Transitievergoeding

Een transitievergoeding in Nederland is een vergoeding waar een werknemer recht op heeft als het dienstverband met de werkgever wordt verbroken. Deze vergoeding kan in geld worden uitbetaald, het kan ook zijn dat in een cao andere afspraken zijn gemaakt. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld ondersteuning om ander werk te krijgen.

Niet iedereen die ontslagen wordt of waarbij het arbeidscontract eindigt heeft recht op een transitievergoeding. In grote lijnen heeft iemand recht op deze vergoeding als men wordt ontslagen of als een tijdelijk arbeidscontract door de werkgever niet wordt verlengd.

Wordt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden, dan wordt de vergoeding niet uitbetaald. Ook bij ontslag op staande voet bestaat geen aanspraak op de vergoeding. Vindt het ontslag plaats op basis van het bereiken van de pensioenleeftijd is er evenmin recht op de vergoeding.

Wordt het arbeidscontract beëindigd in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat wel recht op de transitievergoeding. In dit geval kan de werkgever hiervoor een financiële compensatie krijgen van UWV.

Voor elk jaar dienstverband wordt een vergoeding betaalt van 1/3 maandsalaris. Voor elk gedeeld jaar, wordt de vergoeding naar rato berekend.

Bij opeenvolgende arbeidscontracten (mits niet langer onderbroken dan 6 maanden) worden alle gewerkte perioden bij elkaar opgeteld. Ook periodes die via een uitzendbureau bij dezelfde werkgever zijn gewerkt worden meegeteld.

Bij de berekening van het maandloon wordt rekening gehouden met het vaste salaris, inclusief vakantiegeld en eventueel andere vaste vergoedingen, zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering. Bij een oproepcontract wordt uitgegaan van de werkelijke gewerkte uren en verdiensten.

De vergoeding is gemaximeerd tot € 89.000,- bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris (2023).

Op de website van de Nederlandse overheid staat een rekentool om een indicatie te krijgen van een mogelijke transitievergoeding.

Over de uitbetaling moeten belastingen en premies worden ingehouden, vraag hiernaar bij de Nederlandse belastingdienst.

Als de werkgever bepaalde cursussen en opleidingen heeft vergoed, mogen deze kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken. In het algemeen gaat het dan om opleidingen en cursussen die zijn gevolgd om werkloosheid te voorkomen of om ander werk te vinden.

Ook kan in een cao een andere afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld kan een outplacementtraject worden afgesproken dat in plaats komt van de transitievergoeding.

Als u in Duitsland woont, bent u afhankelijk van de Duitse werkloosheidsuitkering bij volledige werkloosheid. Het kan zijn dat een ontslagvergoeding wordt aangerekend op de werkloosheidsuitkering. Wanneer alle regels rond ontslag, zoals opzegtermijn, opzegging door werkgever en meer correct zijn opgevolgd, zal de ontslagvergoeding niet worden gekort op de Duitse werkloosheidsuitkering. In veel gevallen wordt de transitievergoeding en soms ook andere vergoedingen opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijk geval kan het raadzaam zijn de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door de betreffende Arbeitsagentur.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt