Ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, ben u in Nederland verzekerd van de opbouw van het wettelijke ouderdomspensioen: de AOW. Het wettelijke pensioen (AOW)wordt uitgekeerd door de Sociale verzekeringsbank.

Verder kent Nederland een nabestaandenverzekering (ANW). Dit zijn uitkeringen die de partner en kinderen (als ze volwees zijn) van de overledene onder bepaalde voorwaarden kunnen verkrijgen. Ook deze uitkeringen worden uitgekeerd door de Sociale verzekeringsbank.

De Nederlandse arbeidsongeschiktheidswet (WIA) compenseert het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze gevallen worden opgevangen door de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt uitgevoerd door UWV.

Het grootste deel van de werknemers in Nederland is via een pensioenregeling aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds. Binnen een pensioenregeling zijn regelingen vastgelegd voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt