Ziekengeld en loondoorbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte en ziekengeld

Als u in Duitsland werkt en ziek wordt, hebt u eerst recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Bent u na 6 weken nog steeds ziek, dan ontvangt u van uw Krankenkasse ziekengeld. 

  • Let op: als u zich particulier verzekerd, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten!
  • Let op: Wanneer u verplicht of vrijwillig verzekerd bent via de Krankenkasse, heeft u aanspraak op ziekengeld (Krankengeld).

Wanneer recht op ziekengeld (Krankengeld)

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangen werknemers in het algemeen gedurende de eerste 6 weken doorbetaling van het loon van hun werkgever. Tijdens deze periode wordt er nog geen ziekengeld uitbetaald. In de eerste 4 weken van de aanvang van de dienstbetrekking betaalt de Krankenkasse direct uit. De Krankenkasse betaalt ook Krankengeld tijdens de eerste 6 weken als de werkgever weigert om loon door te betalen.

Voor dezelfde ziekte wordt maximaal 78 weken, in een periode van 3 jaar, Krankengeld betaald. Tijdens de loondoorbetaling wordt de aanspraak of ziekengeld opgeschort. Een nieuwe ziekte ontstaan binnen een periode van 3 jaar, verlengd de uitkeringsduur van het ziekengeld niet. Daarna spreekt men van Aussteuerung

Hoogte Krankengeld

Bij werknemers is de hoogte van het Krankengeld afhankelijk het loon dat vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid wordt betaald. De uitkering is 70 procent van het brutoloon, maar niet meer dan 90 procent van het nettoloon. Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met eenmalige betalingen die in de laatste 12 maanden vóór de arbeidsongeschiktheid zijn gedaan.

De sociale zekerheidsbijdragen voor de Renten-, Arbeitslosen- en Pflegeversicherung worden in mindering gebracht op het bruto ziekengeld. In Duitsland hoeft er geen belasting over het Krankengeld te worden betaald. Het telt wel mee in de progressie als u ook nog andere inkomsten in Duitsland hebt. Daardoor kunt u in een hoger belastingtarief komen. In België wordt er wel nog de gemeentebelasting op berekend. 

Ziek bij einde arbeidscontract

De Duitse Krankenkasse betaalt het ziekengeld tot en met 78 weken door. Let op dat er geen hiaten zitten tussen de ziekmeldingen omdat u anders niet meer onder het Duits sociaal verzekeringsstelsel valt en uw aanspraak verliest.  

Vakantie en Krankengeld

Het ziekengeld kan tijdens uw vakantie worden doorbetaald, als u van uw Krankenkasse toestemming hebt ontvangen. Zorg er wel voor dat u de aanvraag op tijd (minimaal 3 weken vooraf) bij de Krankenkasse indient.

Revalidatiemaatregelen

Als volgens een medisch advies de verdiencapaciteit aanzienlijk in gevaar komt of vermindert, kan de Krankenkasse u verzoeken om binnen 10 weken een aanvraag tot revalidatie (Reha of Kur genoemd) in te dienen. Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, wordt de aanspraak op ziekengeld opgeschort.

Let op. Een aanvraag tot revalidatie kan tevens worden gezien als een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen (Erwerbsminderungsrente).

Einde aanspraak Krankengeld

U kunt voor maximaal 78 weken ziekengeld ontvangen. Erna heeft u mogelijk recht op een Erbwerbsminderungsrente van de Deutsche Rentenversicherung. Als u grensganger bent en ook een Belgisch arbeidsverleden hebt, zal ook een invaliditeitsuitkering in België moeten worden aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u onder arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Als u in Duitsland of België na afloop van uw ziekengeld niet arbeidsongeschikt bent, bent u werkloos. Bij beëindiging van het arbeidscontract heeft u aanspraak op een werkloosheidsuitkering in België. Indien het Duits arbeidscontact nog bestaat, heeft u aanspraak op Arbeitslosengeld in Duitsland (Antrag auf Nahtlosigkeitsleistungen). 

Voor meer informatie wendt u zicht tot een adviseur van het GrensInfoPunt. 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt