Kinderkrankengeld

Kind ziek, wat nu? Kinderkrankengeld in Duitsland

Als een kind ziek wordt, zitten ouders nog wel eens met de handen in het haar. Want wat te doen als een kind ziek is en je daarom niet kunt gaan werken? Werknemers in Duitsland hebben in dat geval recht op extra vrije dagen als ze voor een ziek kind moeten zorgen. Dat geldt ook voor Nederlanders die in Duitsland in loondienst zijn. In geval van ziekte van een kind kun je als werknemer worden vrijgesteld van je werkzaamheden. Bovendien hebben verplicht of vrijwillig verzekerden voor bepaalde tijd aanspraak op zogeheten ‘Kinderkrankengeld’.

Voorwaarden

Verplicht of vrijwillig verzekerden hebben gedurende de periode van ziekte van hun kind aanspraak op Kinderkrankengeld als:

  • Een arts een attest schrijft, waarin staat dat de verzekerde voor de verzorging van zijn ziek kind thuis moet blijven en niet kan werken.
  • Een andere persoon uit hetzelfde huishouden deze zorg niet kan verlenen
  • Het kind niet ouder is dan elf jaar of ouder dan 11 jaar is en gehandicapt en op hulp aangewezen is.
  • Het kind is meeverzekerd bij Duitse Krankenkasse

Beperkte duur

Per kalenderjaar heeft elke ouder die voldoet aan de genoemde voorwaarden, voor elk kind maximaal tien dagen recht op Kinderkrankengeld. Bij alleenstaanden zijn dit 20 dagen. Bij meerdere kinderen wordt het aantal naar rato verhoogd. In totaal heeft elke ouder recht op maximaal 25 werkdagen Kinderkrankengeld per jaar. Voor alleenstaanden geldt een maximale duur van 50 werkdagen. Dagen, waarop werkgevers hun werknemers betaald vrijgeven, worden hiermee verrekend. Voor deze dagen wordt geen Kinderkrankengeld uitgekeerd.

Recht op meer dagen Kinderkrankengeld vanwege corona

Met extra Kinderkrankengelddagen helpt de Duitse regering ouders en alleenstaande ouders van wie de kinderen niet kunnen worden opgevangen of niet naar school kunnen als gevolg van de pandemie. Voor de jaren 2022 en 2023 heeft elke ouder die voldoet aan de genoemde voorwaarden, voor elk kind maximaal 30 dagen recht op Kinderkrankengeld. Bij alleenstaanden zijn dit 60 dagen. Bij meerdere kinderen wordt het aantal naar rato verhoogd. In totaal heeft elke ouder recht op maximaal 65 werkdagen Kinderkrankengeld per jaar. Voor alleenstaanden geldt een maximale duur van 130 werkdagen. Dagen, waarop werkgevers hun werknemers betaald vrijgeven, worden hiermee verrekend. Voor deze dagen wordt geen Kinderkrankengeld uitgekeerd.

Hoogte van het Kinderkrankengeld

In de regel vergoedt de Krankenkasse 90 procent van het niet genoten nettodagsalaris. In de maanden waarin de werknemer van zijn werkgever eenmalige betalingen ontvangt, zoals vakantiegeld of een kerstgratificatie, wordt zelfs 100 procent vergoed. Het maximumbedrag is € 112,88 per dag (2022).

 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt