Update: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), ook voor buitenlandse vestigingen

8. mei 2020

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse overheid een nieuwe regeling geïntroduceerd, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze vervangt per direct de regeling Werktijdverkorting (wtv). Via de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Zodoende kunnen zij werknemers met een vast en flexibel contract gewoon doorbetalen en wordt hun omzetverlies gecompenseerd.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom. Op basis van de aanvraag betaalt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf beoordeelt het UWV hoeveel omzetverlies er echt is geweest. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid om (evt. onder andere voorwaarden) deze met nog eens 3 maanden te verlengen.

Om gebruik te maken van de noodmaatregelen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Er mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • Er wordt minstens 20% omzetverlies verwacht.
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

De regeling wordt uitgevoerd door het UWV en kunt u hier aanvragen. Meer informatie over de regeling vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Internationale aspecten

Op 31 maart is de nadere uitwerking van de NOW-regeling gepubliceerd. In de toelichting punt 17 staat dat ook in het buitenland gevestigde werkgevers met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn een beroep kunnen doen op de NOW. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft voor wie niet geldt dat ze sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van die werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.

De subsidie op grond van de NOW kwalificeert niet als werkloosheidsuitkering op grond van de Coördinatieverordening sociale zekerheid (Verordening (EG) 883/2004). De werkloosheid is nog niet ingetreden, dus de NOW dekt het risico werkloosheid niet. Het is bovendien een algemeen bedrag dat aan de werkgever wordt toegekend. Het ziet niet specifiek op het arbeidsurenverlies van de individuele werknemers. Raadpleeg voor meer informatie de uitwerking van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) de website van de Rijksoverheid.

GIP next to you