Corona en Kurzarbeitergeld in Duitsland

Sluiting van fabrieken of knelpunten in de bevoorrading: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkonderbrekingen. Om bedrijven in deze situatie in staat te stellen sneller uitkeringen aan te vragen, heeft de Duitse regering de voorwaarden voor het aanvragen van uitkeringen voor werktijdverkorting (KuG) versoepeld.

We hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u samengevat.

Wat zijn de huidige voorwaarden voor Kurzarbeitergeld?

De wet die het gemakkelijker maart Kurzarbeitergeld aan te vragen is bedoeld om bedrijven te helpen ontslagen te voorkomen en zo banen veilig te stellen. De nieuwe regelgeving treedt met terugwerkende kracht in werking (vanaf 1 maart 2020) en is beperkt in de tijd. Op verzoek van de werkgever of de ondernemingsraad wordt Kurzarbeitergeld betaald als aan de voorwaarden is voldaan.

In een persbericht beschreef de federale regering de nieuwe regelgeving als volgt:

10 procent drempel: Volgens deze drempel is het voldoende om een aanvraag voor Kurzarbeitergeld in te dienen als 10 procent van de werknemers van een bedrijf te maken krijgt met arbeidstijdverlies – voorheen moest ten minste een derde van de werknemers worden getroffen.

Er zijn geen minuren nodig: In bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van afspraken over arbeidstijdschommelingen, hoeven werknemers geen minuren op te bouwen. Voorheen moest het bedrijf gebruik maken van alle afspraken over arbeidstijdschommelingen, inclusief het aanmaken van minuren.

Uitzendkrachten: Uitzendkrachten / werknemers in tijdelijke dienst moeten ook een arbeidstijdverkorting kunnen krijgen.

Sociale zekerheidsbijdragen: De Bundesagentur für Arbeit betaalt nu de sociale zekerheidsbijdragen terug die de werkgevers normaal gezien moeten betalen voor hun werknemers.

Aanvraag: Eerst melden, dan aanvragen

Bedrijven die een aanvraag willen indienen voor Kurzarbeitergeld vanwege de gevolgen van het coronavirus moeten dit vooraf melden aan de verantwoordelijke Arbeitsagentur. De Arbeitsagentur controleert vervolgens of aan de voorwaarden voor de uitkering is voldaan.

Bevoegd is de Agentur für Arbeit, in wiens district de werkgever de loonafrekeningen maakt.

Bedrijven die al geregistreerd zijn bij de Arbeitgeberservice van de Arbeitsagentur kunnen online Kurzarbeitergeld aanvragen. Het is ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen met formulieren voor aanmelding en aanvraag.

Bedrijven die nog niet geregistreerd zijn bij de Arbeitgeberservice van de Arbeitsagentur kunnen telefonisch contact opnemen onder: 0800/4555520. Vanwege het grote aantal telefoontjes zijn de Arbeitsagenture en Jobcenters op dit moment slecht bereikbaar.

Kurzarbeitergeld kan worden toegekend voor een periode van maximaal twaalf maanden. Het Kurzarbeitergeld wordt berekend op basis van het nettoverlies aan inkomsten. De Agentur für Arbeit betaalt het Kurzarbeitergeld als gedeeltelijke compensatie voor het loon dat verloren gaat door een tijdelijk verlies van werk. De werknemer ontvangt 60% van zijn of haar nettoverlies aan inkomsten (67% als er kinderen in het huishouden van de werknemer zijn).

Hoe hoog is de uitkering?

Het Kurzarbeitergeld wordt berekend op basis van het nettoverlies aan inkomsten. De werknemers die gebruik maken van het Kurzarbeitergeld ontvangen 60% van nettoloon. Als er ten minste één kind in het huishouden woont, bedraagt het Kurzarbeitergeld 67% van het nettoloon.

Na verloop van tijd wordt het Kurzarbeitergeld verhoogd. Voor degenen die Kurzarbeitergeld krijgen voor hun arbeidsduur die met ten minste 50 procent is verminderd, wordt het Kurzarbeitergeld verhoogd tot 70 procent (of 77 procent voor huishoudens met kinderen) van het vaste nettoloon vanaf de vierde maand en tot 80 procent (of 87 procent voor huishoudens met kinderen) van het vaste nettoloon vanaf de zevende maand, en wel uiterlijk tot 31 december 2020.

Een voorbeeld voor de eerste drie maanden: een werknemer zonder kinderen krijgt normaal gesproken € 2900,- bruto per maand. Als hij helemaal niet werkt, ontvangt hij ongeveer € 1.150,- netto aan Kurzarbeitergeld, dit is een verschil van ongeveer 760 euro, dat de werknemer aan het einde van de maand minder ontvangt. Als de arbeidstijd met 50 procent wordt verminderd, krijgt hij ongeveer € 484,- aan Kurzarbeitergeld plus zijn loon van ongeveer € 1.104,- (in totaal € 1588,-). Het verschil met het inkomen zonder werktijdverkorting zal dan ongeveer € 330,- bedragen.

Er zijn twee manieren om het Kurzarbeitergeld voor jezelf te berekenen: met een tabel van de Arbeitsagentur of met behulp van de Kurzarbeitergeld-Rechner.

Wat als de uitkering niet voldoende is?

Als het Kurzarbeitergeld niet voldoende is om van te leven, kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd als aan de voorwaarden is voldaan. Deze uitkeringen, zoals ALG II of bijstand, zijn alleen beschikbaar in het woonland.

Het Bundessozialministerium heeft hier Informatie ALG II verzameld.

Aanvragen in Nederland worden ingediend bij de gemeente waar u woont. Meer informatie is hier te verkrijgen bij de Rijksoverheid.

Extra bijverdienen: Vanaf 1 mei (tot 31 december 2020) kunnen werknemers met Kurzarbeitergeld tot het volledige bedrag van hun normale maandinkomen bijverdienen.

Houd er rekening mee dat uw sociale zekerheidspositie kan veranderen als u een nieuwe baan aanneemt in een ander land, bijvoorbeeld in uw woonland. Neem in dit geval contact op met een GrensInfoPunt voor meer informatie.

Kunnen werkgevers van grenspendelaars een beroep doen op Kurzarbeitergeld?

Een grenspendelaar die in het werkland sociaal verzekerd is, heeft over het algemeen recht op uitkeringen in het werkland als de arbeidsverhouding voortduurt. Het Bundesministerium für Soziales deelt mee dat dit ook geldt voor het Kurzarbeitergeld in Duitsland. Grenspendelaars naar Duitsland kunnen dus Kurzarbeitergeld krijgen als ze niet kunnen werken bij hun Duitse werkgever. Bijgevolg zijn de wetgeving en de vereisten van het werkland van toepassing op grenspendelaars uit Duitsland.

De Bundesagentur für Arbeit stelt op zijn website: “Het recht op Kurzarbeitergeld bestaat ook als werknemers hun werkplek niet meer kunnen bereiken omdat ze in quarantaine zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval als ze uit een risicogebied komen, zoals het Franse grensgebied Grand Est. Ook in het geval van een algemene grenssluiting zou recht bestaan op Kurzarbeitergeld.”

Kunnen buitenlandse bedrijven Kurzarbeitergeld aanvragen?

Kurzarbeitergeld wordt alleen toegekend aan werknemers die werken in ondernemingen die een zetel in Duitsland hebben (in het kader van SGB III). Dit betekent: KuG wordt niet toegekend aan bedrijven zonder statutaire zetel binnen Duitsland!

De onderneming is gerechtigd om de uitkering aan te vragen. De werknemer heeft niet wettelijk een zelfstandig recht om KuG aan te vragen. Om deze reden hebben werknemers van buitenlandse bedrijven die geen zetel in Duitsland hebben, geen recht op KuG, zelfs niet als zij volgens Duits recht zijn onderworpen aan de sociale verzekeringen.

Hoe wordt de uitkering belast?

Het Duitse Kurzarbeitergeld is een belastingvrij inkomen (Wet op de inkomstenbelasting §3, 2a). Het is dus geen belastbaar inkomen. Daarom is het Kurzarbeitergeld vanuit Duits perspectief geen inkomen waarop een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing van toepassing is. Analoog hieraan betekent dit dat voor de onbeperkte belastingplicht op aanvraag het Kurzarbeitergeld buiten beschouwing wordt gelaten.

Ook is het voor de Duitse belastingdienst niet doorslaggevend of de Nederlandse belastingdienst het “Duitse” Kurzarbeitergeld volgens haar nationale regelgeving belast.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder