Search

B-Solutions Workshop 14 juni 2023 – Brussel

Obstakels voor grensoverschrijdend telewerken oplossen

Is een doorbraak nabij?

Een B-Solutions Workshop georganiseerd door het GrensInfoPunt Aken-Eurode, ITEM (Universiteit Maastricht), en de Association of European Border Regions (AEBR/AGEG/ARFE) en ondersteuning door de Benelux Unie, in het kader van het door DG REGIO gefinancierde B-Solutions Project.

Locatie: Benelux Unie, Rue de la Régence 39, 1000 Brussel, België
Tijd: 10.00h – 15.30h

>> Schrijf u hier in

Het project:

B-Solutions ist eine von der DG REGIO finanzierte Initiative, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen verwaltet und durch den DG REGIO Border Focal Point unterstützt wird. B-Solutions unterstützt die Entwicklung einer Expertenbasis und Maßnahmen zur Beseitigung rechtlicher und administrativer Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Mobilität in der gesamten EU. Dies geschieht in Anerkennung der Schlüsselrolle, die die Grenzregionen in der europäischen Kohäsions- und Integrationsagenda spielen.​

De workshop:

Met een focus op de grensregio’s tussen Duitsland, Nederland en België, zal de workshop oplossingen verkennen op het gebied van telewerken, grensoverschrijdend werken, belastingen en sociale verzekeringen, onderzoeken hoe deze kunnen worden opgelost binnen de nieuwe kaders op EU- en lidstaatniveau, en de rol bespreken van de belangrijkste organisaties bij de uitvoering van de aanbevelingen van deze B-Solutions case.

Agenda:

De workshop begint met een korte presentatie van de bevindingen van de eerste B-Solution casus over grensoverschrijdend telewerk in de grensregio’s tussen Duitsland, Nederland en België. Deze tweede B-Solution casus over dit onderwerp is geïnitieerd door het binationale Zweckverband Eurode (Stad Kerkrade en Herzogenrath) en het Duits/Nederlandse GrensInfoPunt Aken-Eurode.

Gelukkig werd een zeer belangrijke stap gezet op het gebied van de sociale zekerheid in de vorm van een voorstel voor een kaderovereenkomst. Deze zal worden gepresenteerd en belanghebbenden uit de lidstaten, de Europese Commissie en deskundigen van het Grenzinfopunkt Aachen-Eurode zullen bespreken of de overeenkomst een belangrijke stap is naar de oplossing van het probleem in de Duitse, Nederlandse, Belgische situatie en daarbuiten.

In een tweede panel zal de vraag worden gesteld hoe de toekomstige bilaterale belastingregelingen van NL/DE/BE moeten worden gerelateerd aan de gepresenteerde oplossing voor de sociale zekerheid. Het panel zal bestaan uit vertegenwoordigers van de nationale ministeries van Financiën en deskundigen op dit gebied. Ten slotte zal een derde panel het standpunt en de rol van andere organisaties zoals de Benelux, de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s en de OESO bespreken.

De achtergrond:

In 2022 had het in Maastricht gevestigde Instituut ITEM een eerste b-onderzoek gedaan naar de gevolgen van telewerk voor grensarbeiders voor het geografische gebied van de Nederlandse, Belgische en Duitse grensregio’s. Uit de resultaten bleek dat zonder nieuwe regelingen op het gebied van sociale zekerheid en belastingen werkgevers en werknemers in een zeer complexe situatie terecht zouden komen die de aantrekkelijkheid van grensoverschrijdend werk in gevaar zou kunnen brengen. Deze workshop maakt deel uit van een tweede B-Solution project: het idee is om de nodige innovatieve oplossingen te ondersteunen om de integriteit van grensoverschrijdende arbeidsmarkten te waarborgen.
De huidige situatie: Speciale overgangsperioden op het gebied van belastingen zijn al per 30 juni 2022 verstreken. Dit betekent dat grensarbeiders slechts in twee staten aan belastingverplichtingen moeten voldoen vanwege extra thuiswerkdagen. Ook al kan dit niet leiden tot dubbele belastingheffing, het zorgt voor een aanzienlijke administratieve last, vooral als de regels afwijken van de socialezekerheidsbepalingen.

De overgangsperiode voor telewerk met betrekking tot de sociale zekerheid loopt af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 gelden normaal gesproken weer de gewone regels van de Europese Verordening 883/2004. De regeringen van Duitsland, België en Nederland hebben reeds verklaard dat zij de kaderovereenkomst betreffende de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bij grensoverschrijdend telewerken zullen ondertekenen. De overeenkomst zou derhalve op 1 juli 2023 in werking kunnen treden en zal de mogelijkheid bieden om de socialezekerheidsdekking in het land van de werkgever te handhaven wanneer een werknemer minder dan 50 procent van de tijd vanuit huis in een ander land werkt. In de praktijk kunnen de werkgever en de werknemer een A1-verklaring aanvragen op grond van de kaderovereenkomst om gedekt te blijven door de sociale zekerheid van het land van de werkgever en te voorkomen dat zij moeten overstappen naar de sociale zekerheid van het woonland.

 

14.06.2023 | 10:00 - 15:30
Grensinfopunt Maastricht
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Nederland

Verdere data voor dit evenement