Ziekte en loondoorbetaling

Loondoorbetaling door de werkgever

Als u in Nederland werkt en ziek wordt, zal uw werkgever uw loon doorbetalen. Hebt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dan betaalt hij maximaal 104 weken lang het loon door. Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd, dan betaalt de werkgever tot het einde van het arbeidscontract (met een maximum van 104 weken).

Uw werkgever is wettelijk verplicht om 70% van uw brutosalaris door te betalen. In de meeste cao’s is opgenomen dat u in het eerste jaar van ziekte recht hebt op 100% van uw brutoloon.

De werkgever heeft een lange loondoorbetalingsverplichting. Dat is  mede de reden dat de werkgever verantwoordelijk is voor de controle. Ook heeft hij de verplichting om u te re-integreren. Hiervoor maakt hij gebruik van een Arbodienst waar onder andere Arboartsen werken die de medische beoordeling doen. Daarnaast vindt er begeleiding plaats om indien mogelijk het werk te hervatten.

Mijn arbeidscontract loopt af tijdens mijn ziekte

Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd en aan het einde van uw dienstverband bent u nog ziek? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Uw werkgever geeft door dat u ziek uit dienst bent gegaan bij het UWV en de aanvraag voor de ziektewetuitkering wordt dan in gang gezet. Deze uitkering is 70% van uw brutoloon (met een maximum dagloon).

Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven ? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)88-8982001.

Uitzendkrachten

Bent u ziek geworden en is tegelijkertijd uw dienstverband beëindigd, zoals bijvoorbeeld bij veel uitzendkrachten? Dan krijgt u direct van het UWV een ziektewetuitkering.

Werkgever is eigenrisicodrager

Werkgevers in Nederland kunnen er ook voor kiezen om een zogenaamde eigenrisicodrager te zijn. Dat houdt in dat zij geen premies hoeven te betalen voor het ziekengeld dat het UWV uitkeert, maar zelf het financiële risico dragen. U krijgt dan een ziektewetuitkering via uw werkgever.

Let op: vraag altijd na bij uw werkgever of deze inderdaad een melding ziek uit dienst bij het UWV heeft gedaan.

Meer informatie leest u hier

Meer info

Wenst u een gesprek met een adviseur in een GrensInfoPunt? Kijk dan hier voor een overzicht van de GIP’s in uw buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt