Pensioen uit Nederland, belastingen

Als u met een AOW, WIA, WAO, Anw of pre-pensioen uitkering verhuist naar Duitsland, heeft dat gevolgen voor uw sociale zekerheid en de belastingen. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland bepaalt waar u de belasting over uw pensioen moet afdragen.

Belastingen

Als u pensioeninkomsten uit Nederland hebt, is voor u het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van belang. In dit verdrag is opgenomen over welke inkomsten u in welk land belastingplichtig bent.

Vanaf 1 januari 2016 is de hoogte van de gezamenlijke pensioenen/uitkeringen (met uitzondering van de ambtenarenpensioenen) bepalend voor het land waar u belastingplichtig bent. Is het totaal aan pensioenen/uitkeringen (zonder het ambtenarenpensioen) hoger dan € 15.000,- bruto per jaar, dan bent u over al deze uitkeringen/pensioenen belastingplichtig in Nederland. Deze pensioenen worden ook in Duitsland belast, maar dan wordt de belastingen die in Nederland zijn afgedragen hiervan afgetrokken. Zijn deze inkomsten lager, dan bent u hierover belastingplichtig in Duitsland. Ambtenarenpensioenen zijn belastingplichtig in Nederland.

De Nederlandse belastingdienst geeft uitgebreide informatie over het belastingverdrag op de website van de Belastingdienst.

(Kwalificerende) buitenlandse belastingplicht

Als uw inkomen voor 90% of meer onder de Nederlandse belastingen valt, bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtig. Dit houdt in dat u in Nederland een belastingaangifte kunt doen en mogelijke belastingvoordelen hebt. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, dan hebt u geen belastingvoordelen. Vanaf 1 januari 2019 wordt automatisch het belastingvoordeel uit de loonheffingskorting verwijderd voor niet-ingezetenen van Nederland die een Nederlands inkomen hebben. Dit geldt voor zowel werknemers als gepensioneerden. Als u voldoet aan de voorwaarden van de kwalificerende belastingplicht, kunt u met een belastingaangifte dit voordeel terugkrijgen. Meer informatie over kwalificerende belastingplicht leest u hier.

Pensioenen uit Nederland minder dan € 15.000,-

Als de Nederlandse pensioeninkomsten (ambtenarenpensioenen niet meegeteld) lager zijn dan € 15.000,- bruto per jaar, dan kunt u vrijstelling loonbelasting en premies volksverzekeringen aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal bij toekenning de pensioeninstanties in Nederland aanschrijven dat zij geen loonheffing meer mogen inhouden. Gebruikelijk is dat deze vrijstelling voor een periode van 5 jaar wordt gegeven. Met de aanvraag moet ook een verklaring worden afgegeven dat u inwoner van Duitsland bent. Dit is de ´verklaring belastingplicht woonland´ dat door uw Duitse Finanzamt moet worden ondertekend. Het aanvraagformulier met de verklaring kunt u downloaden van de website van de Nederlandse belastingdienst.