Belastingen internationaal chauffeurs

Opmerking vooraf

Zowel de beroepschauffeur die meerdere landen doorkruist, als de transportondernemer die een grensganger in dienst heeft, hebben te maken met de belastingwetgeving van meer dan één land. De onderstaande informatie heeft vooral betrekking op het themagebied belastingen en sociale verzekeringen. Onderstaande regels zijn van toepassing op een werknemer die in Nederland woont en de transportondernemer in Duitsland is gevestigd. Het is echter belangrijk er vooraf op te wijzen dat de plaats waar de sociale verzekeringsplicht bestaat soms afwijkt van de plaats waar belastingplicht bestaat. Daarnaast hangt de fiscale beoordeling niet af van de regelingen rond het arbeidscontract of het arbeidsrecht. Ieder land beschikt over eigen nationale belastingwetten. Om dubbele belastingheffing te voorkomen hebben staten onderling verdragen afgesloten. Dit geldt ook  voor Nederland en Duitsland. In beginsel is de plaats, waar het beroep wordt uitgeoefend, bepalend voor de vraag in welk land belasting moeten worden afgedragen. Voor beroepschauffeurs, die een “mobiele werkplek” hebben, blijft echter het belastingrecht van het woonland van toepassing, tenzij hij meer dan 183 dagen per jaar in het buitenland werkt. In dat geval wordt het inkomen ten behoeve van de belastingheffing verdeeld over meerdere landen. Ook de plaats van vestiging van de werkgever en de feitelijke aard van de beroepsuitoefening als chauffeur spelen een rol.

Als sprake is van detachering of uitzendwerk is aanvullende informatie nodig.

U rijdt uitsluitend in Duitsland

Belasting

U betaalt uitsluitend in Duitsland belasting. Uw Duitse werkgever houdt de loonbelasting in, die na afloop van het jaar wordt verrekend met de werkelijk verschuldigde belasting. Er is geen vrijstelling in Nederland noodzakelijk, omdat u alleen in Duitsland rijdt. In theorie hoeft u geen aangifte te doen. U  wordt voor de Nederlandse inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige behandeld. Dit betekent dat u aangifte inkomstenbelasting over uw wereldinkomen moet doen. Als uw inkomen uitsluitend bestaat uit loon van de Duitse werkgever, bent u op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd. U kunt eventueel een belastingaangifte in Duitsland doen. Lees hiervoor de informatie onder ´beperkte en onbeperkte belastingplicht´ en ´Steuerklassen´.

Sociale verzekering

U bent in Duitsland sociaal verzekerd.

U rijdt uitsluitend in Nederland

Belasting

In Duitsland hoeft u geen belasting te betalen. Uw Duitse werkgever moet zich in verband met de loonbelasting aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst Heerlen en daar een aanvraag indienen. De afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies moeten plaatsvinden zoals voor een in Nederland gevestigde ondernemer.

Sociale verzekering

U bent in dit geval in Nederland sociaal verzekerd. Dit is geregeld in de Europese Verordening 883/04. Uw werkgever betaalt de premies sociale verzekeringen aan de belastingdienst in Heerlen.

U rijdt in de gehele EU

Belasting

Het recht op belastingheffing is opgesplitst. U betaalt in Duitsland loonbelasting over het loon dat betrekking heeft op de dagen waarop u in Duitsland werkt. Uw werkgever kan in dat geval een aanvraag voor vrijstelling van de resterende loonbelasting indienen bij de Duitse belastingdienst. Voor de dagen dat u hetzij in Nederland hetzij in een ander land hebt gereden, betaalt u in Nederland belasting. Zodra u meer dan 183 dagen in een ander land behalve Nederland en Duitsland hebt gereden, geldt ook het recht van dat betreffende land. Uw Duitse werkgever moet zich aanmelden bij de Belastingdienst Heerlen en de loonbelasting in Nederland afdragen. Doet hij dit niet, dan wordt in Nederland geen loonbelasting geheven omdat sprake is van een buitenlandse werkgever. U zult dan zelf deze belasting moeten betalen. Bij de aangifte inkomstenbelasting in Nederland wordt getoetst hoeveel gewerkte dagen betrekking hebben op Nederland. Wanneer u meer dan 183 dagen in een derde land rijdt, heeft dat land het recht op belastingheffing over die dagen. Bij de beslissing over de verschuldigde inkomstenbelasting in Nederland wordt rekening gehouden met elders betaalde belasting.

Sociale verzekering

Op basis van de Verordening EU (EER) 883/04 bent u in principe in Duitsland sociaal verzekerd. Werkt u 25% of meer in Nederland, wijzigt dit in het Nederlands sociale verzekeringsrecht. Uw Duitse werkgever zal dan behalve de loonbelasting ook premies sociale verzekeringen aan de belastingdienst in Nederland moeten afdragen.

U rijdt overwegend buiten Nederland en Duitsland

Belasting

Uw loon wordt tussen de landen waar gereden wordt, opgesplitst. U kunt in Duitsland een aanvraag doen voor vrijstelling van de resterende loonbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting in Duitsland moet u aantonen dat over het in Duitsland niet belaste deel van het inkomen in het buitenland belasting is afgedragen. In de Nederlandse belastingaangifte verklaart u dat u over een bepaald percentage van uw inkomen belasting hebt betaald. Bij de berekening van de in Duitsland te betalen belasting wordt in de aangifte inkomstenbelasting met deze verklaring rekening gehouden. Het bewijsstuk kan bestaan uit de buitenlandse belastingaanslag of de jaaropgaaf. U moet in Nederland aangifte doen over uw wereldinkomen. Als u een aanslag krijgt, wordt daarin rekening gehouden met de al in andere lidstaten afgedragen belasting.

Sociale verzekering

U bent in Duitsland sociaal verzekerd (vestigingsplaats werkgever). Dit is geregeld in de Europese Verordening 883/04.

Meer informatie

Belastingen:

www.belastingdienst.nl
www.finanzamt.nrw.de

Sociale verzekeringen:

www.dvka.de
www.svb.nl/bdz

 

U kunt uiteraard ook terecht bij een adviseur van een GrensInfoPunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt