Belasting internationaal chauffeurs

Opmerking vooraf

Zowel de beroepschauffeur, die meerdere landen doorkruist, als de transportondernemer, die grenspendelaars in dienst heeft, heeft te maken met de wetgeving van meer dan één land. De onderstaande informatie heeft vooral betrekking op het themagebied belastingen, maar ook op sociale verzekeringen.

  • Het land waar de chauffeur sociaal verzekerd is, kan afwijken van de plaats waar hij belastingplichtig is.
  • De fiscale beoordeling hangt niet af van de regelingen rond het arbeidscontract of het arbeidsrecht.
  • Ieder land beschikt over eigen nationale belastingwetten. Om dubbele belastingheffing te voorkomen hebben staten onderling verdragen afgesloten. Dit geldt ook voor Nederland en Duitsland. In beginsel is de plaats, waar het beroep wordt uitgeoefend, bepalend voor de vraag welk belastingrecht van toepassing is. Voor beroepschauffeurs, die een “mobiele werkplek” hebben, blijft echter het belastingrecht van het woonland en van het vestigingsland van de werkgever van toepassing, tenzij hij meer dan 183 dagen per jaar in een derde land werkt. In dat geval wordt het inkomen ten behoeve van de belastingheffing verdeeld over meerdere landen.
  • Ook de plaats van vestiging van de werkgever en de feitelijke aard van de beroepsuitoefening als chauffeur spelen echter een rol.
  • Als sprake is van detachering of uitzendwerk is aanvullende informatie nodig.
  • Wij gaan hier in op de situatie dat u de onderneming in Duitsland hebt en uw chauffeur in Nederland woont.

De werknemer rijdt uitsluitend in Duitsland

Belasting

Er dient uitsluitend in Duitsland belasting te worden betaald. De Duitse werkgever houdt de loonbelasting in, die na afloop van het jaar wordt verrekend met de werkelijk verschuldigde belasting. Er is geen vrijstelling noodzakelijk aangezien uitsluitend in Duitsland inkomsten worden gegenereerd. In theorie hoeft geen aangifte te worden gedaan. De werknemer wordt voor de Nederlandse inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige behandeld. Dit betekent dat de chauffeur aangifte inkomstenbelasting over zijn wereldinkomen moet doen. Als het inkomen uitsluitend bestaat uit loon van de Duitse werkgever, is de werknemer op grond van de overeenkomst betreffende dubbele belastingheffing in Nederland geen inkomstenbelasting meer verschuldigd.

Sociale verzekering

De sociale verzekeringsplicht ligt in Duitsland.

De werknemer rijdt uitsluitend in Nederland

Belasting

In Duitsland hoeft geen belasting te worden betaald. De werkgever moet zich in verband met de loonbelasting aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst Heerlen en daar een aanvraag indienen. De afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies dienen administratief plaats te vinden zoals in Nederland.

Sociale verzekering

De werknemer is in dit geval in Nederland sociaal verzekerd. Dit is geregeld in de Europese Verordening 883/04.

De werknemer rijdt in meerdere landen in de EU

Belasting

Het recht op belastingheffing is opgesplitst. In Duitsland kan slechts belasting worden geheven over het arbeidsloon dat betrekking heeft op de dagen waarop de werknemer in Duitsland werkt. De werkgever kan in dat geval een aanvraag voor vrijstelling van de resterende loonbelasting indienen bij de Duitse belastingdienst. Voor de dagen dat de werknemer hetzij in Nederland hetzij in een ander land heeft gereden, heeft het woonland Nederland recht op belastingheffing. Zodra de werknemer meer dan 183 dagen in Nederland of in een ander land behalve Duitsland arbeid verricht, geldt het recht van dat betreffende land. De werkgever dient zich aan te melden bij de Belastingdienst (BPO) Heerlen en de loonbelasting in Nederland af te dragen. Doet hij dit niet, dan wordt in Nederland geen loonbelasting geheven omdat sprake is van een buitenlandse werkgever. Bij de aangifte inkomstenbelasting in Nederland wordt getoetst hoeveel gewerkte dagen betrekking hebben op Nederland. Wanneer dit meer dan 183 dagen zijn, heeft Nederland het recht op belastingheffing over het in Nederland ontvangen inkomen. Bij de beslissing over de verschuldigde inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met elders betaalde belasting. Aan het einde van het belastingjaar dient de werknemer bij de voor hem bevoegde belastingdienst aangifte te doen

Sociale verzekering

Op basis van de Verordening EU (EER) 883/04 is in principe het Duitse sociale verzekeringsrecht van toepassing. Werkt de chauffeur meer dan 25% in Nederland, wijzigt dit in het Nederlands sociale verzekeringsrecht. De Duitse werkgever zal dan behalve de loonbelasting ook premies sociale verzekeringen aan de belastingdienst in Nederland moeten afdragen.

De werknemer rijdt overwegend buiten Nederland en Duitsland

Belasting

De inkomsten worden tussen de staten, waar gereden wordt, opgesplitst. Het is mogelijk in Duitsland een aanvraag te doen voor vrijstelling van de resterende loonbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient echter te worden aangetoond dat over het in Duitsland niet belaste deel van het inkomen in het buitenland belasting is afgedragen. In de Nederlandse belastingaangifte wordt verklaard dat de beroepschauffeur daar over een bepaald percentage van zijn inkomen belasting heeft betaald. Bij de berekening van de in Duitsland te betalen belasting wordt in de aangifte inkomstenbelasting met deze verklaring rekening gehouden. Het bewijsstuk kan bestaan uit de buitenlandse belastingaanslag of de jaaropgaaf. De chauffeur moet in Nederland aangifte doen over zijn wereldinkomen. Daar kan een aanslag worden opgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de al in andere lidstaten afgedragen belasting.

Sociale verzekering

De sociale verzekeringsplicht ligt in Duitsland (vestigingsplaats werkgever).