Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte

U bent in België verzekerd voor een uitkering bij ziekte. Als u ziek wordt en niet kunt werken, krijgt u eerst een deel van uw loon van uw werkgever. Daarna krijgt u vaak een uitkering bij ziekte van het ziekenfonds.

Let op. Is uw ziekte veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Dan krijgt u een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Voor meer informatie over deze regelingen kunt u terecht bij de arbeidsongevallenverzekeraar of Fedris.

Voorwaarden

Om uw loon doorbetaald te krijgen bij ziekte moet u zich bij de werkgever ziek melden. Binnen twee dagen na de ziekmelding moet u ook een ziekmelding naar uw Duitse Krankenkasse verstuurd hebben.

Bent u langer ziek en stopt uw werkgever met de betaling van (een deel van) uw loon? Dan krijgt u via uw Belgisch ziekenfonds een ziekengelduitkering als u in de 6 maanden voordat u ziek werd ten minste 120 dagen heeft gewerkt in België en eventueel een ander EU-land. Hiervoor moet u bij verblijf in België opnieuw een verklaring van uw Belgische huisarts indienen bij uw mutualiteit. Dit doet u binnen 14 dagen (voor arbeiders) of 28 dagen (voor bedienden).

Hoogte en duur van uw loondoorbetaling

Als u ziek wordt blijft uw werkgever uw loon of een deel ervan betalen.

*   Bent u een bediende? Dan ontvangt u nog één maand 100% van uw loon. Hierna stopt uw loon.

*   Bent u een arbeider? Dan ontvangt u de eerste zeven dagen 100% van uw loon, en van de achtste tot en met de veertiende dag 85,88% van uw loon. Vanaf de vijftiende dag tot en met het einde van de eerste maand krijgt u nog 25,88% van uw loon van uw werkgever. De overige 60% krijgt u van uw mutualiteit. In totaal krijgt u dan 85,88% van uw loon.

Hoe hoog wordt mijn uitkering als ik geen loon meer krijg?

Na de eerste maand van uw ziekte krijgt u van de mutualiteit 60% van het loon dat u verdiende vóór de eerste ziektedag. Voor de berekening van de uitkering wordt uw loon omgerekend naar een dagloon. Uw dagloon kan nooit meer zijn dan €138,63 per dag ook al verdiende u meer per dag. Voorbeeld:

*   Een maand heeft bijvoorbeeld 24 uitkeringsdagen, dus is de uitkering 24 x het dagloon dat voor u geldt.

*   Een andere maand heeft 26 uitkeringsdagen. De uitkering is dan 26 x het dagloon dat voor u geldt.

Wat als u langer dan een jaar ziek bent?

Als u 12 maanden ziek bent stopt uw ziekengelduitkering en kunt u een Belgische invaliditeitsuitkering aanvragen. U moet voor deze uitkering minimaal 66% arbeidsongeschikt verklaard worden.

Hoe hoog uw uitkering vervolgens wordt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en van uw vroegere loon:

  • Als u een gezin hebt: 65% van uw laatste loon
  • Als alleenstaande: 55% van uw laatste loon
  • Als u een partner hebt met een inkomen boven de wettelijke minimum norm: 40% van uw laatste loon
  • Als u een partner zonder inkomen hebt of een inkomen onder de wettelijke minimum norm: 55% of 65% van uw laatste loon, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Als u niet uw hele loopbaan in België had

Als u voor de periode van ziekte niet alleen in België hebt gewerkt maar ook in Duitsland moet u in beide landen een (gedeeltelijke) uitkering aanvragen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt