Verlofdagen / vakantiegeld

Vakantiegeld

In Nederland krijgt u minimaal 8% van uw loon als vakantiegeld. Dit wordt berekend over twaalf maandlonen. Uw werkgever moet het vakantiegeld minstens eenmaal per jaar uitbetalen. Dat is meestal in de maand mei.

Verlofuren opbouwen

Nederland kent een wettelijk minimum aantal verlofuren per jaar. Dit is 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u 36 uur per week dan heeft u recht op minimaal 4 x 36 = 144 uur verlof. Dat zijn 18 dagen per jaar.

Veel werknemers hebben meer verlofuren. Hoeveel precies staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in uw arbeidsovereenkomst. U kunt uw verlofuren (gedeeltelijk) laten uitbetalen, in overleg met de werkgever en gebonden aan wettelijke voorwaarden. Een voltijd werknemer moet minimaal 20 dagen per jaar verlof opnemen. De werknemer moet 1 x per jaar minimaal 2 weken onafgebroken verlof kunnen opnemen.

Nederland kent ook een aantal feestdagen. Of u dan vrij bent is afhankelijk van uw arbeidscontract en cao. Een actueel overzicht is te vinden bij de Rijksoverheid.

Verlof opnemen

Het opnemen van verlof doet u meestal in overleg met uw werkgever. U kunt uw verlofuren per uur opnemen, maar ook per dag. U heeft recht op minimaal twee aaneengesloten weken vakantie per jaar. Sommige bedrijfstakken hebben een vaste vakantieperiode. Wilt u meerdere weken aaneengesloten op vakantie, dan moet dat in die bedrijfstakken in die periode. Ook worden vaak collectieve verlofdagen afgesproken, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart. U moet dan verplicht een vrije dag opnemen.

Verlofuren meenemen naar volgend jaar

U mag verlofuren meenemen naar volgend jaar, maar vaak geldt er een maximaal aantal dagen. De afspraken die voor u gelden, kunt u vinden in de cao, uw arbeidscontract of in andere regelingen die uw werkgever opgesteld heeft.

Ziek

Wanneer u ziek bent, dan hoeft u daarvoor geen verlof in te leveren. Ook niet als u al met vakantie bent. Echter kan in uw cao of arbeidsovereenkomst staan dat u bijvoorbeeld voor de eerste twee ziektedagen elk een verlofdag moet inleveren. Ook kan het zijn dat de eerste twee ziektedagen niet worden uitbetaald.

Meer informatie over de loondoorbetaling bij ziekte vindt u hier.

Einde arbeidsovereenkomst

Wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt, moet uw werkgever bij de eindafrekening van uw loon het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen. De resterende verlofdagen moeten opgenomen of uitbetaald worden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt