Ziekengeld en loondoorbetaling

In dit animatiefilmpje krijgt u uitleg hoe de regelingen zijn als u in Duitsland werkt en ziek wordt.

Loondoorbetaling bij ziekte en ziekengeld

Als u in Duitsland werkt en ziek wordt, hebt u eerst recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Bent u na 6 weken nog steeds ziek, dan ontvangt u van uw Krankenkasse ziekengeld. Hieronder vindt u alle informatie over dit ziekengeld.

  • Let op: als u zich particulier verzekerd, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten!

Ziekengeld (Krankengeld)

Bij ziekte ontvangen werknemers in het algemeen gedurende de eerste 6 weken doorbetaling van het loon van hun werkgever. Tijdens deze periode wordt er nog geen ziekengeld uitbetaald.

Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent bij een Krankenkasse, dan ontvangt u na 6 weken ziekte Krankengeld. Dit wordt ook betaald in geval van opname in een ziekenhuis, preventieve zorg of revalidatie-instelling. Het recht op ziekengeld gaat in op de dag waarop de arts/UWV de arbeidsongeschiktheid vaststelt.

De eerste 4 weken van een nieuw dienstverband worden gezien als een wachttijd, waarin er nog geen recht op loondoorbetaling door de werkgever is. Als een werknemer in deze tijd ziekt wordt, dan betaalt de Krankenkasse het ziekengeld wel tijdens de eerste 28 dagen van het dienstverband. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer, dan betaalt de werkgever na de eerste 28 dagen het loon gedurende 6 weken.

De Krankenkasse betaalt ook Krankengeld tijdens de eerste 6 weken als de werkgever weigert om loon door te betalen. De Krankenkasse zal dan mogelijk het Krankengeld verhalen op de werkgever.

Het Krankengeld wordt maximaal over een periode van 78 weken (inclusief 6 weken loondoorbetaling) uitgekeerd. Hierbij moet u er rekening houden dat alle perioden met dezelfde ziekteoorzaak binnen een periode van 3 jaar worden opgeteld.

Als u langer dan 6 weken ziek bent en in aanmerking komt voor de Duitse Regelsaltersrente (ouderdomspensioen), ontvangt u geen Krankengeld van de Krankenkasse, u moet dan het Duitse ouderdomspensioen aanvragen. De pensioenleeftijd in Duitsland is eerder dan de AOW-leeftijd in Nederland.

Hoogte ziekengeld

De hoogte van het Krankengeld is afhankelijk het loon dat vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid wordt betaald. De uitkering is 70 procent van het brutoloon, maar niet meer dan 90 procent van het nettoloon. Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met eenmalige betalingen die in de laatste 12 maanden vóór de arbeidsongeschiktheid zijn gedaan.

De sociale zekerheidsbijdragen voor de Renten-, Arbeitslosen- en Pflegeversicherung worden in mindering gebracht op het bruto ziekengeld.

In Duitsland hoeft er geen belasting over het Krankengeld te worden betaald. Het telt wel mee in de progressie als u ook nog andere inkomsten in Duitsland hebt. Daardoor kunt u in een hoger belastingtarief komen.

Over het Krankengeld dat is uitbetaald voor 2023 bent u mogelijk belastingplichtig in Nederland

Ziekmelden bij UWV en Krankenkasse

Als u na de 6 weken loondoorbetaling van de werkgever nog ziek bent, moet u er voor zorgen dat de periodes die u ziek gemeld bent bij UWV onafgebroken doorlopen. Als deze periode wordt onderbroken, kan Krankengeld worden geweigerd. Zorg er dus voor dat u voor afloop van de met UWV afgesproken datum (Frist der Krankmeldung) opnieuw met UWV contact opneemt. Elk gat in de periode van arbeidsongeschiktheid heeft financiële gevolgen.

Het melden van arbeidsongeschiktheid is een verplichting van de zieke werknemer. De gevolgen van een niet of niet tijdige melding zijn dus voor rekening van de werknemer.

Vakantie en ziekengeld

Het ziekengeld kan tijdens uw vakantie worden doorbetaald, als u van uw Krankenkasse toestemming hebt ontvangen. Het is zinvol om UWV te laten bevestigen dat de vakantie het genezingsproces vanuit medisch oogpunt niet in gevaar brengt of vertraagt, en dat u tijdens de vakantie nog steeds niet in staat bent te werken. Zorg er wel voor dat u de aanvraag op tijd (minimaal 3 weken vooraf) bij de Krankenkasse indient.

Revalidatiemaatregel via Krankenkasse

Als volgens een medisch advies de verdiencapaciteit aanzienlijk in gevaar komt of vermindert, kan de Krankenkasse u verzoeken om binnen 10 weken een aanvraag tot revalidatie (Reha of Kur genoemd) in te dienen. Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, wordt de aanspraak op ziekengeld opgeschort.

Een aanvraag tot revalidatie kan tevens worden gezien als een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen (Erwerbsminderungsrente).

Einde ziekengeld

Na 78 ziekte hebt u geen aanspraak meer op Krankengeld. Dan spreekt men van Aussteuerung. U heeft dan mogelijk recht op een Erbwerbsminderungsrente van de Deutsche Rentenversicherung. Nadelig is dat een Erbwerbsminderungsrente lager is dan het ziekengeld. Als u grensganger bent en ook een Nederlands arbeidsverleden hebt, zal ook een WIA-uitkering moeten worden aangevraagd. De wachttijd voor de WIA is voor een grensganger geen 2 jaar, maar is gelijk aan de wachttijd die u in Duitsland hebt. Meer hierover leest u onder arbeidsongeschiktheid.

Als u na afloop van uw ziekengeld niet arbeidsongeschikt bent in Duitsland en Nederland, bent u werkloos. Wanneer het dienstverband is beëindigd hebt u in Nederland recht op een werkloosheidsuitkering van UWV. Als het dienstverband nog bestaat, is er recht op een werkloosheidsuitkering van de Arbeitsagentur als u minimaal 15 uur per week beschikbaar bent voor licht werk. Ook aan de andere voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering moet u voldoen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een adviseur van het GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt