Vakantie en vakantiegeld

Wettelijke verlofdagen

U hebt in Duitsland een wettelijk recht op 24 vakantiedagen. Hierbij wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek, wat inhoudt dat u over een vol jaar recht hebt op 4 weken aan vakantiedagen. Werkt u 5 dagen per week, dan hebt u recht op 20 vakantiedagen. Vakantiedagen worden niet aangerekend op zondagen en wettelijke feestdagen. Houdt er rekening mee dat wettelijke feestdagen per Bundesland verschillend zijn.

U heeft het recht om eenmaal per jaar minimaal 2 weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Dit is niet wettelijk geregeld, maar gebaseerd op rechtspraak. De werkgever kan alleen in zeer zwaarwegende gevallen het verlof tegenhouden.

Tijdens de verlofdagen wordt het gebruikelijke arbeidsloon doorbetaald, er bestaat dus geen recht op doorbetaling van onkostenvergoedingen en dergelijke. Wettelijk wordt uitgegaan van het gemiddelde loon dat de werknemer in de 13 weken voorafgaand aan het verlof heeft gehad.

Tarifverträge (cao´s)

In Tarifverträge is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen. Degene die zwaar of gevaarlijk werk verricht heeft vaak recht op extra vrije dagen. In sommige cao’s zijn ook regelingen opgenomen voor bijzonder verlof, zoals bij huwelijk of overlijden van familieleden, soms ook bij verhuizingen. Deze zijn in Duitsland niet wettelijk geregeld.

De aanspraak op het volle aantal verlofdagen ontstaat pas als men meer dan 6 maanden heeft gewerkt. Werkt u (nog) geen vol jaar bij de werkgever, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato vastgesteld. Voor elke volle maand werken krijgt u 1/12 van het aantal vakantiedagen.

Meestal is in arbeidscontracten of Tarifverträge opgenomen dat vakantiedagen die zijn overgebleven van het vorige jaar voor 1 april van het komende jaar moeten worden opgenomen. Bent u langere tijd ziek geweest, bijvoorbeeld een heel jaar, dan kan het zijn dat deze verlofdagen moeten worden opgenomen in het jaar dat u weer kunt werken.

Is het niet mogelijk de vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat u een andere baan hebt gevonden, dan moeten deze dagen in geld worden uitbetaald.

Vakantiegeld

Er is een verschil tussen Urlaubsgeld (in België dubbel vakantiegeld genoemd) en Urlaubsentgeld (in België enkel vakantiegeld genoemd). De loondoorbetaling tijdens verlof is wettelijk geregeld. Het Urlaubsgeld zelf is in Duitsland niet wettelijk geregeld. In de meeste Tarifverträge is hiervoor een regeling opgenomen en soms ook in arbeidscontracten. Als in een arbeidscontract expliciet is opgenomen dat vakantiegeld vrijwillig, zonder verplichting voor de werkgever, betaald kan worden, bestaat er geen vaste aanspraak op dit vakantiegeld. 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt