Hier wordt aangesloten bij het principe dat het land dat de socialezekerheidsbijdragen int, ook verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de uitkeringen. Hieruit volgt dat een Belgisch bedrijf diens in Nederland sociaal verzekerde werknemers niet met tijdelijke werkloosheid kan stellen.

In principe kan dit buitenlands bedrijf, met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn, aanspraak maken op steun uit Nederland, aangezien in Nederland de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) ook van toepassing is op buitenlandse bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn en dus in Nederland de premies betalen. Hier wordt, net als in België, aangesloten bij het principe dat de uitkeringen betaald worden door het land dat de premies ontvangt. Echter worden de lonen van die werknemers die niet sociaal verzekerd zijn in Nederland niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt. Hoe de omzetdaling in deze situatie wel berekend wordt, is momenteel nog niet in te schatten.  Voor meer informatie over de NOW, verwijzen wij u graag naar dit nieuwsbericht.

  • Actuele informatie over tijdelijke werkloosheid wordt door de Nationale Dienst voor Arbeidsvoorziening (LfA / RVA/ONEM) (ook in de Duitse taal) op haar website verstrekt. Hier>>
  • Informatie van de vakbond ACV Hier>>
  • Informatie van de vakbond ABVV: Hier>>
  • Informatie van de vakbond ACLVB: Hier>>

Subsidie voor de energiefactuur van de Vlaamse overheid

De Vlaamse regering heeft een forfaitaire water – en energiepremie ingevoerd van € 202,68. Deze is bedoeld voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht of door economische redenen. Ook grensarbeiders komen daarvoor in aanmerking.

Hier de link naar de website waarop de aanvraagprocedure beschreven staat:

Klik op “Water en energievergoeding door Covid 19” en kies vervolgens “hoe gebeurt de uitbetaling”.  Nederlandse grensarbeiders die in België werken en op tijdelijke werkloosheid zijn gezet behoren tot de categorie 3.

De aanvraag kan enkel gebeuren via een online aangifteformulier en men kan enkel inloggen ofwel met een Belgische EID – die heeft men als men de Belgische nationaliteit heeft – of met een digitale sleutel.  Daarvoor moet men eerst een activeringscode aanvragen bij een van de zogenaamde registratiekantoren van de gemeenten die daarvoor aangewezen zijn.

Als Nederlands grensarbeider werkzaam in België kan er als volgt een digitale sleutel aangevraagd worden:

  1. Verzoek indienen bij een van de daartoe bevoegde Belgische gemeente.
  2. De aanvrager ontvangt vervolgens twee e-mails: één e-mail met de activatiecode en één mail om de digitale sleutel te activeren (komt van CSAM). In die laatste mail kan je op een knop duwen en kom je op een website uit waar je de activatiecode (uit de eerste mail) dient in te vullen.
  3. Dan dient er een voorkeurstaal gekozen te worden en dient men te kiezen op welke manier men gebruik wilt maken van de digitale sleutel (4 opties mogelijk).  Na het afronden van deze registratie volgt nog een e-mail van CSAM waarin de registratie en activatie bevestigd worden.

Vervolgens kan men gebruik maken van alle toepassingen zoals “my pension”, “tax on web” maar ook de  aanvraag voor de Vlaamse energiepremie.

Hier de link met daarop de beschreven procedure en het overzicht van de registratiekantoren waar men terecht kan.

Men kan een registratiekantoor van een gemeente kiezen en in principe kan men ook zonder dat men zich fysiek moet verplaatsen de activatiecode aanvragen , per mail bijvoorbeeld. Het is maar hoe de gemeente daarmee omgaat.

De aanvraag moet uiterlijk op 17 augustus 2020 zijn ingediend.

We hopen je met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Deze informatie is ons ter beschikking gesteld door de vakbond ACV-grensarbeiders

Meer informatie:
Hier vindt u de informatie van het ACV over “Corona en je Werk”>>.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt