Privacy

Privacyverklaring

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving ten aanzien van privacy, in het bijzonder van de EU-Verordening ter bescherming van persoonsgegevens (AVG), is:

Publiek-rechtelijk samenwerkingsverband euregio rijn-maas-noord
Maike Hajjoubi, directeur
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
+49-2161-6985-500
+49-2161-6985-555 (Fax)
info@euregio-rmn.de

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Martijn Spaargaren
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
+49-2161-6985-505
+49-2161-6985-555 (Fax)
martijn.spaargaren@euregio-rmn.de

 

Iedere betrokken persoon kan zich te allen tijde met alle vragen en opmerkingen ten aanzien van gegevensbescherming direct tot onze Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

 

1. Rechtsgrondslagen en doeleinden van gegevensverwerking en -doorgifte

De doeleinden van de gegevensverwerking en -doorgifte zijn:

 • het informeren van werknemers, werkgevers, zelfstandigen, studenten, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden uit een grensland, het verstrekken van advies, informatie en begeleiding met betrekking tot grensarbeid in het algemeen en met betrekking tot persoonlijke situaties;
 • hierover contact met u op te kunnen nemen;
 • statistische informatie te verzamelen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling op euroregionaal en EU-niveau.

Wij verwerken en dragen uw persoonsgegevens alleen over voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. We verwerken uw gegevens alleen en geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient bij het niet doorgeven van uw gegevens.

 

2. De rechten van u als betrokkene

Als persoon die van de verwerking van gegevens betroffen is, heeft u het recht op inzage (Art. 15 AVG), rectificatie (Art. 16 AVG), gegevenswissing (Art. 17 AVG), beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) alsmede overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG).

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot het moment van herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping. Verdere verwerking van deze gegevens op een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, blijft ook onaangetast (zie paragraaf “Rechtsgrondslagen voor verwerking”).

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6 lid 1, onder e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of artikel 6 lid 1, onder f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Als u bezwaar indient, zullen we uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als we dwingende legitieme gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

U dient uw claims of verklaringen, indien mogelijk, te sturen naar het volgende contactadres: info@grenzinfopunkt.eu

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

U kunt te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is met een klacht. Welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is, hangt af van de deelstaat waarin u woont, werkt of de vermoedelijke inbreuk plaatsvindt. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

3. Verwijderen of blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang dat nodig is om de hier genoemde doelen te bereiken of voor de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Zodra het betreffende doel niet meer van toepassing is of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens geanonimiseerd.

 

4. Verzamelen van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (server-logfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van de website correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • zorgen voor een probleemloze verbinding met de website;
 • zorgen voor een probleemloos gebruik van onze website;
 • het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
 • voor andere administratieve doeleinden.

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Ontvangers van de gegevens zijn slechts de verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, de verwerkers.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

 

Cookies

a) Sessie-cookies/session-cookies

Wij passen op onze internetpresentatie zogenaamde cookies toe. Cookies zijn kleine tekstbestanden dan wel andere opslagtechnologien, die door de door u gebruikte internet-browser op uw terminal worden bewaard of opgeslagen. Door deze cookies wordt in uw individuele omvang informatie van u, zoals gegevens over uw browser of standplaats of uw IP-adres, verwerkt.

Door deze verwerking wordt onze internetsite gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de presentatie van onze website in verschillende talen of het aanbod van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrond van deze verwerking vormt artikel 6 lid 1, onder b AVG, voorzover door deze cookies gegevens worden verwerkt voor het afsluiten van een contract of de afwikkeling van een contract.

Indien de verwerking niet voor het afsluiten van een contract of de afwikkeling van een contract dient, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. Rechtsgrond is dan artikel 6 lid 1, onder f AVG.

Bij het sluiten van uw internetbrowser worden deze sessie-cookies gewist.

b) Mogelijkheid van wissing

U kunt het opslaan van cookies die niet nodig zijn voor de werking van de site voorkomen door een overeenkomstige selectie te maken in de toestemmingsbanner.

U kunt ook de installatie van cookies die niet nodig zijn voor de werking van de site voorkomen of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of gebruikers support. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikers support.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

c) Borlabs cookie

Deze website maakt gebruik van het Borlabs-cookie, dat een technisch noodzakelijk cookie (borlabs-cookie) plaatst om uw toestemming voor cookies op te slaan. Wanneer deze cookie wordt opgeslagen, worden er echter persoonsgegevens verwerkt. De rechtsgrondslag is dan art. 6 lid 1, onder f AVG.

De borlabs-cookie slaat de toestemming op die u heeft gegeven toen u de website opriep. Als u deze toestemming wilt intrekken, verwijdert u eenvoudig de cookie in uw browser. Wanneer u de website opnieuw opent/oplaadt, wordt u opnieuw om uw toestemming voor cookies gevraagd.

Aanbieder:

Borlabs GmbH

Hamburger Str. 11

22083 Hamburg

Duitsland

 

Statutaire zetel van het bedrijf: Hamburg

Rechtbank van registratie: arrondissementsrechtbank Hamburg, HRB 171030

Belastingnummer: DE 347062761

Algemeen directeur: Benjamin A. Bornschein

 

Cookie-instellingen tonen