Informationen

Ziekengeld

Loondoorbetaling bij ziekte en ziekengeld

Als u in Duitsland werkt en ziek wordt, hebt u eerst recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Bent u na 6 weken nog steeds ziek, dan ontvangt u van uw Krankenkasse ziekengeld. Hieronder vindt u alle informatie over dit ziekengeld.

Wie heeft recht op ziekengeld?

Zieke werknemers hebben recht op ziekengeld als ze niet kunnen werken op een moment dat er een verzekering is die recht geeft op ziekengeld. Dit zijn werknemers en ontvangers van een werkloosheidsuitkering. Werknemers met een Minijob, ontvangers van een Arbeitslosengeld II, studenten en meeverzekerde gezinsleden hebben geen recht op ziekengeld.

wanneer heb ik recht op ziekengeld?

Ziekengeld wordt betaald in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en in geval van opname in een ziekenhuis, preventieve zorg of revalidatie-instelling. Het recht op ziekengeld gaat in op de dag waarop de arts de arbeidsongeschiktheid vaststelt.

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangen werknemers in het algemeen gedurende de eerste 6 weken doorbetaling van het loon van hun werkgever. Gedurende deze periode wordt het recht op een ziekengeld opgeschort.

De eerste 4 weken van een nieuwe arbeidsverhouding worden beschouwd als een wachttijd en omvatten geen recht op doorbetaling van loon. In dit geval wordt het ziekengeld tot de 28e dag van de arbeidsverhouding uitbetaald. Blijft de arbeidsongeschiktheid ook na deze periode voortduren, dan betaalt de werkgever het loon gedurende 6 weken.

In het geval van werkloosheid, blijft de Abeitsagentur de werkloosheidsuitkering gedurende de eerste zes weken van arbeidsongeschiktheid betalen. In deze tijd rust het ziekengeld.

wat moet ik doen als mijn werkgever weigert om loon door te betalen?

Naast het recht op doorbetaling van het loon wegens arbeidsongeschiktheid bestaat er ook een recht op ziekengeld. Het recht op een ziekengeld wordt opgeschort zolang de werkgever het salaris doorbetaalt. Indien de werkgever weigert om door te betalen, betaalt de Krankenkasse een uitkering bij ziekte. De vordering van de werknemer op de werkgever wordt overgedragen aan de Krankenkasse ten bedrage van het betaalde ziekengeld.

Hoe hoog is mijn ziekengeld?

Bij werknemers is het bedrag van de ziekengeld afhankelijk van het loon dat vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid wordt betaald.

Het bedrag is 70 procent van het brutoloon, maar niet meer dan 90 procent van het nettoloon. Bij de berekening is ook rekening gehouden met de eenmalige betalingen die in de laatste 12 maanden vóór de arbeidsongeschiktheid zijn gedaan.

De sociale zekerheidsbijdragen voor de Renten-, Arbeitslosen- en Pflegeversicherung worden in mindering gebracht op het bruto ziekengeld. Ontvangers van een werkloosheidsuitkering ontvangen ziekengeld ter hoogte van de werkloosheidsuitkering. Wie geen kinderen heeft, betaalt alleen de premietoeslag voor wie geen kinderen heeft, voor de langdurige zorg.

Er hoeft geen belasting te worden betaald op het ziekengeld, maar deze is onderhevig aan progressie. Hierdoor wordt het ziekengeld toegevoegd aan het belastbaar inkomen en leidt dit tot een hoger belastingtarief.

In het geval van grensarbeiders wordt de Duitse belasting fictief gebruikt om het ziekengeld te berekenen. Om de uitkering bij ziekte te berekenen op basis van de in Nederland daadwerkelijk betaalde belasting, moet een informeel verzoek worden ingediend bij het ziekenfonds.

Waarop moet ik letten bij het melden van mijn ziekte aan de Krankenkasse?

Het bewijs van arbeidsongeschiktheid moet onmiddellijk, d.w.z. binnen 7 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, door de Krankenkasse ontvangen zijn. Indien de Krankenkasse geen kennis heeft van de arbeidsongeschiktheid binnen de gestelde termijn, wordt het recht op ziekengeld geschorst totdat het bewijs van arbeidsongeschiktheid is ontvangen.

Tip: U krijgt van UWV een oproep voor de verzekeringsarts of een kopie van de formulieren E115 en E116. Deze kunt u door middel van een ontvangstbevestiging van de Krankenkasse of door deze formulieren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen.

Om in aanmerking te komen voor ziekengeld is het absoluut noodzakelijk om aaneengesloten ziek te zijn. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de periode van de eerste arbeidsongeschiktheidsverklaring, moet de arbeidsongeschiktheid uiterlijk de volgende werkdag na de laatste verklaring worden aangetoond. Zorg er dus voor dat u voor afloop van de uitsteldatum met het UWV contact opneemt voor een nieuwe uitsteldatum. Zaterdagen tellen niet mee als werkdagen. Elk gat in de periode van arbeidsongeschiktheid heeft financiële gevolgen.

Als het dienstverband nog bestaat, wordt voor de ontbrekende dagen geen ziekengeld betaald. Als de arbeidsverhouding tijdens de arbeidsongeschiktheid is beëindigd, gaat het recht op ziekengeld volledig verloren. De melding van arbeidsongeschiktheid is een verplichting van de zieke werknemer. De gevolgen van een niet of niet tijdige kennisgeving zijn dus voor rekening van de betrokkene.

Hoe is de uitbetaling van het ziekengeld?

De Krankenkasse betaalt het ziekengeld met terugwerkende kracht tot de datum van vaststelling van de arbeidsongeschiktheid. Als de aanspraak een hele kalendermaand duurt, wordt het ziekengeld voor 30 dagen betaald. In het geval van gedeeltelijke maanden worden de werkelijke dagen betaald.

Voorbeeld:  01.02. – 28.02. = 30 dagen. 15.02. – 27.02. = 13 dagen.

Kan mijn Krankenkasse stoppen met het betalen van ziekengeld, omdat uit een beoordeling van de medische dienst van de Krankenkassen is gebleken dat ik in staat ben om te werken?

De Krankenkasse kan bij twijfel over de arbeidsongeschiktheid een deskundig advies inwinnen bij de medische dienst van de Krankenkassen. Als de deskundige tot de conclusie komt dat de zieke in staat is om te werken, zal de Krankenkasse stoppen met het betalen van ziekengeld. Tegen de beslissing kan binnen een maand beroep worden aangetekend. Indien de behandelend arts, in tegenstelling tot de mening van de Medische Dienst van de Krankenkasse, ervan uitgaat dat de arbeidsongeschiktheid voortduurt, kan hij de bevindingen met een actuele medische reden weerleggen.

Kan ik op vakantie gaan terwijl ik ziekengeld ontvang?

Het recht op ziekengeld kan worden opgeschort als u op vakantie gaat nadat u arbeidsongeschikt bent geworden. Dit geldt echter niet als de Krankenkasse instemt met de vakantie. Een informele aanvraag moet vooraf worden ingediend. Het is zinvol om UWV te laten bevestigen dat de vakantie het genezingsproces vanuit medisch oogpunt niet in gevaar brengt of vertraagt en dat u nog steeds niet in staat bent om tijdens de vakantie te werken. Om het risico uit te sluiten dat de Krankenkasse niet tijdig een beslissing kan nemen over de aanvraag, dient de aanvraag ten minste 3 weken voor aanvang van de vakantie te worden ingediend.

Waarop moet ik letten bij een revalidatiemaatregel?

Als volgens een medisch advies de verdiencapaciteit aanzienlijk in gevaar komt of vermindert, kan de Krankenkasse iemand die ziekengeld ontvangt, verzoeken om binnen 10 weken een aanvraag tot revalidatie in te dienen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, wordt de aanspraak op ziekengeld opgeschort.

Door een aanvraag voor revalidatie aan te vragen, is het mogelijk dat deze aanvraag voor revalidatie kan worden gezien als een aanvraag voor een lager arbeidsongeschiktheidspensioen. De procedure dient om de verantwoordelijkheid tussen Krankenkasse en Rentenversicherung af te bakenen. Als het ontslag uit de revalidatie te wijten is aan arbeidsongeschiktheid, moet de verdere arbeidsongeschiktheid vanaf de volgende werkdag opnieuw bij UWV worden vastgesteld.

Wat moet ik doen als de Rentenversicherung mijn aanvraag voor revalidatie afwijst?

In dit geval kan binnen een maand na ontvangst van de afwijzing beroep worden aangetekend bij de Deutsche Rentenversicherung. Het is nuttig om een medische verklaring bij te voegen die aantoont dat u ziek bent.

Grensarbeiders hebben over het algemeen een beroepstermijn van drie maanden na ontvangst van de beslissing.

Wat betekent herbeoordeling van mijn revalidatieaanvraag?

Onder bepaalde omstandigheden kan een aanvraag voor medische revalidatie ook worden herbeoordeelt als een aanvraag voor een Duitse Rente. Dit gebeurt als er al een verminderde verdiencapaciteit is en het niet te verwachten is dat een medische revalidatie voordelen oplevert.

Als uit het revalidatieontslagrapport blijkt dat er sprake is van een vermindering van de verdiencapaciteit in de zin van de Rentenversicherung, kan de aanvraag om revalidatie ook herbeoordeelt worden.

Nadelig is dat een Duitse Rente in verband met arbeidsongeschiktheid lager is dan het ziekengeld. Als u grensganger bent en ook een Nederlands arbeidsverleden hebt, zal ook een WIA-uitkering moeten worden aangevraagd. De wachttijd voor de WIA duurt twee jaar, waardoor de verzekerde soms een aanvullende werkloosheidsuitkering aan moet vragen in Nederland of Duitsland, afhankelijk van of het dienstverband nog bestaat of niet.

Wat als u geen recht meer hebt op ziekengeld?

Voor dezelfde ziekte wordt maximaal 78 weken binnen drie jaar een ziekengeld voor dezelfde ziekte betaald. Tijdens de loondoorbetaling, de doorbetaling van de uitkeringen door de Arbeitsagentur en het ontvangen van een overbruggingstoelage wordt het recht op ziekengeld opgeschort. Deze periodes zijn inbegrepen in de termijn van 78 weken voor dezelfde ziekte. Een nieuwe andere ziekteoorzaak verlengt de aanspraak op ziekengeld niet. Als het recht is uitgeput spreekt men van “Aussteuerung”.

Er ontstaat een nieuw recht op ziekengeld voor dezelfde ziekte na de aanvang van een nieuwe periode van drie jaar. Een verdere voorwaarde is dat tussen de datum waarop de verzekerde de maximale periode ziek is geweest en de datum waarop de verzekerde opnieuw ziek wordt, een periode van ten minste 6 maanden ligt, gedurende welke de verzekerde niet arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van de eerdere ziekte en of wel in loondienst heeft gewerkt of ter beschikking van de Arbeitsagentur stond.

Wat gebeurt er als mijn aanspraak op ziekengeld eindigt?

Na de maximale termijn van ziekengeld hebt u recht op een werkloosheidsuitkering van UWV als het dienstverband is beëindigd. Als het dienstverband nog bestaat, is er recht op een werkloosheidsuitkering van de Arbeitsagentur als u minimaal 15 uur per week beschikbaar bent voor licht werk. Ook aan de andere voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering moet u voldoen.

Als u door ziekte niet langer dan zes maanden in staat bent om te werken en niet beschikbaar bent, heeft u ook recht op werkloosheidsuitkering als aan de overige voorwaarden is voldaan. In dit geval kan de Bundesagentur für Arbeit verzoeken om binnen een maand een aanvraag tot revalidatie in te dienen bij de Deutsche Rentenversicherung of bij UWV voor een WIA-uitkering. Dit is om er voor te zorgen dat aansluitend een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan worden vastgesteld.

Met dank aan de Arbeitskammer des Saarlandes

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt