Informationen

Kinderkrankengeld

Kind ziek, wat nu? Kinderkrankengeld in Duitsland

Als de griepvirussen rondwaren, zitten ouders met kinderen nog wel eens met de handen in het haar. Want wat te doen als een kind ziek is en je daarom niet kunt gaan werken? Werknemers in Duitsland hebben in dat geval recht op extra vrije dagen als ze voor een ziek kind moeten zorgen. Dat geldt ook voor Nederlanders die in Duitsland in loondienst zijn. In geval van ziekte van een kind kun je als werknemer worden vrijgesteld van je werkzaamheden. Bovendien hebben wettelijk hoofdverzekerden voor bepaalde tijd aanspraak op zogeheten ‘Kinderkrankengeld’.

Voorwaarden

Wettelijk hoofdverzekerden hebben gedurende de periode van ziekte van hun kind aanspraak op Kinderkrankengeld indien:

  • Kinderkrankengeld is meeverzekerd
  • Een arts een attest schrijft, waarin staat dat ze voor de verzorging van hun zieke en wettelijk meeverzekerde kind thuis moeten blijven en niet kunnen werken.
  • Een andere persoon uit hetzelfde huishouden deze zorg niet kan verlenen
  • Het kind niet ouder is dan elf jaar of gehandicapt en op hulp aangewezen is.

Beperkte duur

Per kalenderjaar heeft elke ouder die voldoet aan de genoemde voorwaarden, voor elk kind maximaal tien dagen recht op Kinderkrankengeld. Bij alleenstaanden zijn dit 20 dagen. Bij meerdere kinderen wordt het aantal naar rato verhoogd. In totaal heeft elke ouder recht op maximaal 25 werkdagen Kinderkrankengeld per jaar. Voor alleenstaanden geldt een maximale duur van 50 werkdagen. Dagen, waarop werknemers hun werknemers betaald vrijgeven, worden hiermee verrekend. Voor deze dagen wordt geen Kinderkrankengeld uitgekeerd.

Hoogte van het Kinderkrankengeld

In de regel vergoedt de Krankenkasse 90 procent van het niet genoten nettodagsalaris. In de maanden waarin de werknemer van zijn werkgever eenmalige betalingen ontvangt, zoals vakantiegeld of een kerstgratificatie, wordt zelfs 100 procent vergoed. Het maximumbedrag is 105,88 euro (2019) per dag.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt