Kinderkrankengeld

Kind ziek, wat nu? Kinderkrankengeld in Duitsland

Als een kind ziek wordt, zitten ouders nog wel eens met de handen in het haar. Want wat te doen als een kind ziek is en je daarom niet kunt gaan werken? Werknemers in Duitsland hebben in dat geval recht op extra vrije dagen als ze voor een ziek kind moeten zorgen. Dat geldt ook voor Nederlanders die in Duitsland in loondienst zijn. In geval van ziekte van een kind kun je als werknemer worden vrijgesteld van je werkzaamheden. Bovendien hebben verplicht of vrijwillig verzekerden voor bepaalde tijd aanspraak op zogeheten ‘Kinderkrankengeld’.

Voorwaarden

Verplicht of vrijwillig verzekerden hebben gedurende de periode van ziekte van hun kind aanspraak op Kinderkrankengeld als:

  • Een arts een attest schrijft, waarin staat dat de verzekerde voor de verzorging van zijn ziek kind thuis moet blijven en niet kan werken.
  • Een andere persoon uit hetzelfde huishouden deze zorg niet kan verlenen
  • Het kind niet ouder is dan elf jaar of ouder dan 11 jaar is en gehandicapt en op hulp aangewezen is.
  • Het kind is meeverzekerd bij Duitse Krankenkasse

Beperkte duur

Per kalenderjaar heeft elke ouder die voldoet aan de genoemde voorwaarden, voor elk kind maximaal tien dagen recht op Kinderkrankengeld. Bij alleenstaanden zijn dit 20 dagen. Bij meerdere kinderen wordt het aantal naar rato verhoogd. In totaal heeft elke ouder recht op maximaal 25 werkdagen Kinderkrankengeld per jaar. Voor alleenstaanden geldt een maximale duur van 50 werkdagen. Dagen, waarop werkgevers hun werknemers betaald vrijgeven, worden hiermee verrekend. Voor deze dagen wordt geen Kinderkrankengeld uitgekeerd.

Hoogte van het Kinderkrankengeld

In de regel vergoedt de Krankenkasse 90 procent van het niet genoten nettodagsalaris. In de maanden waarin de werknemer van zijn werkgever eenmalige betalingen ontvangt, zoals vakantiegeld of een kerstgratificatie, wordt zelfs 100 procent vergoed. Het maximumbedrag is € 112,88 per dag (2022).

Meer dagen Kinderkrankengeld in verband met corona

Door de coronapandemie moeten ouders vaker voor hun zieke kind zorgen. Als gevolg van het Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), die eind oktober 2020 in werking is getreden, hebben werknemers in Duitsland met een wettelijke ziektekostenverzekering, die voldoen aan de voorwaarden voor Kinderkrankengeld, recht op meer dagen Kinderkrankengeld. Ook in 2022 is het aantal dagen Kinderkrankengeld verhoogd. Dit geldt voorlopig tot 23 september 2022.

 Ouders die wettelijk verzekerd zijn en recht hebben op Krankengeld en die hun kinderen thuis moeten verzorgen wegens ziekte of wegens de Coronapandemie, kunnen aanspraak maken op 30 dagen Kinderkrankengeld per jaar per kind en ouder. Als er meerdere kinderen zijn, hebben zij recht op een totaal van 65 dagen per ouder. Het recht wordt ook verhoogd voor alleenstaande ouders: zij kunnen aanspraak maken op 60 dagen per kind, in totaal 130 dagen (als er meerdere kinderen zijn).

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt