Hervorming Belgisch pensioenstelsel

15.05.2024

Op 4 april 2024 heeft het Belgische Parlement de hervorming van het Belgisch pensioenstelsel goedgekeurd. De hervorming introduceert een nieuwe pensioenbonus, stelt een aanvullende voorwaarde en opwaardeert de deeltijdse tewerkstelling voor het minimumpensioen, en beperkt de perequatie van het ambtenarenpensioen.

Pensioenbonus

De nieuwe pensioenbonus is een netto bonus die boven op het rustpensioen komt. Men komt in aanmerking voor de pensioenbonus als men langer werkt na de vroegst mogelijke pensioendatum. De pensioenbonus kan maximaal 3 jaar lang worden opgebouwd. De opbouw stopt zodra men het rustpensioen ontvangt. Momenteel geldt een overgangsperiode; men kan pas de pensioenbonus opbouwen vanaf 1 juli 2024, en men mag pas ten vroegste 1 januari 2025 met rustpensioen gaan om recht te hebben op de pensioenbonus.

De hoogte van de pensioenbonus hangt af van een aantal factoren, waaronder de lengte van de loopbaan, hoe lang men de pensioenbonus opbouwt, of men deeltijds of voltijds blijft verder werken, en hoe men de pensioenbonus laat uitbetalen (éénmalig of maandelijks). Zo kan de pensioenbonus oplopen tot een éénmalige netto bonus van 33.975 euro of een maandelijkse netto bonus van 140,40 euro. Op de website van de Federale Pensioendienst zijn een aantal rekenvoorbeelden terug te vinden: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/pensioenbonus.

Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de Nederlandse Belastingdienst en de Duitse Finanzämter om zullen gaan met deze netto bonus uit België.

Minimumpensioen

Om recht te hebben op het gewaarborgd minimumpensioen moet men aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet men een loopbaan hebben die overeenstemt met 2/3 van een volledige loopbaan. Een volledige loopbaan, behalve voor mijnwerkers, zeevarenden en vliegend personeel, bedraagt 45 jaar. Dit betekent dat men een loopbaan van 30 jaar bewijzen (gewerkte en gelijkgestelde perioden). Ten tweede, en dit is de nieuwe voorwaarde, moet men effectief 20 jaar gewerkt hebben. Deze tweede voorwaarde is echter niet op iedereen van toepassing. Daarnaast gelden ook overgangsmaatregelen. Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen is terug te vinden op de website van de Federale Pensioendienst: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/gewaarborgd-minimum-pensioen.

Ambtenarenpensioen

De perequatie van het ambtenarenpensioen wil zeggen dat het ambtenarenpensioen de bezoldigingen van de actieve ambtenaren volgt. Die perequatie wordt vanaf 1 januari 2025 beperkt. Meer informatie over de perequatie van het ambtenarenpensioen is terug te vinden op de website van de Federale Pensioendienst: https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/perequatie.

Grensinfopunten in de buurt