Corona news voor de zzp´er

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor de grensoverschrijdende zzp’er

Zowel Nederland, Duitsland als België hebben een pakket maatregelen gepresenteerd. In dit artikel proberen we een overzicht te geven van een aantal bestaande maatregelen, zonder de illusie te hebben hiermee volledig te zijn.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), onderneming in Nederland en de zzp’er woont in België of Duitsland

Momenteel krijgen de GIPs en andere instanties die ondernemers ondersteunen, veel vragen van inwoners van België en Duitsland die in Nederland een zelfstandige activiteit verrichten. De zzp’er die in Nederland actief is en in België of Duitsland woont, kunnen volgens de huidige regels, vanwege de woonplaatseis, geen aanspraak maken op de BBZ/TOZO in Nederland. 

Indien er geen aanspraak bestaat op TOZO is de vervolgvraag of er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming uit het woonland België of Duitsland. Bijvoorbeeld leefloon uit België of Hartz IV uit Duitsland. Of uiteraard van een andere ondersteunende regeling.

Deze problemen zijn door diverse instanties bij de officiële kanalen aangekaart en aan het Nederlands Ministerie BZK, zijn hierover vragen gesteld. De vragen (nr. 38 en 48) kunt u terugvinden in de Kamerbrief ‘situatie van grensregio’s’.  Helaas is er nog geen concreet antwoord. Wel is toegezegd dat de Nederlandse maatregelen voor tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers, zoals aangekondigd in de brief van 17 maart 2020 aan de Tweede Kamer, verder worden uitgewerkt. Zodra deze regeling gereed is zal de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd.

Er zal in ieder geval snel duidelijkheid moeten komen of de aanvraag moet worden ingediend in het vestigingsland van de zzp’er óf het land waar de zzp’er woonachtig is. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader berichten. 

Update 2 april:

De Cross Border Task Force Corona heeft dit probleem opgepakt en met de Nederlandse en Duitse overheid afgesproken dat niemand tussen wal en schip valt. Hoe en welk land dit oppakt is echter nog niet bekend.

Crisis-overbruggingsrecht, onderneming in België en de zzp’er woont in Nederland

In de situatie dat een zzp’er die in Nederland woont en in België actief is, is er volgens de laatste berichtgeving, een crisis-overbruggingsrecht mogelijk. Mogelijk zelfs een hinderpremie als er sprake is van een fysieke vestiging. 

De voorwaarde was dat de zelfstandige ondernemer ingeschreven moest zijn in het Belgisch Rijksregister, waardoor er een woonplaatseis gesteld werd. Maar volgens de laatste berichtgeving is dit niet meer het geval. Na telefonisch contact met de RSVZ (Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) blijkt dat sinds dinsdag 24 maart deze woonplaatseis vervallen is. Wat wel vereist wordt, is dat de zelfstandige ingeschreven is in België bij een socialeverzekeringsfonds, wat een verplichting is voor zelfstandigen die sociaal verzekerd zijn in België.

Dit nieuwe beleid is nu ook terug te vinden op de website van de RSVZ, waar als voorwaarden voor het overbruggingsrecht gesteld worden dat een persoon zelfstandige in hoofdberoep is, als zelfstandige sociale bijdrage verschuldigd is in België en geen vervangingsinkomen geniet.

De inwoner van Nederland die zelfstandige is in België en daar sociaal verzekerd is, heeft dus waarschijnlijk recht op het crisis-overbruggingsrecht aangezien die zelfstandige in België de sociale bijdragen verschuldigd is.

De aanvraag moet gedaan worden bij het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige via dit aanvraagformulier

Onderneming in Duitsland en de zzp’er woont in Nederland

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende maatregelen in Duitsland en de actuele stand van zaken met betrekking tot zelfstandigen die in Nederland of België wonen leest u hier>>

Onduidelijkheid en verdere ontwikkelingen

Op moment van schrijven van dit artikel bestaat er, met name aan Nederlandse zijde, nog enige onduidelijkheid over voor welke regelingen de grensoverschrijdende zzp’er in aanmerking komt. Uiteraard is in alle landen hard gewerkt aan nieuwe noodmaatregelen maar deze zijn doorgaans nationaal gericht en het lijkt erop dat de grensoverschrijdende aspecten hier niet altijd meteen in meegenomen zijn. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Tip! Kijk regelmatig op onze website of neem contact op met een GrensInfoPunt bij u in de regio.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder