Ziekengeld

Loondoorbetaling bij ziekte en ziekengeld

Als u in Duitsland werkt en ziek wordt, hebt u eerst recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Bent u na 6 weken nog steeds ziek, dan ontvangt u van uw Krankenkasse ziekengeld. Hieronder vindt u alle informatie over dit ziekengeld.

Wie heeft recht op ziekengeld?

Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent bij een Krankenkasse en u wordt ziek, hebt u recht op ziekengeld.

Wanneer heb ik recht op ziekengeld?

Ziekengeld wordt betaald in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en in geval van opname in een ziekenhuis, preventieve zorg of revalidatie-instelling. Het recht op ziekengeld gaat in op de dag waarop de arts/UWV de arbeidsongeschiktheid vaststelt.

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangen werknemers in het algemeen gedurende de eerste 6 weken doorbetaling van het loon van hun werkgever. Gedurende deze periode wordt het recht op een ziekengeld opgeschort.

De eerste 4 weken van een nieuwe arbeidsverhouding worden beschouwd als een wachttijd en omvatten geen recht op doorbetaling van loon. In dit geval wordt het ziekengeld tot de 28e dag van de arbeidsverhouding uitbetaald. Blijft de arbeidsongeschiktheid ook na deze periode voortduren, dan betaalt de werkgever het loon gedurende 6 weken.

Wat als mijn werkgever geen loon doorbetaalt tijdens ziekte?

Naast het recht op doorbetaling van het loon wegens arbeidsongeschiktheid bestaat er ook een recht op ziekengeld. Het recht op een ziekengeld wordt opgeschort zolang de werkgever het salaris doorbetaalt. Als de werkgever weigert om door te betalen, betaalt de Krankenkasse een uitkering bij ziekte.

Hoe hoog is mijn ziekengeld?

Bij werknemers is de hoogte van het ziekengeld afhankelijk van uw loon dat vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid wordt betaald.

De uitkering is 70 procent van het brutoloon, maar niet meer dan 90 procent van het nettoloon. Bij de berekening is ook rekening gehouden met de eenmalige betalingen die in de laatste 12 maanden vóór de arbeidsongeschiktheid zijn gedaan.

De sociale zekerheidsbijdragen voor de Renten-, Arbeitslosen- en Pflegeversicherung worden in mindering gebracht op het bruto ziekengeld.

Er hoeft geen belasting te worden betaald over het ziekengeld in Duitsland, maar telt wel mee in de progressie als u ook nog andere inkomsten in Duitsland hebt. Daardoor kunt u in een hoger belastingtarief komen.

Als het ziekengeld, eventueel met andere uitkeringen uit Duitsland samen, minder is dan € 15.000 bruto per jaar, dan moet u er rekening mee houden dat u over uw netto ziekengeld in Nederland nog belasting moet afdragen.

Waarop moet ik letten bij het melden van mijn ziekte aan de Krankenkasse?

Als u na de 6 weken loondoorbetaling van de werkgever nog ziek bent, moet u er voor zorgen dat de periodes die u ziek gemeld bent bij UWV onafgebroken doorlopen. Als deze periode wordt onderbroken, kan ziekengeld worden geweigerd. Zorg er dus voor dat u voor afloop van de uitsteldatum met het UWV contact opneemt voor een nieuwe uitsteldatum. Zaterdagen tellen niet mee als werkdagen. Elk gat in de periode van arbeidsongeschiktheid heeft financiële gevolgen.

De melding van arbeidsongeschiktheid is een verplichting van de zieke werknemer. De gevolgen van een niet of niet tijdige kennisgeving zijn dus voor rekening van de betrokkene.

Kan ik op vakantie gaan terwijl ik ziekengeld ontvang?

Het ziekengeld kan tijdens uw vakantie worden doorbetaald, als u van uw Krankenkasse toestemming hebt ontvangen. Het is zinvol om UWV te laten bevestigen dat de vakantie het genezingsproces vanuit medisch oogpunt niet in gevaar brengt of vertraagt en dat u nog steeds niet in staat bent om tijdens de vakantie te werken. Zorg er wel voor dat u de aanvraag op tijd (minimaal 3 weken) bij de Krankenkasse indient.

Waarop moet ik letten bij een revalidatiemaatregel?

Als volgens een medisch advies de verdiencapaciteit aanzienlijk in gevaar komt of vermindert, kan de Krankenkasse u verzoeken om binnen 10 weken een aanvraag tot revalidatie (Reha of Kur genoemd) in te dienen. Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, wordt de aanspraak op ziekengeld opgeschort.

Door een aanvraag voor revalidatie aan te vragen, is het mogelijk dat deze aanvraag voor revalidatie kan worden gezien als een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen (Duitse Rente).

Nadelig is dat een Duitse Rente in verband met arbeidsongeschiktheid lager is dan het ziekengeld. Als u grensganger bent en ook een Nederlands arbeidsverleden hebt, zal ook een WIA-uitkering moeten worden aangevraagd. De wachttijd voor de WIA duurt twee jaar, waardoor de verzekerde soms een aanvullende werkloosheidsuitkering aan moet vragen in Nederland of Duitsland, afhankelijk van of het dienstverband nog bestaat of niet. Vraag hiernaar bij een adviseur van het Grensinfopunt.

Wat als u geen recht meer hebt op ziekengeld?

Voor dezelfde ziekte wordt maximaal 78 weken binnen drie jaar een ziekengelduitkering betaald. Tijdens de loondoorbetaling wordt het recht op ziekengeld opgeschort. Deze periode is inbegrepen in de termijn van 78 weken voor dezelfde ziekte. Een nieuwe andere ziekteoorzaak verlengt de aanspraak op ziekengeld niet. Na 78 weken ziekte spreekt men van “Aussteuerung”.

Wat gebeurt er als mijn aanspraak op ziekengeld eindigt?

Na de maximale termijn van ziekengeld hebt u recht op een werkloosheidsuitkering van UWV als het dienstverband is beëindigd. Als het dienstverband nog bestaat, is er recht op een werkloosheidsuitkering van de Arbeitsagentur als u minimaal 15 uur per week beschikbaar bent voor licht werk. Ook aan de andere voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering moet u voldoen.

Als u door ziekte niet langer dan zes maanden in staat bent om te werken en niet beschikbaar bent, heeft u ook recht op werkloosheidsuitkering als aan de overige voorwaarden is voldaan. In dit geval kan de Agentur für Arbeit verzoeken om binnen een maand een aanvraag tot revalidatie in te dienen bij de Deutsche Rentenversicherung of bij UWV voor een WIA-uitkering. Dit is om er voor te zorgen dat aansluitend een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan worden vastgesteld.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt