Detachering

In het Europees recht is geregeld dat u onder het sociale zekerheidsrecht valt van het land waar u uw werkzaamheden uitvoert. Als u tijdelijk voor uw werkgever in een ander EU-land werkt, kan de sociale verzekeringswetgeving van toepassing blijven zoals die was. Ook een zelfstandige kan tijdelijk in een ander land een opdracht uitvoeren en onder het sociale zekerheidsstelsel van zijn woonland blijven vallen. Dit heet detachering.

Uitzondering op hoofdregel

Een uitzondering wordt gemaakt als u wordt uitgezonden (detachering) naar een ander EU-land. In een dergelijk geval kan uw werkgever een detacheringsverklaring (PD A1) aanvragen, waardoor het Duitse sociaal verzekeringsrecht op u van toepassing blijft. Detachering kan voor een periode van maximaal 24 maanden. Als vooraf bekend is dat de detachering langer duurt dan 24 maanden, kan geen detacheringsverklaring worden afgegeven.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Duitse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Aanvraag A1

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij uw Krankenkasse (als u vrijwillig verzekerd bent) of bij de Deutsche Rentenversicherung (als u particulier verzekerd bent). De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt. Meer over de aanvraagprocedure in Duitsland vindt u op de website van de DVKA.

Moet voor elke buitenlandse dienstreis een A1-verklaring worden aangevraagd?

Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

Dienstreis grensregio

Sinds januari 2019 is er veel aandacht in Duitsland wanneer een A1 verklaring moet worden aangevraagd. Voor veel medewerkers van (overheids-) organisaties is het onduidelijk of ze voor een korte dienstreis verplicht zijn vooraf een A1-verklaring aan te vragen.

Tijdelijke dienstreis

Uit de stellingname over de A1-verklaring van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wordt duidelijk dat het mogelijk is om voor korte dienstreizen een A1-verklaring achteraf aan te vragen, indien hier om wordt gevraagd. Dit geldt in het bijzonder voor dienstreizen korter dan 7 dagen.

Deze stellingname bespaart voor de samenwerking binnen onze grensregio’s (overheids-) organisaties veel administratief werk. De toelichting betekent in de praktijk dat voor korte dienstreizen als een werkbezoek, vergadering of stagebezoek in het buurland vooraf geen A1-aanvraag ingediend hoeft te worden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt