Verbeteringen voor gedetacheerde werknemers in Duitsland

Op 18 juni heeft de Bondsdag de wet op de uitvoering van de gewijzigde richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten aangenomen. De gewijzigde detacheringsrichtlijn is enerzijds bedoeld om de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers te verbeteren en anderzijds om de economie te beschermen tegen loondumping en de daaruit voortvloeiende oneerlijke concurrentie.

Werknemers die in Duitsland worden gedetacheerd, zullen in de toekomst meer dan voorheen profiteren van arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld in de Duitse wet- en regelgeving en in algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit zal de lokale loon- en arbeidsomstandigheden beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

In plaats van – zoals in het verleden – alleen de regelgeving inzake “minimumlonen”, zal in de toekomst de regelgeving inzake alle elementen van “beloning” van toepassing zijn. Het wetsontwerp regelt ook de eisen voor huisvesting die door de werkgever (moeten) worden gesteld.

Tegelijkertijd voorkomt het wetsontwerp dat geld dat de werknemer heeft ontvangen om de kosten te vergoeden, wordt verrekend met het loon.

Voor zover de in de wet genoemde arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomsten die in heel Duitsland van toepassing zijn, zullen deze in de toekomst ook gelden voor gedetacheerde werknemers in alle sectoren. Voorheen gold dit alleen voor de bouwsector en alleen voor het minimumloon. Zo wordt gewaarborgd dat voor alle werknemers die in Duitsland werken, alle loonelementen, overwerktarieven of zelfs vergoedingen (bijv. vuil- en gevarenvergoedingen) en betalingen in natura door de werkgever moeten worden gedaan. Tegelijkertijd kan de beloning sterker worden gedifferentieerd naar activiteit, kwalificatie en beroepservaring. De douaneautoriteiten houden toezicht op de naleving van de beloningsvoorwaarden die in dergelijke collectieve overeenkomsten zijn opgenomen. Hiervoor zal de douane worden versterkt met ongeveer 1.000 nieuwe medewerkers. De federale regering geeft daarmee opnieuw een duidelijk signaal af voor gelijkstelling op de arbeidsmarkt en tegen oneerlijke concurrentie.

Bovendien zullen werknemers met langdurige opdrachten in de toekomst in principe profiteren van alle in Duitsland voorgeschreven arbeidsvoorwaarden. Dit geldt zowel voor bij wet geregelde arbeidsvoorwaarden als voor die welke zijn vastgelegd in algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomsten. Net als de werkgevers in Duitsland moeten de in het buitenland gevestigde werkgevers zich dan houden aan alle algemeen verbindende cao’s, met inbegrip van de geldende nationale of regionale algemeen verbindende cao.

De wet consolideert de advies- en informatiedienst “Eerlijke Mobiliteit” door middel van een bepaling in de Wet op de detachering van werknemers. De adviesdienst is bedoeld om het vrije verkeer van werknemers binnen de EU op een eerlijke manier te waarborgen en dient ook om (gedetacheerde) werknemers uit de Oost- en Midden-Europese EU-landen te adviseren over arbeids- en sociale rechten.

De Bundesrat kan nu op 3 juli een slotdebat houden over de wet. De uitvoeringswet zal volgens plan op 30 juli 2020 in werking treden.

Persbericht BMAS

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder