Update Corona-ondersteuningsmaatregelen voor de grensoverschrijdende zzp’er

7. mei 2020

Update 7-05-2020

Zowel Nederland, Duitsland als België hebben een pakket maatregelen gepresenteerd. In dit artikel proberen we een overzicht te geven van een aantal bestaande maatregelen, zonder de illusie te hebben hiermee volledig te zijn. Raadpleeg ook de andere nieuwsartikelen op onze website en hou de informatie op de officiële overheidsinstanties in de gaten. De betreffende links vindt u op onze website.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), onderneming in Nederland en de zzp’er woont in België of Duitsland

Om zelfstandigen te ondersteunen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Per 1 mei 2020 zijn in de Staatscourant de aanvullende voorwaarden gepubliceerd. Zo kan nu ook de zzp’er die in Nederland actief is en in België of Duitsland woont, gebruik kan maken van de Tozo. Het gaat hierbij echter alleen om de lening voor bedrijfskapitaal. Deze kan vanaf 18 mei worden aangevraagd bij de gemeente Maastricht.

Daar waar de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud blijft dit dus voor ondernemers, die wonen in België/Duitsland en hun bedrijf in Nederland hebben, achterwege. Omdat de ondersteuningsmaatregelen van België aansluiten op de sociale zekerheidspositie van de ondernemer en de ondersteuningsmaatregelen van Duitsland op de Hauptsitz, dreigt deze groep ondernemers alsnog ‘buiten de boot’ vallen.

Bovenstaande heeft een ongewenst effect dat waarschijnlijk niet de bedoeling is van de wetgeving. De gezamenlijke Euregio’s waaronder de GrensInfoPunten hebben het Ministerie van SZW geattendeerd op dit mogelijk grenseffect. We hebben goede hoop dat de betreffende landen in gesprek gaan om hun wetgeving te vergelijken en met passende maatregelen te komen. We houden de berichtgeving hieromtrent nauw in de gaten.

  • Publicatie antwoorden op Kamervragen Tozo vindt u hier>>
  • De uitwerking van de Tozo regeling vindt u hier>>
  • De uitbreiding van de kring der verzekerden voor de Tozo vindt u hier>>

Belastingmaatregelingen Nederland (ook voor grensoverschrijdende zzp’ers)

Ook voor zzp’ers heeft de Belastingdienst verschillende maatregelingen getroffen. Zo kan bijvoorbeeld bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd of een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u op de website van de Belastingdienst. Voorwaarde om gebruik te maken van de regeling is belastingplicht in Nederland.

De Nederlandse belastingdienst heeft aparte links voor grensarbeiders en ondernemers op hun website opgenomen. Deze zijn:

  • De informatie voor werkgevers vindt u hier>>
  • De informatie voor werknemers vindt u hier>>

Crisis-overbruggingsrecht, onderneming in België en de zzp’er woont in Nederland

In de situatie dat een zzp’er die in Nederland woont en in België actief is, is er aanspraak op een crisis-overbruggingsrecht. Mogelijk zelfs een hinderpremie als er sprake is van een fysieke vestiging.

Volgens berichtgeving van de RSVZ (Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) blijkt dat sinds dinsdag 24 maart de woonplaatseis vervallen is. Wat wel vereist wordt, is dat de zelfstandige ingeschreven is in België bij een socialeverzekeringsfonds, wat een verplichting is voor zelfstandigen die sociaal verzekerd zijn in België.

Dit nieuwe beleid is nu ook terug te vinden op de website van de RSVZ, waar als voorwaarden voor het overbruggingsrecht gesteld worden dat een persoon zelfstandige in hoofdberoep is, als zelfstandige sociale bijdrage verschuldigd is in België en geen vervangingsinkomen geniet.

De inwoner van Nederland die zelfstandige is in België en daar sociaal verzekerd is, heeft dus waarschijnlijk recht op het crisis-overbruggingsrecht aangezien die zelfstandige in België de sociale bijdragen verschuldigd is.

De aanvraag moet gedaan worden bij het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige via dit aanvraagformulier.

  • Zie voor Vlaanderen ook de informatie hier

Raadpleeg voor meer informatie over de hinderpremie de volgende websites:

Onderneming in Duitsland en de zzp’er woont in Nederland

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende maatregelen in Duitsland en de actuele stand van zaken met betrekking tot zelfstandigen die in Nederland of België wonen leest u hier>>

Verdere ontwikkelingen

Er is in alle landen hard gewerkt aan nieuwe noodmaatregelen In eerste instantie waren deze voornamelijk nationaal gericht. Door regelmatig overleg tussen de landen, probeert men de wet- en regelgeving beter op elkaar af te stemmen waardoor minder grensgangers ‘buiten de boot’ dreigen te vallen. Dit is een positieve ontwikkeling. Het lijkt erop dat de grensoverschrijdende aspecten nu wel in het overleg meegenomen worden. Uiteraard kan niet alles (meteen) opgelost worden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

  • Een overzicht van de maatregelen die in Nederland, Duitsland en België zijn getroffen voor zelfstandigen vindt u hier>>
  • Een overzicht welke maatregelen toegepast kunnen worden voor zelfstandigen die in het andere land ondernemen vindt u hier>>

Disclaimer

Op moment van schrijven van dit artikel is de wetgeving nog steeds in ontwikkeling. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de GrensInfoPunten (hierna GIPs) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen de GIPs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Grensinfopunten in de buurt