Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wat moet u doen als u vanuit België als werknemer in Nederland werkt bij een Nederlandse werkgever en u kunt niet aanwezig zijn door ziekte?

Aanvragen

Als u ziek wordt, hoeft u geen uitkering aan te vragen. Uw werkgever betaalt na uw ziekmelding het loon door.

Ziekmelding bij de werkgever

Ziekmelden doet u op de manier die u met uw werkgever heeft afgesproken. Meld u ziek bij uw werkgever met eventueel een verklaring van uw huisarts. Zowel van werkgever als van werknemer wordt verwacht dat men zich inzet om weer aan het werk te gaan. Daarvoor zijn er wettelijk vastgelegde regels. Nederland kent een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 2 jaar. Uw werkgever betaalt in de meeste gevallen uw loon door. Is dit niet het geval, dan geeft uw werkgever uw ziekmelding door aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). U krijgt dan een ziektewet-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Raadpleeg ook de informatie van het UWV.

Hoe meld ik mij ziek als ik uitzendkracht ben?

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Meld u dan zo snel mogelijk ziek bij het uitzendbureau. Het ligt dan aan uw contract of het uitzendbureau (een deel van) uw loon moet door betalen of dat u een uitkering krijgt van UWV. In het laatste geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewetuitkering (ZW) voor u aan bij UWV. In het laatste geval meldt het uitzendbureau de ziekmelding (ZW) voor u aan bij UWV. Een aanvraag voor een ziektewet-uitkering wordt dan in gang gezet. Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)-88-8982001.

Mijn arbeidscontract loopt af tijdens mijn ziekte

Bent u ziek en loopt uw arbeidscontract af? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Uw werkgever geeft door dat u ziek uit dienst bent gegaan bij het UWV en de aanvraag voor de ziektewet-uitkering wordt dan in gang gezet. Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven ? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)88-8982001.

Ik ben ziek en verblijf in Nederland

Bent u ziek en verblijft u in Nederland? Dan hoeft u geen verklaring van uw huisarts in te leveren. Nederlandse artsen geven zo’n verklaring niet af. De arbodienst van uw werkgever kan u oproepen om de ziekte en de waarschijnlijke duur ervan vast te stellen.

Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

Heeft u een werkgever, dan begeleidt de arbodienst of de bedrijfsarts u tijdens uw ziekte. Bent u uitzendkracht of is uw arbeidscontract gestopt, dan begeleidt UWV u tijdens uw ziekte.

Medisch onderzoek

Soms is een medisch onderzoek nodig. Bent u in België terwijl u ziek bent? Dan kan de arbodienst, bedrijfsarts of UWV aan de mutualiteit (Belgische ziekenfonds) vragen om een medisch onderzoek te doen. De resultaten worden dan naar de arbodienst, bedrijfsarts of UWV gestuurd.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u uit Nederland een uitkering krijgen die maximaal 70%  tot 75 % van het laatste loon bedraagt (tot een max. dagloon). Mogelijk ontstaat ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België, wanneer u ook in België heeft gewerkt. U krijgt dan niet de maximale bedragen uit beide staten, maar deze worden met elkaar verrekend of u krijgt uit beide landen een gedeeltelijke uitkering. Tussentijdse herkeuringen zijn mogelijk. Deze uitkering kan worden uitbetaald tot het moment waarop u uw AOW ontvangt. Daarna komt deze uitkering te vervallen. U bent dan aangewezen op een ouderdomspensioen. Wanneer u ook in België hebt gewerkt, ontvangt u bij uw pensionering minimaal 2 pensioenen: Belgisch Rustpensioen en Nederlandse AOW. Eventueel heeft u ook nog een Nederlandse of Belgisch bedrijfspensioen.

Meer info

Wenst u een gesprek met een adviseur in een GrensInfoPunt? Kijk dan hier voor een overzicht van de GIP’s in uw buurt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt