Werken in meerdere landen

In het Europese recht is geregeld dat een persoon onder het sociaal verzekeringsrecht van maar één land kan vallen. In de Europese Verordening 883/2004, waarin de coördinatie is geregeld, zijn voor het werken in meerdere landen verschillende regels opgesteld welk land bevoegd is.

Regelmatig komt het voor dat iemand in meerdere EU-landen werkt. Iemand woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever ook thuis (home office) en bezoekt ook Belgische klanten, of men is internationaal vrachtwagenchauffeur voor een expediteur in Nederland.

Als u in meerdere landen werkt, kent de EU-verordening toewijzingsregels die bepalen welke sociale wetgeving moet worden toegepast. Van belang is of u als zelfstandige, werknemer of ambtenaar werkt. Tevens is van belang of u ook in België (uw woonland) werkt.

Europese regelingen

Principieel is iemand sociaal verzekerd in het land waar hij of zij werkt.

Werkt u alleen in Nederland, dan is het niet lastig, u valt dan onder de Nederlandse sociale wetgeving en betaalt daar de premies sociale verzekeringen. Maar wat als u in meerdere landen werkt?

Bepalend is waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk als u voor uw Nederlandse werkgever vanuit huis werkt (home office) of als u klanten bezoekt in uw woonland of voor een Nederlandse expediteur ook in België rijdt.

 • Werkt u voor uw Nederlandse werkgever ook in België (uw woonland) en is dit 25% of meer van het totaal, dan valt u onder de Belgische sociale zekerheid. Dit geldt ook voor thuiswerken. Is dit minder dan 25%, dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheid.
 • Ook als u voor meerdere werkgevers in meerdere landen (waaronder België) werkt, is de hoeveel tijd en/of bezoldiging die u in België werkt bepalend voor welke wetgeving moet worden toegepast. Als u 25% of meer in België werkt, is de Belgische sociale wetgeving van toepassing.
 • Als u voor één werkgever, die in België is gevestigd, in meerdere landen werkt, waaronder België, dan valt u altijd onder de Belgische sociale verzekeringswetgeving.
 • Werkt u in meerdere landen in de EU, maar niet in België, dan geldt in principe de sociale wetgeving van het land waar de werkgever gevestigd is.
 • Werkt u voor verschillende werkgevers in meerdere landen maar niet in België, dan geldt de Belgische sociale verzekeringswetgeving.
 • Voor internationaal vrachtwagenchauffeurs wordt geen uitzondering gemaakt. Ook hier geldt een 25%-toetsing.

Werkt u voor een Nederlandse en een Belgische werkgever, houdt dit in dat één van deze werkgevers de premies sociale verzekeringen in het andere land moet afdragen.

Thuiswerken voor een Nederlandse werkgever

Werkt u voor een Nederlandse werkgever thuis in België, dan wordt dit gezien als werken in uw woonland. In de Europese Verordening zijn regels opgesteld onder welke sociale verzekeringen u valt als u voor een buitenlandse werkgever (gedeeltelijk) thuiswerkt. Hier geldt de zogenaamde 25% regeling: werkt u 25% of meer van uw werktijd in uw woonland, dan valt u onder de sociale verzekeringen van uw woonland. Met ingang van 1 juli 2023 is het mogelijk om tot 50% van uw werktijd in homeoffice te werken, terwijl de sociale verzekeringen van het werkland (waar de werkgever gevestigd is) van toepassing blijft. Hierbij gelden enkele voorwaarden:

 • U bent woonachtig in België
 • U werkt voor uw Nederlandse werkgever zowel thuis als in Nederland
 • U voert thuis uw werkzaamheden uit voor uw Nederlandse werkgever via o.a telewerken middels internet.

Daarnaast geldt:

 • U verricht niet ook gewoonlijk werkzaamheden in een derde land
 • U werkt tussen 25% en minder dan 50% thuis.
 • De betreffende landen hebben de overeenkomst getekend.

Er moet altijd door de werkgever een A1-verklaring in het werkland worden aangevraagd op basis van de kaderovereenkomst volgens artikel 16 uit de EU Verordening 883/2004. Dit doet de werkgever bij de SVB in Nederland.

Belastingen

De uitzonderingsregels in verband met de coronaregels zijn niet meer van toepassing sinds 1 juli 2022. Dat houdt in dat als u in twee landen werkt, u normaal gesproken in twee landen belastingplichtig bent. De normale regels uit het belastingverdrag Nederland België zijn dan van toepassing.

Ambtenaren

Voor ambtenaren worden uitzonderingen gemaakt. Bij ambtenaren is de Sociale zekerheid van de lidstaat waar de ambtenaar in dienst is van toepassing. Iemand die in meerdere landen werkt en in een land als ambtenaar werkt, is sociaal verzekerd in het land waar hij als ambtenaar werkt. Werkt iemand in Nederland en in Belgie als ambtenaar, dan moet volgens de 25% regeling beoordeeld worden welke sociale wetgeving van toepassing is.

Combinatie werknemer en zelfstandige

Werkt u in het ene land als werknemer en in het andere land als zelfstandige, dan valt u altijd onder de sociale verzekeringswetgeving van het land waar u als werknemer werkt. Werkt u niet als werknemer, maar in verschillende landen als zelfstandige, neem dan contact op met een adviseur van het GrensInfoPunt.

Werken op een zeeschip

Voor werkzaamheden verricht aan boord van een zeeschip, gelden bijzondere regels. In het algemeen worden de werkzaamheden aan boord van een zeeschip beschouwd als werkzaamheden die verricht worden in de lidstaat van de vlag waaronder het zeeschip vaart. Dat betekent dat de vlag waaronder het zeeschip vaart van doorslaggevend belang is. Echter, een uitzondering is als het loon betaald wordt door een onderneming die zijn zetel heeft in een andere lidstaat. Dan is de wetgeving van de lidstaat van de zetel van toepassing. Vandaar dat u vooraf altijd aanvullende informatie moet inwinnen om uw situatie helder te krijgen. Voor Rijnvarenden geldt weer een aparte regeling, namelijk het Rijnvarendenverdrag. Neem bij twijfel altijd contact op met een adviseur van het GrensInfoPunt.

Zeker in situaties van internationaal transport (al dan niet over de weg) is het van belang om goed alle relevante zaken goed in beeld te brengen. Een A1 aanvragen is een heel belangrijk onderdeel in dit geheel om zekerheid te krijgen.

Samenloop met werkloosheidsuitkering

De Europese Verordening geeft veel duidelijkheid over welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is als iemand in een ander land gaat werken. Helaas bestaat over werken in een ander land in combinatie met een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering onduidelijkheid. De meeste EU-landen hanteren in dat geval de regel dat de sociale verzekeringswetgeving van het land dat de werkloosheidsuitkering uitkeert, van toepassing is. Dit houdt in dat de werkgever altijd de premies voor de sociale zekerheid moet afdragen in het land waar de uitkering vandaan komt.

Nederland neemt vaak het standpunt in dat als de werkloosheidsuitkering minder is dan 25% van het totale inkomen, de sociale zekerheidswetgeving van het werkland van toepassing is. Is de werkloosheidsuitkering 25% of meer van het totale inkomen, dan is volgens Nederland de sociale zekerheidswetgeving van het werkland van toepassing.

Is bovenstaande situatie op u van toepassing, vraag dan altijd een A1-verklaring op.

A1-verklaring

Het is aan te raden om bij de RSZ (werknemer) of SVB (ambtenaren) een A1-verklaring aan te vragen als u in meerdere landen werkt. Deze verklaring is een beslissing waarin is vastgelegd welke sociale verzekeringswetgeving op iemand van toepassing is. Werkgevers hebben hier belang bij om dit bij hun salarisadministratie te bewaren en u moet mogelijk kunnen aantonen dat u sociaal verzekerd bent. Deze verklaring is ook nodig om te voorkomen dat ten onrechte premies dubbel moeten worden afgedragen. Indien gelijktijdig gewerkt wordt in meerdere lidstaten, dan dient deze A1-verklaring aangevraagd te worden in het woonland van de werknemer.

Omdat er altijd twijfelgevallen zijn en mensen misschien tussen wal en schip vallen is het mogelijk dat twee EU-landen de afspraak maken van de regels af te wijken. Meer informatie daarover kunt u krijgen in België bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en in Nederland bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is het anders geregeld. Om te beoordelen waar u belastingen moet betalen, zijn de belastingverdragen tussen de verschillende EU-landen van belang. Als het alleen gaat om de situatie tussen Nederland en België, dan geldt het belastingverdrag tussen Nederland en België. Hierin is in grote lijnen geregeld dat het inkomen uit werk wordt belast in het werkland. Iemand die in twee landen werkt, betaalt dus in twee landen loonbelasting, hier is sprake van zogenaamde salary split.

Werken in meer dan 2 landen (o.a. internationaal Chauffeurs)

Werkt u in meer dan twee landen, waaronder in uw woonland en hebt u een werkgever in een andere land? Dan is de regeling dat over de dagen die u in het land waar uw werkgever gevestigd is in dat land belasting betaalt en over de andere dagen in het woonland. Er geldt een uitzondering voor werknemers die meer dan 183 dagen in een derde land werken. Neem in dit soort gevallen altijd contact op met een adviseur van het GrensInfoPunt of met Team GWO.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt