Belastingen internationaal chauffeurs

Opmerking vooraf

Deze informatie is voor chauffeurs die in Duitsland wonen en werken voor een Nederlandse transportondernemer. Zowel de beroepschauffeur als de transportondernemer die een grensganger in dienst heeft, hebben te maken met de wetgeving van meer dan één land. De onderstaande informatie heeft betrekking op belastingen en sociale verzekeringen. Het is echter belangrijk er vooraf op te wijzen dat de plaats waar sociale verzekeringsplicht bestaat vaak afwijkt van de plaats waar belastingplicht bestaat. Daarnaast hangt de fiscale beoordeling niet af van de regelingen rond het arbeidscontract of het arbeidsrecht.

Elk land beschikt over eigen nationale belastingwetten. Om dubbele belastingheffing te voorkomen hebben staten onderling verdragen afgesloten. Dit geldt ook voor Nederland en Duitsland. In beginsel is de plaats waar het beroep wordt uitgeoefend bepalend voor de vraag in welke land belasting moet worden afgedragen.  Voor beroepschauffeurs, die een “mobiele werkplek” hebben, blijft echter het belastingrecht van het woonland van toepassing, tenzij hij meer dan 183 dagen per jaar in het buitenland werkt. In dat geval wordt het inkomen ten behoeve van de belastingheffing verdeeld over meerdere landen. Ook de plaats van vestiging van de werkgever en de feitelijke aard van de beroepsuitoefening als chauffeur spelen echter een rol.

Als sprake is van detachering of uitzendwerk is aanvullende informatie nodig.

Belasting

Als de chauffeur alleen in Nederland onderweg is, wordt alleen in Nederland belasting geheven. De werkgever van de chauffeur is verplicht de loonbelasting, die naar Nederlands recht verschuldigd is, af te dragen aan de Nederlandse belastingdienst. In Duitsland is geen belasting verschuldigd. Het Nederlandse inkomen wordt echter wel in Duitsland bij het zgn. “Progressionsvorbehalt” in aanmerking genomen als de chauffeur samen met zijn huwelijkspartner aangifte doet. Dit heeft tot gevolg dat over het Duitse inkomen (van de huwelijkspartner) op grond van een hoger tarief belasting wordt geheven. De chauffeur hoeft over zijn salaris geen belastingen te betalen in Duitsland, omdat het hier geen Duitse werkgever betreft. Wel moet hij in Duitsland een aangifte doen als hij andere inkomsten heeft.

Als de chauffeur onder de Nederlandse belastingwetgeving valt, is hij buitenlands belastingplichtig. Onder voorwaarden kan hij in Nederland een aangifte doen en gelijkgesteld worden met binnenlands belastingplichtigen. Dit heet kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Dit kan tot voordelen leiden. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek of om de partner in Nederland een belastingaangifte te laten doen om de heffingskorting aan te vragen.

De chauffeur blijft als inwoner van Duitsland natuurlijk ook nog steeds in Duitsland belastingplichtig. Omdat vaak het inkomen alleen uit het salaris bestaat, betaalt hij in Duitsland geen belastingen.

Sociale zekerheid

Voor de beoordeling van de sociale verzekeringsplicht is EU Verordening 883/04 van toepassing. Aangezien in dit geval uitsluitend in Nederland wordt gewerkt, is de werknemer daar ook sociaal verzekerd. De werkgever dient daarom naast de loonbelasting ook de sociale verzekeringspremies aan de Belastingdienst af te dragen.

Belasting

Omdat de chauffeur niet in Nederland werkt, betaalt hij in Nederland geen belasting. De belasting moet in Duitsland worden afgedragen.

Sociale zekerheid

Als de chauffeur uitsluitend in Duitsland rijdt, is hij in Duitsland sociaal verzekerd. De Nederlandse werkgever moet zich aanmelden bij een Krankenkasse in Duitsland om daar de naar Duits recht verschuldigde sociale zekerheidspremies af te dragen. 

Belasting

Als de chauffeur in meerdere landen in de EU rijdt, is het recht op belastingheffing opgesplitst. In Nederland wordt uitsluitend over het deel van het loon belasting geheven dat betrekking heeft op de dagen dat de chauffeur daar werkelijk heeft gereden. Voor de dagen dat de werknemer hetzij in Duitsland hetzij in een ander land heeft gereden, heeft het woonland Duitsland recht om belasting te heffen. Op deze regel bestaat een uitzondering, namelijk in het geval dat de werkzaamheden in een EU‐lidstaat meer dan 183 dagen per jaar worden uitgeoefend. In deze situatie wordt ook over dit deel van het loon, naast het deel dat op Nederland betrekking heeft, in Duitsland geen belasting geheven. In Duitsland wordt in dit geval vrijstelling verleend. De werknemer is er zelf voor verantwoordelijk om over dit deel in de betreffende EU-lidstaat belasting te betalen. De Nederlandse werkgever kan voor deze werknemer in Duitsland geen loonbelasting afdragen. Daardoor dient de werknemer zich zelf aan te melden bij de Duitse belastingdienst in zijn woonplaats en daar mee te delen hoe hoog naar schatting in dat jaar het loon zal zijn dat op Duitsland en andere staten dan Nederland (voor zover daar minder dan 183 dagen wordt gewerkt) betrekking heeft. De Duitse belastingdienst zal in dat geval per kwartaal een voorlopige aanslag opleggen, die na afloop van het jaar bij de belastingaangifte zal worden verrekend. Hiervoor zijn geen formulieren nodig.

De chauffeur blijft in principe in Nederland loonbelastingplichtig. Wanneer de werkzaamheden echter vrijwel geheel (meer dan 90%) buiten Nederland plaatsvinden, wordt in Nederland geen loonbelasting ingehouden. Wel dient hij het (resterende) inkomen, dat is ontvangen uit in Nederland verrichte werkzaamheden, op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Als de chauffeur gedeeltelijk in Duitsland wordt belast, moet hij er rekening mee houden dat hij in Nederland geen recht heeft op belastingvoordelen, zoals hypotheekrenteaftrek en belastingvoordeel uit de heffingskorting. Hij is niet meer kwalificerend buitenlands belastingplichtig.

Sociale zekerheid

De chauffeur is in principe in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen, omdat de werkgever in Nederland is gevestigd. De premie wordt vastgesteld over het wereldinkomen. Dit betekent dat de werkgever de sociale verzekeringspremies over het gehele inkomen van de chauffeur aan de Belastingdienst moet afdragen.

Werkt de chauffeur 25% of meer in Duitsland, dan wijzigt de sociale verzekeringsplicht naar Duitsland. Bij internationaal chauffeurs die elk jaar andere routes rijden kan dit tot gevolg hebben dat hun verzekeringsplicht regelmatig wisselt. De Nederlandse werkgever zal dit in de gaten moeten houden en moet er op voorbereid zijn dat hij de premies sociale verzekeringen dan naar Duits recht moet afdragen aan de Krankenkasse waar de werknemer in Duitsland bij is aangesloten.

Zie ook Werken in meerdere landen.

Belasting

Belasting wordt geheven door het land waar hij meer dan 183 dagen per jaar werkt. In deze situatie wordt ook over dit deel van het loon, naast het deel dat op Nederland betrekking heeft, in Duitsland geen belasting geheven. Het restant dient te worden verdeeld tussen Nederland en Duitsland. De belastingplichtige dient zich zelf aan te melden bij de belastingdienst van het land waarin hij overwegend rijdt. In Duitsland dient alleen een verklaring voor de inkomstenbelasting te worden overlegd wanneer daar een eigen inkomen of inkomen van een huwelijkspartner, waarmee de betrokkene samen aangifte doet, is ontvangen. Als de chauffeur vanuit Nederlands oogpunt meer dan 90% van zijn werkzaamheden in het buitenland verricht, dienen alleen Nederlandse inkomsten op de aangifte te worden aangegeven.

Werkt de chauffeur niet meer dan 183 dagen in 1 land, dan moet het volledige salaris in Duitsland worden belast.

Sociale zekerheid

Omdat de werkgever in Nederland is gevestigd en de chauffeur minder dan 25% in Duitsland werkt, is de chauffeur in Nederland sociaal verzekerd.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt