Detachering

Er is sprake van detachering als u voor uw Duitse werkgever uw werkzaamheden in Nederland uitvoert. U bent grensganger als u voor uw Duitse werkgever werkzaamheden in Nederland verricht en minimaal 1 x per week naar huis komt. Voor grensgangers is het Europees recht van toepassing.

De hoofdregel is dat het sociaal verzekeringsrecht van het werkland moet worden toegepast. Hierop bestaan uitzonderingen.

Uitzondering: detachering

Een uitzondering wordt gemaakt als u wordt uitgezonden naar (detachering) naar een ander land. In een dergelijk geval kan Duitsland een detacheringsverklaring (formulier A1) afgeven aan uw werkgever, waardoor het Duitse sociaal verzekeringsrecht van toepassing blijft. Detachering kan voor een periode van maximaal 12 maanden en kan eenmalig worden verlengd. Als vooraf bekend is dat de detachering langer duurt dan 12 maanden, kan een detacheringsverklaring worden afgegeven voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze verklaring valt dan onder de uitzonderingsregeling. De uitzonderingsregeling kan ook worden toegepast als u in meerdere landen werkt en niet onder de Duitse sociale verzekeringswetgeving wilt vallen.

Als deze uitzondering van toepassing is, hebt u een detacheringsverklaring (de A1-verklaring) nodig om aan te tonen onder welk sociaal verzekeringsrecht u valt. Deze verklaring vraagt u samen met uw werkgever aan bij de DVKA.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Duitse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de DVKA. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

De Detacheringsverklaring (A1) kunt u bij de DVKA aanvragen.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Duitsland werkt.

Moet voor elke buitenlandse dienstreis een A1-verklaring worden aangevraagd?

Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

Dienstreis grensregio

Sinds januari 2019 is er veel aandacht in Duitsland wanneer een A1 verklaring moet worden aangevraagd. Voor veel medewerkers van (overheids-) organisaties is het onduidelijk of ze voor een korte dienstreis verplicht zijn vooraf een A1-verklaring aan te vragen.

Tijdelijke dienstreis

Uit de stellingname over de A1-verklaring van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wordt duidelijk dat het mogelijk is om voor korte dienstreizen een A1-verklaring achteraf aan te vragen, indien hier om wordt gevraagd. Dit geldt in het bijzonder voor dienstreizen korter dan 7 dagen.

Deze stellingname bespaart voor de samenwerking binnen onze grensregio’s (overheids-) organisaties veel administratief werk. De toelichting betekent in de praktijk dat voor korte dienstreizen als een werkbezoek, vergadering of stagebezoek in het buurland vooraf geen A1-aanvraag ingediend hoeft te worden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Welke wetgeving in Duits en Nederlands van SVB/ BDZ, https://www.svb.nl/de/media/9099DX_tcm18-4713.pdf

Toelichting van de Deutsche Rentenversicherung (DRV) over A1-verklaringen: „Wird eine A1-Bescheinigung bei kurzzeitigen oder kurzfristigen Dienst- und Geschäftsreisen benötigt?“

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt