Bedrijfspensioenen / Particuliere regelingen

Als u in Duitsland werkt bouwt u een wettelijk pensioen op, de zogenaamde Altersrente. Dit pensioen is vaak hoger dan de AOW die u in Nederland zou hebben opgebouwd. Duitsland kent niet een regeling van pensioenfondsen zoals Nederland dat kent, waardoor uw totale pensioen soms lager is dan als u in Nederland zou hebben gewerkt. Duitsland kent de mogelijkheid zelf particulier via de werkgever een Betriebliche Altersversorgung te regelen. Daarmee komt het financiële nadeel voor een groot gedeelte te vervallen en bouwt u toch een goed pensioen op.

Hoe werkt dit?

Veel werkgevers in Duitsland bieden hun werknemers een extra pensioenvoorziening aan. Meestal via 1 of 2 verzekeringsmaatschappijen. Als een werkgever dit niet aanbiedt, bijvoorbeeld omdat er weinig personeelsleden zijn, dan kunt u via een particuliere aanbieder zelf een ouderdomsverzekering afsluiten. De werkgever is verplicht om aan een dergelijke regeling mee te werken.

U bepaalt dan de hoogte van de premie die u in die verzekering betaalt. Die premie wordt door uw werkgever op uw brutoloon ingehouden en vrijgesteld van premies sociale verzekeringen en belastingen. Het feitelijke bedrag dat u dan betaalt, ligt, afhankelijk van de Steuerklasse en de hoogte van het loon, op 50 tot 65% van de betaalde premie. Als u tussen uw 60e en 67e levensjaar gebruik wilt maken van de uitkering, wordt de uitkering uitbetaald en in Nederland belast (tenzij het totale bedrag aan pensioenen uit Duitsland hoger is dan € 15.000,- bruto per jaar).

Voordeel werkgever

Uw werkgever heeft bij deze regeling een financieel voordeel, omdat ook uw werkgever over het spaarbedrag geen premies sociale verzekeringen hoeft te betalen. Sommige werkgevers bieden daarom aan om dit voordeel extra in de pensioenkas te storten als werkgeversbijdrage. De loonsom die de werkgever kwijt is blijft dan hetzelfde en ook het bedrag dat u netto moet betalen blijft gelijk. Vanaf 2019 is de werkgever verplicht om minimaal 15% van het spaarbedrag bij te leggen, per CAO kan dit ook later ingaan. Voor bestaande regelingen geldt deze verplichting vanaf 2022.

De werkgever die voor zijn medewerkers die een brutoloon verdienen onder € 2.200,- per maand en per jaar tussen € 240 en € 480,- bijleggen, kunnen van het Finanzamt een tegemoetkoming krijgen van 30% van dit bedrag. Deze regeling geldt vanaf 2018.

In vooral grotere ondernemingen bieden werkgevers zelf een extra pensioenvoorziening aan. De werkgever betaalt dan de premie. De loonstrook van de werknemer blijft dezelfde, de werkgever heeft het voordeel van de korting op de premies sociale verzekeringen.

Maximaal spaarbedrag

Er zijn wettelijke maxima die men mag betalen aan premies in deze regeling. Deze is vastgesteld op 4% van het maximale premieloon en bedraagt ongeveer € 250,- per maand. Daarnaast, als dit maximale bedrag al wordt betaald, is er nog een extra spaarbedrag mogelijk van € 250,- per maand. Dit laatste bedrag is alleen belastingvrij, hierover moeten wel premies sociale verzekeringen worden betaald.

Meer informatie hierover verstrekt de aanbieder.

Exporteren

Het is op dit moment nog niet mogelijk de waarde van dit in Duitsland opgebouwde pensioen naar een pensioenvoorziening naar een Nederlandse pensioenverzekeraar over te dragen. Binnen Duitsland is dit wel mogelijk. De uitkeringen worden uiteraard wel in Nederland uitbetaald.

Nadeel

U moet er rekening mee houden dat het spaarbedrag op het brutoloon in mindering wordt gebracht. Dit houdt in dat uw sociaal verzekerde loon lager wordt en dit van invloed is op een eventuele Duitse Rente, Krankengeld en Nederlandse werkloosheidsuitkering.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt