CBS: “38 duizend Duitsers werken in Nederland”

Van de 7,7 miljoen werknemersbanen die Nederland in december 2016 telde, werd ongeveer 1 procent vervuld door werknemers die in België of Duitsland woonden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit registraties.

Het gaat om 40 duizend werknemers die in België woonden en 38 duizend die pendelden vanuit Duitsland. In veel gevallen hadden ze de Nederlandse nationaliteit. Van de Belgische forensen die een baan hadden in Nederland waren er 23 duizend Nederlands en 15 duizend Belgisch. Behalve Nederlanders (17 duizend) en Duitsers (14 duizend) waren er onder de werknemers uit de Bondsrepubliek ook 4 duizend Polen.De werknemers uit België werkten vooral in de provincies Noord-Brabant (38 procent) en Limburg (30 procent). De resterende 32 procent was werkzaam in de overige provincies. De werknemers uit Duitsland werkten vooral in Limburg (28 procent) en Gelderland (22 procent).

Werknemers uit België en Duitsland vaker in industrie

Bij een vergelijking tussen werknemers uit Nederland, België en Duitsland, wijkt de laatste groep het meest af als het gaat om de verdeling over de verschillende bedrijfstakken. Bij werknemers uit Nederland en België is die verdeling vergelijkbaar, al werkten de Belgen bijna twee keer zo vaak in de industrie. Ook Duitse pendelaars werkten vaker in de industrie, maar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten was hun aandeel flink groter. Hieronder vallen onder meer de uitzendbureaus en payrollbedrijven. Ruim een kwart was werkzaam in deze bedrijfstak.

Werknemers uit België vaker hoge uurlonen

Bij een vergelijking van de uurlonen zijn de werknemers uit Duitsland vaker dan hun collega’s uit Nederland te vinden in de lagere uurloonklassen (10 tot 20 euro per uur). Dit heeft te maken met het feit dat een groot aantal van deze werknemers uitzendkracht is. Werknemers uit België zijn juist ondervertegenwoordigd bij de groepen die het minst verdienen en horen naar verhouding vaker bij degenen met de hogere uurlonen.

Meer mannen onder werknemers uit buitenland

De man-vrouwverhouding van de Duitse en Belgische pendelaars verschilde met die van de werknemers uit Nederland. Terwijl in Nederland de verhouding met 52 procent mannen en 48 procent vrouwen redelijk evenwichtig was, waren bij de werknemers uit Duitsland en België de mannen duidelijk in de meerderheid met respectievelijk 68 procenten 61 procent.