Informationen

Arbeidsrecht

Arbeidscontract

In een Duits arbeidscontract zijn een aantal zaken standaard opgenomen:

  • naam en adres van de werkgever,
  • datum aanvang en eventueel einde van het contract,
  • proeftijd en duur van de proeftijd,
  • waar het werk wordt uitgevoerd,
  • arbeidstijden,
  • vakantiedagen,
  • opzegtermijn,
  • hoogte van het loon

Het is gebruikelijk dat, net als in Nederland, ook geheimhoudingsplicht en andere relevante zaken in het contract worden opgenomen.

Werknemers met een handicap hebben ontslagbescherming. Een werkgever kan een gehandicapte werknemer alleen met toestemming van het zogenaamde Integrationsamtes ontslaan.

Zwangere vrouwen en moeders hebben ook extra ontslagbescherming, vaak ook tegen een tijdelijke vermindering van inkomen. De ontslagbescherming voor zwangeren duurt tot 4 weken na de bevalling. Daanaast is het voor zwangeren verboden om in de periode van 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 8 weken na de werkelijke bevallingsdatum te werken. Dit verplichte verlof kan langer duren als er bijvoorbeeld sprake is van een meerling.

In de meeste arbeidscontracten wordt een proeftijd van 6 maanden afgesproken, dit is de maxim

 

Lonen

Het loon wordt door CAO’s of individuele arbeidsovereenkomsten bepaald. Het wettelijk minimumuurloon voor iedereen van 18 jaar en ouder vanaf 1 januari 2019 € 9,19. In een aantal branches geldt een CAO en kan een hoger minimumloon zijn vastgesteld. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt 20 werkdagen per jaar bij een 5-daagse werkweek. Voor bepaalde groepen gelden uitzonderingen, onder andere voor jongeren tot 18 jaar en gehandicapten.

 

CAO´s

In CAO’s is voor de meeste werknemers het aantal van 30 snipperdagen per jaar vastgelegd. Het loon wordt gedurende deze dagen gewoon doorbetaald. Degene die zwaar of gevaarlijk werk verricht heeft vaak recht op extra vrije dagen. In sommige CAO’s zijn ook regelingen opgenomen voor bijzonder verlof, zoals bij huwelijk of overlijden van familieleden, soms ook bij verhuizingen. Deze zijn in Duitsland niet wettelijk geregeld. De aanspraak op het volle aantal snipperdagen ontstaat pas als men meer dan 6 maanden heeft gewerkt.

Bij ziekte moet de werknemer zo snel mogelijk aan zijn werkgever meedelen dat hij ziek is en hoelang dit vermoedelijk gaat duren. Bij ziekte die langer dan drie dagen duurt moet de werknemer ten minste de volgende dag een medische verklaring overleggen. Een grensganger moet zich op de eerste ziektedag ziekmelden bij UWV (0031-888982001) en bij zijn werkgever. UWV zal een spoedcontrole instellen. Het is van belang dat de werknemer zich aan deze regels houdt, ontslag op staande voet is mogelijk. De werkgever in Duitsland heeft een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 6 weken, daarna betaalt de Krankenkasse ziekengeld.

Tijdens de Elternzeit (soort ouderschapsverlof) kunnen ouders van hun werk worden vrijgesteld, zonder dat salaris wordt betaald. Het dienstverband blijft echter bestaan. Deze periode duurt tot het kind 3 jaar wordt.

Opzegtermijnen

Normaal gesproken begint een arbeidsverhouding met een proeftijd van 6 maanden. In deze proeftijd is meestal de verkorte opzegtermijn van 14 dagen geldig. Een arbeidscontract kan met een opzegtermijn van 4 weken iedere 15e van de maand of aan het eind van de maand worden opgezegd. Bij de berekening van het aantal gewerkte jaren, worden gewerkte periodes voor het 25e levensjaar buiten aanmerking gelaten.

Wettelijke opzegtermijnen:

2 tot 5 jaar 1 maand per het eind van de kalendermaand
5 tot 10 jaar 2 maanden per eind van de kalendermaand
10 tot 15 jaar 4 maanden per eind van de kalendermaand
15 tot 20 jaar 6 maanden per eind van de kalendermaand
> 20 jaar 7 maanden per eind van de kalendermaand

 

Vakbonden

Als u lid bent van de DGB, wordt u in Nederland bijgestaan door het FNV, bent u lid van het FNV, dan wordt u in Duitsland bijgestaan door de DGB.

  • FNV (maak een keuze in uw regio)
  • DGB

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt