Verlofdagen / vakantiegeld

Verlofdagen

U hebt in Duitsland een wettelijk recht op 24 vakantiedagen. Hierbij wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek, wat inhoudt dat u over een vol jaar recht hebt op 4 weken aan vakantiedagen. Werkt u 5 dagen per week, dan hebt u recht op 20 vakantiedagen. Vakantiedagen worden niet aangerekend op zondagen en wettelijke feestdagen. Houdt er rekening mee dat wettelijke feestdagen per Bundesland verschillend zijn.

Het is gebruikelijk dat u minimaal 2 weken aaneengesloten vakantie per jaar opneemt. Dit is niet wettelijk geregeld, maar is wel via rechtspraak vastgelegd.

De vakantiedagen moeten binnen het jaar worden opgenomen, anders komen ze te vervallen. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in verband met ziekte of moederschap.

De werkgever kan alleen in zeer zwaarwegende gevallen het verlof tegenhouden.

Tijdens de verlofdagen wordt het gebruikelijke arbeidsloon doorbetaald, er bestaat dus geen recht op doorbetaling van onkostenvergoedingen en dergelijke. Wettelijk wordt uitgegaan van het gemiddelde loon dat de werknemer in de 13 weken voorafgaand aan het verlof heeft gehad.

CAO’s

In CAO’s is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen. Degene die zwaar of gevaarlijk werk verricht heeft vaak recht op extra vrije dagen.

In sommige CAO’s zijn ook regelingen opgenomen voor bijzonder verlof, zoals bij huwelijk of overlijden van familieleden, soms ook bij verhuizingen. Deze zijn in Duitsland niet wettelijk geregeld. De aanspraak op het volle aantal snipperdagen ontstaat pas als men meer dan 6 maanden heeft gewerkt.

Werkt u (nog) geen vol jaar bij de werkgever, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato vastgesteld. Voor elke volle maand werken krijgt u 1/12 van het aantal vakantiedagen.

Meestal is in arbeidscontracten of CAO’s opgenomen dat vakantiedagen die zijn overgebleven van het vorige jaar voor 1 april moeten worden opgenomen. Bent u langere tijd ziek geweest, bijvoorbeeld een heel jaar, dan moeten deze snipperdagen worden opgenomen in het jaar dat u weer kunt werken.

Is het niet mogelijk de vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat u een andere baan hebt gevonden, dan mogen deze dagen in geld worden uitbetaald.

Vakantiegeld

Er is een verschil tussen Urlaubsgeld (vakantiegeld) en Urlaubsentgeld (loondoorbetaling bij vakantie). De loondoorbetaling tijdens vakantiedagen is wettelijk geregeld. Het Urlaubsgeld, het vakantiegeld, is niet wettelijk geregeld. In de meeste CAO’s is hiervoor een regeling opgenomen en soms ook in arbeidscontracten. Als in een arbeidscontract is opgenomen dat vakantiegeld vrijwillig, zonder verplichting voor de werkgever, betaald kan worden, bestaat er geen vaste aanspraak op dit vakantiegeld. Het kan dan zijn dat u het ene jaar wel wat krijgt en het andere jaar niet.

Het Urlaubsgeld wordt vaak aan het eind van het jaar betaalbaar gesteld als Weihnachtsgeld. De hoogte is vaak verschillend en ligt tussen de 2% en 8% van het jaarloon.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt