Overlijden

Nederland kent een wettelijke nabestaandenverzekering (ANW). Deze verzekering geldt alleen voor nabestaanden die een kind hebben jonger dan 18 jaar of voor nabestaanden die arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering is inkomensafhankelijk. De ANW-uitkering stopt als de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt en ook als het jongste kind 18 jaar wordt. Om als nabestaande in aanmerking te komen voor deze uitkering hoeft u niet getrouwd te zijn, u moet duurzaam met de overledene hebben samengewoond.

Kinderen hebben recht op een wezenuitkering uit de ANW, als ze volwees zijn. Een Wezenuitkering kan doorlopen tot het kind 21 jaar wordt.

De bedrijfspensioenregelingen kennen ook een nabestaandenpensioen, soms ook aanvullende nabestaandenverzekeringen. Vraag hiernaar bij uw werkgever of uw pensioenuitvoerder. Meer informatie over bedrijfspensioenen leest u hier.

De ANW wordt uitgevoerd door de SVB, de bedrijfspensioenen door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt