ZZP

Als u als zelfstandig ondernemer (ZZP’er) in België woont en in Nederland gaat werken, krijgt u te maken met de Nederlandse belastingwetgeving en het Nederlandse sociale verzekeringssysteem.

Waar belastingplichtig?

Waar u belasting moet afdragen is geregeld in het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen dat Nederland en België hebben afgesloten. Hebt u een vaste inrichting in Nederland, dit is bijvoorbeeld een winkel of kantoor, dan zult u belastingen moeten afdragen in Nederland. Indien er geen sprake is van een Nederlandse vaste inrichting dan ligt de belastingplicht normaliter in uw woonland, ook al verricht u werkzaamheden Nederland. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Team GWO.

Het Bureau voor Belgische Zaken heeft verschillende brochures beschikbaar voor werkgevers en zelfstandigen.

Vaststelling sociale zekerheid

Waar u sociaal verzekerd bent, wordt geregeld door de Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid (Vo. 883/2004). Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing! De hoofdregel is dat de u onder het sociaal verzekeringsrecht valt in het land waar u werkt. Maar wat als u in meerdere lidstaten werkt?

Wanneer u minder dan 25% van uw inkomen in Nederland verdient en geen loondienstverband naast uw zelfstandige activiteiten heeft, valt u onder de Belgische sociale verzekeringen. U moet zich aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds (mutualiteit). Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) betaalt u in België o.a. premies voor uw (verplichte) pensioenvoorziening. U moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, de Kas voor Zelfstandigen. De bijdragen die u moet betalen, zijn een percentage van uw beroepsinkomsten. Dit percentage verschilt naargelang uw bijdragecategorie en uw inkomen. De verplichte Nederlandse sociale verzekeringen zijn niet meer van toepassing. U hebt wel de mogelijkheid de Nederlandse AOW vrijwillig te verzekeren. Maar, u bouwt dus wel Belgisch ouderdomspensioen op. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Indien u als ondernemer gelijktijdig in meerdere lidstaten werkt, dient u een verklaring toepasselijke wetgeving aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Ondanks het feit dat u in Nederland ziekenfondsverzekerd bent, kunt u ook gebruik blijven maken van de Belgische gezondheidszorg middels aanvraag van het S1-formulier bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Hiermee kunt u namelijk in België gebruik blijven maken van de gezondheidszorg (alsof u in België verzekerd bent). Meer informatie hierover vindt u op de website van de RIZIV.

Ondernemen in Nederland heeft de nodige gevolgen en is niet altijd eenvoudig.  Daarom is het raadzaam van te voren bij het Grensinfopunt informatie op te vragen. We hebben ook spreekuren met andere deskundigen zoals Team GWO (belastingdiensten), Bureau voor Belgische Zaken, de Vakbonden. Hoe u het beste een onderneming in Nederland kunt opzetten en hoe het zit met BTW afdracht, kunt u navragen bij uw accountant of belastingadviseur. Deze adviseurs kunnen u o.a.  informatie geven over ondernemersrecht, rechtsvormen, vergunningen en over de verschillen in aftrekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak.

Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), hebt u ook een ziekengeldverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervoor moet u aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. Meer informatie vindt u op de website van de RSVZ.

Let op! Als u naast uw onderneming nog een baan in loondienst hebt, bepaalt het loondienstverband waar u sociaal verzekerd bent. U bent sociaal verzekerd in het land waar u werknemer bent. Bij deze beoordeling maakt het niet uit of u ook arbeid als zelfstandige verricht in Nederland of in België.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers die over de grens willen werken. In Nederland kunt u veel informatie krijgen bij de Kamer van Koophandel, in België onder andere bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Kamers van Koophandel. De Kamers maken geen deel uit van de overheid, maar zij werken wel nauw samen met de overheid.

Detacheren

Detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere lidstaten.

Wanneer een persoon gedeeltelijk werkzaamheden verricht in het woonland België en ook nog voor een stuk werkt in Nederland, is onder bepaalde voorwaarden (25% criterium) de sociale zekerheidswetgeving van het woonland België van toepassing. Het verschil met de situatie van detachering is, dat het bij werken in meerdere lidstaten in principe niet gaat om een tijdelijke  onafgebroken periode en dat betrokken persoon niet voor 100% tewerkgesteld is in het buitenland.  Om problemen en discussies met de sociale zekerheidsinstanties in woon- en werkland te vermijden, raden wij u aan om steeds een A1-verklaring aan te vragen.

Indien iemand woonachtig is in België, normaal gesproken in het woonland werkzaamheden verricht en door zijn werkgever of als zelfstandige tijdelijk (in het algemeen niet langer dan 24 maanden en voor een onafgebroken periode) wordt uitgezonden naar Nederland om aldaar werkzaamheden te gaan verrichten, dan kan deze persoon onder bepaalde voorwaarden toch sociaal verzekerd blijven in zijn woonland België.  Van belang is dat men ziet dat het hier gaat om een uitzonderingssituatie. Is niet aan de voorwaarden voldaan of is voor ingang van tewerkstelling in het buitenland geen geldige detacheringsverklaring (A1) aangevraagd, dan zal de sociale zekerheid van het werkland van toepassing zijn overeenkomstig de algemene regel.

Wilt u zich als zelfstandige vanuit België tijdelijk detacheren naar een andere lidstaat, dan kunt u informatie vinden op de website van – RSVZ- ipv:  Rijksdienst voor Zelfstandigen.

Mocht u personeel uit België meenemen, dan gelden de EU-regels voor wat betreft de toepassing van de sociale zekerheid. Dit geldt ook als u personeel van uw Belgische vestiging wilt detacheren naar Nederland. Meer informatie hierover vindt u op de website van Belgium.be en op de website van Socialsecurity.be.