Werkloosheid

Voor de grensoverschrijdende regelingen over werkloosheid is het van belang dat u grenspendelaar was voordat u werkloos werd. Een grenspendelaar werkt in een ander EU-land dan hij/zij woont en minstens eenmaal per week naar het land van de woonplaats terugkeert.

U bent grensganger en u keert minimaal 1 x per week terug naar België, dan vraagt u in principe een werkloosheidsuitkering aan in België. Of u in Nederland of in België een werkloosheidsuitkering moet aanvragen is afhankelijk van of u volledig werkloos of gedeeltelijk werkloos wordt.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, schrijft u zich binnen 8 dagen in bij de Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Raadpleeg voor een overzicht de website www.belgium.be. Daarnaast dient u uw werkloosheidsuitkering aan te vragen. Als u lid bent van een vakbond vraagt u deze aan via de betreffende vakbond . Als u geen lid bent van een vakbond dan vraagt u dit aan via HVW.  Voor de aanvraag van uw werkloosheidsuitkering hebt u van het UWV in Nederland het formulier PDU1 nodig. Dit formulier kunt u als volgt aanvragen:

 • digitaal bij UWV
 • telefonisch via +31 888 982 001
 • schriftelijk via het adres:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo
  Nederland

Gedeeltelijke werkloosheid

Bij gedeeltelijke werkloosheid, d.w.z. wanneer u wel een gedeelte van uw werk in Nederland behoudt, vraagt u bij het UWV in Nederland een werkloosheidsuitkering aan. Van gedeeltelijke werkloosheid is onder andere sprake als u naast uw werkgever waarbij u werkloos wordt nog een andere werkgever hebt of nog als zelfstandige in Nederland werkzaam bent.

Faillissement

Bij een faillissement van uw Nederlandse werkgever hebt u in eerste instantie recht op loondoorbetaling van het UWV. Pas na deze loondoorbetaling kunt u een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangen. Voor een faillissementsuitkering kunt u UWV bellen via +31 888 982 001. U moet u zich wel direct werkzoekend melden bij de de Belgische Diensten voor Arbeidsbemiddeling.

Werk zoeken

Indien u informatie wenst over het zoeken van een (nieuwe) baan, raadpleeg baan vinden.

 

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt in Nederland een transitievergoeding genoemd. De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding waar een werknemer meestal recht op heeft als een arbeidsovereenkomst eindigt of wordt beëindigd Deze vergoeding kan in de vorm van geld worden betaald. Tenzij in een cao andere afspraken zijn gemaakt . Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ondersteuning bij het vinden van een andere baan.

Wie komt in aanmerking?

Niet iedereen die wordt ontslagen of wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, heeft recht op de transitievergoeding . In de meeste gevallen waarin er recht op bestaat, is de persoon ontslagen of is een contract voor bepaalde tijd niet verlengd.

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, wordt de transitievergoeding niet betaald. Ook bij beëindiging zonder opzegtermijn bestaat geen recht op een ontslagvergoeding. Als het ontslag in verband staat met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bestaat er ook geen recht op een ontslagvergoeding.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat recht op een beëindigingsvergoeding. De werkgever kan in dit geval een financiële tegemoetkoming krijgen van het UWV.

Hoeveel bedraagt de ontslagvergoeding?

Per vol dienstjaar wordt 1/3 van het maandsalaris vergoed. Voor het overige wordt de bezoldiging berekend naar rato van de in het jaar gewerkte uren.

Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (mits niet langer dan 6 maanden onderbroken) worden alle arbeidsuren bij elkaar opgeteld. Ook de gewerkte uren voor dezelfde werkgever via een uitzendbureau tellen mee.

Bij de berekening van het maandsalaris wordt het vaste salaris inclusief vakantiegeld en eventuele andere vaste toeslagen, zoals b.v. B. een eindejaarsuitkering in aanmerking genomen. Bij een oproepcontract wordt gekeken naar de werkelijk gewerkte uren en verdiensten.

De (wettelijke) ontslagvergoeding is gemaximeerd op € 94.000 bruto (2024).

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool waarmee je kunt inschatten hoeveel de ontslagvergoeding zou kunnen zijn.

Over de ontslagvergoeding moeten belastingen en sociale zekerheidsbijdragen worden betaald. U kunt hierover het beste informatie inwinnen bij de Belastingdienst.

Wordt de transitievergoeding altijd volledig betaald?

Als de werkgever bepaalde cursussen en trainingen heeft betaald, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de ontslagvergoeding. Over het algemeen zijn dit opleidingen en cursussen die gevolgd worden om werkloosheid te voorkomen of om ander werk te vinden.

In een cao kan ook een andere regeling worden getroffen. Zo kan ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan worden afgesproken, die in de plaats komt van de financiële vergoeding.

Zijn er gevolgen voor de Belgische uitkering?

Woont u in België, dan heeft u bij werkloosheid recht op een Belgische WW-uitkering. Het is mogelijk dat een ontslagvergoeding wordt verrekend met de WW-uitkering. Als alle opzeggingsregelingen zoals opzegtermijn, opzegging door de werkgever etc. worden nageleefd, telt de transitievergoeding niet mee voor de Belgische WW-uitkering. In veel gevallen worden de transitievergoeding en soms andere toeslagen opgenomen in een vaststellingsovereenkomst . In zo’n geval is het raadzaam om de vaststellingsovereenkomst vooraf te laten controleren door een adviseur van het GrensInfoPunt zodat je je rechten niet verliest.

Uitkering PAWW

Aanvullende werkloosheidsuitkering voor Belgische grensarbeiders

Een werknemer die in België woont en in Nederland werkloos wordt, moet in België de werkloosheidsuitkering aanvragen.

De Nederlandse werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

De Belgische werkloosheiduitkering kan voor een langere duur worden toegekend. Vanaf de 13de maand van werkloosheid kan vanuit de PAWW-regeling een aanvullende uitkering aangevraagd worden. Deze wordt dan betaald door de stichting PAWW.

Deze aanvulling is gekoppeld aan de maximale werkloosheidsuitkering die u in Nederland zou hebben kunnen ontvangen. Deze aanvulling kan voor maximaal 38 maanden worden uitbetaald. 

Stichting PAWW

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de Stichting PAWW opgericht. PAWW staat voor: Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Deze stichting is verantwoordelijk voor de premie-inning en het uitbetalen van de uitkering gedurende het derde WW-jaar.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Deze regeling geldt niet alleen voor werklozen, maar ook voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens hun werk in Nederland. Het kan zijn dat deze uitkeringen na verloop van tijd worden verlaagd. In dat geval kan de PAWW-uitkering aangevraagd worden als aanvullend inkomen. 

Voorwaarden

Om voor deze aanvulling in aanmerking te kunnen komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Er moet een cao van toepassing zijn waarin de reparatie van de WW is geregeld (vraag dit na bij uw ex-werkgever);
 • U moet voorafgaand minimaal 10 jaar hebben gewerkt;
 • De aanvullende uitkering kunt u vanaf de 12de maand van werkloosheid aanvragen bij stichting PAWW;
 • U moet nog steeds werkloos zijn en ter beschikking staan van de arbeidsmarkt. Er geldt een sollicitatieplicht.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  Stichting PAWW: www.spaww.nl

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt