Werknemer detacheren naar Nederland

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U bent in Duitsland gevestigd en uw werknemer woont in Duitsland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door u uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt uw werknemer dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat uw werknemer sociaal verzekerd blijft in zijn eigen land en dat u de premies normaal blijft afdragen in Duitsland. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die u samen met uw werknemer aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet afdragen in het land waarnaar u uw werknemer hebt uitgezonden.

Als deze uitzonderingen van toepassing zijn, hebt u een detacheringsverklaring (de A1-verklaring) nodig om aan te tonen onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer valt. Deze verklaring vraag u samen met uw werknemer aan bij de Krankenkasse als de werknemer verplicht of vrijwillig verzekerd is en bij de Deutsche Rentenversicherung als de werknemer particulier verzekerd is.

Voorwaarden detacheringsverklaring werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Dutisland sociaal verzekerd;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door de Duitse werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Duitsland.

Voorwaarden decheringsverklaring zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
 • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de DVKA. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

De Detacheringsverklaring (A1) kunt u bij de DVKA aanvragen.

Meldingsplicht detachering naar Nederland

Met ingang van 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. De meldingsplicht geldt ook voor buiten Nederland gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken, als de te verrichten werkzaamheden tot een van de aangewezen bedrijfssectoren behoren.

Meldingsplicht dienstverrichters

Bent u een in België of Duitsland

 • gevestigde werkgever die met eigen personeel naar Nederland komt;
 • gevestigd multinationaal bedrijf dat medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland;
 • gevestigd uitzendbureau dat uitzendkrachten ter beschikking stelt in Nederland; of
 • gevestigde meldingsplichtige zelfstandige?

De tijdelijke werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020 bent u verplicht online te melden via Postedworkers.nl. Dat kan al vanaf 1 februari 2020.

Controleplicht dienstontvangers

Bent u een in Nederland gevestigd bedrijf dat een onderneming of een zelfstandige uit België of Duitsland contracteert? U heeft per 1 maart 2020 een controleplicht als klant of opdrachtgever. U bent verplicht om te controleren of deze tijdelijke krachten zijn aangemeld. Voor meer informatie en online melden kunt u terecht op Postedworkers.nl.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Duitsland werkt.