Arbeidsrecht

Er zijn verschillen in het arbeidsrecht tussen Nederland en België. U moet altijd van tevoren nagaan welk recht op u van toepassing is. Idealiter moet in het arbeidscontract worden vermeld welk arbeidsrecht (van welk land) van toepassing is.
Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw regionale GrensInfoPunt.

Arbeidscontract

De arbeidsovereenkomst mag zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Over het algemeen wordt vanwege bewijstechnische redenen de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd. Met schriftelijk wordt niet alleen de papieren versie bedoeld maar ook de elektronische versie.

De arbeidsovereenkomst bevat in elk geval de volgende elementen:

  • identiteitsgegevens van beide partijen
  • datum indiensttreding
  • werkplaats en werkrooster
  • functie en de daaraan gekoppelde verplichtingen
  • duur van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd, tot een vooraf bepaalde einddatum, tot het einde van een duidelijk omschreven werk of een vervangingsovereenkomst)
  • loon en extra voordelen
  • wijze van de contract beëindiging en eventuele opzegvergoeding of boete
  • eventueel aanvullende bepalingen zoals geheimhoudingsclausule of concurrentiebeding
  • ontvangstbevestiging van het arbeidsreglement.

De arbeidsovereenkomst moet in tweevoud worden ondertekend: een exemplaar voor de werkgever en een exemplaar voor de werknemer. De ondertekening dient ten laatste ondertekend te zijn op het moment van indiensttreding.

Daarnaast dienst de arbeidsovereenkomst ook opgesteld te worden in de taal waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd. Bijvoorbeeld een onderneming gevestigd in Vlaanderen dient een arbeidsovereenkomst in het Nederlands op te stellen.

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten, die afgesloten zijn na 1-1-2014 mogen werkgevers geen proefperiode meer opnemen. Door invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden wordt de opzegtermijn die werknemers en werkgevers bij een ontslag tijdens het eerste jaar van tewerkstelling moeten respecteren, relatief kort, waardoor de proefperiode niet nodig is. Uitzonderingen zijn er bij studentenarbeid en tijdelijke arbeid: hierbij worden de eerste drie effectieve arbeidsdagen als proeftijd beschouwd. Zowel de werkgever als de werknemer kan de overeenkomst tijdens die termijn op elk ogenblik en zonder vergoeding stopzetten.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet duidelijk worden afgesproken bij het sluiten hiervan. Deze eindigt door het aflopen van de overeengekomen termijn.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt