Elterngeld en ouderschapsverlof

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits hoe de regelingen zijn als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en een kind krijgt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Elterngeld

Woont u in Duitsland, dan bestaat recht op Elterngeld. Dit is een financiële tegemoetkoming voor ouders die gedurende het eerste jaar na de geboorte van het kind minder gaan werken om het kind op te voeden. Ook als er niet minder wordt gewerkt of omdat de partner niet werkt, bestaat recht op een vergoeding. De minimale vergoeding is € 300,- per maand en maximaal € 1.800,- per maand. In principe is de vergoeding 67% van het netto-inkomen dat men er op achteruit gaat.

Elterngeld vraagt u aan bij de Kreis of stad waar u in Duitsland woont.

Er is dus een mogelijkheid om in Nederland gebruik te maken van onbetaald ouderschapsverlof, terwijl dit vanuit Duitsland financieel voor een gedeelte wordt opgevangen.

Belastingen en premies

Elterngeld is in Duitsland belastingvrij en ook premievrij. Het telt wel mee in de progressie in Duitsland. Door de Nederlandse belastingdienst wordt Elterngeld als sociale uitkering gezien, waardoor deze meetelt in de beoordeling of u in Nederland gezien kunt worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit kan inhouden dat u geen recht meer hebt op belastingvrijstellingen in Nederland (belastingdeel uit de heffingskorting, deel van de hypotheekrenteaftrek). Als u in Nederland werkt en met ouderschapsverlof bent, blijft de verzekeringsplicht in Nederland. Dat houdt in dat u over het Elterngeld mogelijk ook premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet moet afdragen in Nederland.

Onbetaald ouderschapsverlof

Nederland kent een soort Elternzeit, ouderschapsverlof. Als u na de bevalling tijdelijk minder wilt werken, dan kunt u gebruikmaken van het ouderschapsverlof. De arbeidsovereenkomst blijft tijdens dit verlof doorlopen. U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. Werkt uw partner ook in Nederland dan kunt u beiden ouderschapsverlof opnemen. De aanspraak is niet afhankelijk van het aantal gewerkte uren. U kunt voor elk kind onder de acht jaar één keer ouderschapsverlof opnemen. Hoeveel verlof u wekelijks op kunt nemen is afhankelijk van het aantal werkuren. Het totaal aantal uren is 26 weken x het aantal arbeidsuren per week. Voorbeeld: Als u 24 uur per week werkt, dan hebt u aanspraak op maximaal 624 verlofuren (26 x 24 uren). Dit houdt in dat u bijvoorbeeld zes maanden volledig verlof op kunt nemen.

Als u het ouderschapsverlof anders wilt indelen, bijvoorbeeld minder verlofuren per week over een langere periode, dan moet uw werkgever hiermee instemmen. U kunt het verlof opnemen zolang het kind jonger is dan acht jaar. De dagen waarop u wilt blijven werken kunt u in overleg met uw werkgever vaststellen. Het verlof moet aan een stuk opgenomen worden en mag niet onderbroken worden. In verschillende cao’s zijn afwijkende regelingen opgenomen.

Samenloop Zwangerschaps- en bevallingsuitkering met Elterngeld

Het Elterngeld wordt uitgekeerd vanaf de geboortedag van het kind. In de meeste gevallen heeft de moeder dan nog recht op een bevallingsuitkering uit Nederland. Deze uitkering zal worden gekort op het Elterngeld. Ditzelfde geldt ook voor de partner die het Elterngeld aanvraagt en over dezelfde periode uit Nederland ook de WIEG ontvangt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt