Tijdelijke werkloosheid in verband met corona in Nederland, Duitsland en België

Een vergelijking van uitkeringen of loondoorbetaling voor werknemers en werkgevers die getroffen zijn door de coronapandemie.

Duitsland, Nederland en België hebben verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van het coronavirus te verzachten. Deze landen hebben in dit kader onder andere speciale maatregelen genomen voor werkgevers die hun personeel niet kunnen doorbetalen, omdat er geen werk meer is. In Nederland is dit de NOW, in Duitsland is het Kurzarbeitergeld versoepeld en in België is de tijdelijke werkloosheidsregeling versoepeld.

NOW in Nederland

De Nederlandse regering heeft er voor gekozen om een maatregel in het leven te roepen om werkloosheid te voorkomen. Werkgevers die tijdelijk minder omzet draaien in verband met het coronavirus kunnen een gedeelte van hun loonkosten vergoed krijgen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De werkgever ontslaat zijn personeel niet, betaalt het loon gewoon door, maar krijgt een vergoeding van de staat. Inmiddels kent de NOW 3 verschillende regelingen, NOW1, NOW2 en NOW3.

In de NOW1, die liep van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, was de voorwaarde dat er een minimaal omzetverlies was van 20%. Bij een omzetverlies van 100% was de maximale vergoeding 90% van de loonsom. Had een onderneming een omzetverlies van 50%, was de vergoeding 45%. Het loon van een werknemer kwam in aanmerking met een maximum van € 9.538,- per maand. De werkgever mocht geen personeel ontslaan.

In NOW2, die loopt van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 heeft de werkgever de mogelijkheid om toch personeel te ontslaan. Als meer dan 20 werknemers ontslagen worden, is de werkgever verplicht met een vakbond te overleggen. Voor het overige gelden dezelfde regels als voor NOW1.

De NOW3 regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en bestaat uit 3 x 3 maanden. In de eerste periode wordt de maximale loonvergoeding verlaagd van 90% naar 80%, in de tweede periode naar 70%, waarbij de voorwaarde voor het omzetverlies wordt verhoogd van 20% naar 30%. In de derde periode gaat de maximale vergoeding naar 60% en is de maximale vergoeding voor een werknemer gemaximeerd tot € 4.770,- per maand. Er wordt geen korting meer toegepast op de subsidie als een werknemer wordt ontslagen.

Het is niet bekend voor hoeveel werknemers bij UWV de subsidie is aangevraagd, maar het ging waarschijnlijk om maximaal 1,7 miljoen werknemers. Er is een sterk dalende trend, voor hoeveel werknemers de regeling momenteel wordt toegepast is niet bekend.

Kurzarbeitergeld in Duitsland

De Duitse regering heeft er voor gekozen de bestaande regeling voor Kurzarbeit, werkloosheid i.v.m. onvoorziene omstandigheden, aan te passen. De voorwaarden zijn versoepeld en ook de aanvraagprocedure is versimpeld. Een werkgever die tijdelijk geen werk heeft voor zijn werknemers, kan Kurzarbeitergeld aanvragen voor de uren die minder worden gewerkt. Voorwaarden om Kurzarbeitergeld aan te vragen zijn dat de werkgever voor minimaal 10% van zijn werknemers voor minimaal 10% van de werktijd geen werk heeft. Bovendien mogen de werknemers geen overuren of plusuren beschikbaar hebben. Hier zijn wel een paar uitzonderingen op.

De werknemer ontvangt voor deze uren een werkloosheidsuitkering, die aan de werkgever wordt uitgekeerd. De werkgever betaalt eventueel gewerkte uren en de compenserende werkloosheidsuitkering aan de werknemer uit. De uitkering wordt berekend over een maximaal loon van € 6.900,-. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het hebben van kinderen of niet. Als een werknemer geen kinderen onderhoudt, is de uitkering maximaal 60% van zijn nettoloon. Heeft hij wel een kind dat hij onderhoudt, is de uitkering 67% van het nettoloon. De uitkeringen worden verhoogd als een werknemer langer gebruik moet maken van het Kurzarbeitergeld. Is de werknemer na 3 maanden nog werkloos, dan wordt de uitkering verhoogd naar 70% respectievelijk 77%. Na 6 maanden werkloosheid wordt de uitkering verhoogd naar 80% respectievelijk 87%.

Bij de Agentur für Arbeit zijn op het hoogtepunt 4,6 miljoen aanvragen voor Kurzarbeitergeld gedaan. Dit aantal is sterk teruggelopen, op dit moment ontvangen nog 170.000 werknemers Kurzarbeitergeld.

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen in België

De Belgische regering heeft er voor gekozen de regeling voor Tijdelijke Werkloosheid aan te passen. In de periode van 13 maart tot 1 september 2020 werden alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid gezien als aanvragen in verband met overmacht. Dat hield in dat de betreffende werkgever op een eenvoudige wijze kon aangeven dat het om overmacht ging in plaats van economische oorzaken.

Met ingang van 1 september is de regeling aangepast. De aanvragen voor tijdelijke werkloosheid in verband met overmacht zijn alleen nog aan te vragen voor werknemers die werken in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming. Voor anderen gelden de regels voor de aanvragen van tijdelijke werkloosheid in verband met economische oorzaken.

De uitkering moet door de werknemer worden aangevraagd, waarna de werkgever alle benodigde gegevens moet aanleveren. De aanvraag door de werknemer is eenmalig, de benodigde gegevens voor de berekening van de maandelijkse uitkering moeten door de werkgever worden aangeleverd.

Een werknemer die aanspraak maakt op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeft in de periode van 1 februari tot 1 januari 2021 niet te voldoen aan de voorwaarden voor een ´normale´ werkloosheidsuitkering. De uitkering bedraagt in deze periode 70% over maximaal € 2.754,76 per maand. Als er na 1 september een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in verband met economische gronden wordt ingediend, is het uitkeringspercentage geen 70, maar 65. Een ander verschil is dat de werknemer met een tijdelijke werkloosheidsuitkering in verband met overmacht een extra vergoeding krijgt van € 5,63 per dag.

Het aantal werknemers met een tijdelijke werkloosheidsuitkering beliep maximaal ongeveer 1,2 miljoen werknemers. Over de maand augustus waren dit er nog maar ongeveer 70.000.