Detachering

Er is sprake van detachering als u voor uw Duitse werkgever uw werkzaamheden in Nederland uitvoert. U bent grensganger als u voor uw Duitse werkgever werkzaamheden in Nederland verricht en minimaal 1 x per week naar huis komt. Voor grensgangers is het Europees recht van toepassing.

De hoofdregel is dat het sociaal verzekeringsrecht van het werkland moet worden toegepast. Hierop bestaan uitzonderingen.

Uitzondering: detachering

Een uitzondering wordt gemaakt als u wordt uitgezonden naar (detachering) naar een ander land. In een dergelijk geval kan Duitsland een detacheringsverklaring (formulier A1) afgeven aan uw werkgever, waardoor het Duitse sociaal verzekeringsrecht van toepassing blijft. Detachering kan voor een periode van maximaal 12 maanden en kan eenmalig worden verlengd. Als vooraf bekend is dat de detachering langer duurt dan 12 maanden, kan een detacheringsverklaring worden afgegeven voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze verklaring valt dan onder de uitzonderingsregeling. De uitzonderingsregeling kan ook worden toegepast als u in meerdere landen werkt en niet onder de Duitse sociale verzekeringswetgeving wilt vallen.

Als deze uitzondering van toepassing is, hebt u een detacheringsverklaring (de A1-verklaring) nodig om aan te tonen onder welk sociaal verzekeringsrecht u valt. Deze verklaring vraagt u samen met uw werkgever aan bij de DVKA.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Duitse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de DVKA. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

De Detacheringsverklaring (A1) kunt u bij de DVKA aanvragen.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Duitsland werkt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt