Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

Als u werkzaam bent in Nederland, bent u over uw loon in Nederland loonbelastingplichtig. Als uw jaarinkomen voor meer dan 90% onder de Nederlandse belastingen valt, kunt u in Nederland een belastingaangifte doen alsof u in Nederland woont. Dit heet kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan bent u buitenlands belastingplichtig. De Nederlandse belastingen zijn, net als in België, progressief. Dit houdt in dat u relatief meer belasting afdraagt naarmate u een hoger inkomen heeft. De belastingaangifte in Nederland moet jaarlijks vóór 1 juli worden gedaan.

Loonheffing

Een belangrijk verschil met de Belgische belastingdienst is dat de Nederlandse belastingdienst ook de premies voor de sociale verzekeringen heft. Op uw loonstrook staat de inhouding ‘loonheffing’. Dit betreft niet alleen de loonbelasting, maar als u in Nederland sociaal verzekerd bent ook de premies voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Uitzonderingen

Enkele beroepsgroepen hebben een uitzonderingspositie bij de belastingheffing. Het gaat hierbij om docenten met een tijdelijk arbeidscontract, internationale vrachtwagenchauffeurs en vliegend of varend personeel. Verder is de belastingheffing van uitzendkrachten die vanuit een Belgische uitzendbureau worden gedetacheerd naar Nederland anders geregeld. Ook voor overige gedetacheerden gelden bijzondere regels.

Voor overheidsdienst (ambtenaren en soms onderwijspersoneel) zijn aparte afspraken gemaakt in het Nederlands-Belgische Belastingverdrag. Deze vindt u terug in artikel 19. Werkt u in overheidsdienst, dan betaalt u meestal over het inkomen dat u met dat werk verdient belasting in de kasstaat (land waar uw werkgever zit). Het maakt niet uit in welk land u woont. Let op: Als u de nationaliteit van uw woonland hebt, dan is de situatie ingewikkelder.

Het is dan ook belangrijk om in bovenstaande gevallen contact op te nemen met een expert als u tot één van deze groepen behoort. Hieronder vindt u de contactgegevens:

 • Belastingdienst Buitenland in Heerlen: +31 55 538 53 85
 • Team GWO (gezamenlijke afdeling met experts van de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten)
  • vanuit België: 0800 1011352
  • vanuit Nederland: 0800 024 1212
 • Belintax: +32  2576 3470
Detachering en bijzondere groepen

Wanneer u in België voor uw Nederlandse werkgever (bijv. een uitzendbureau) werkzaam bent, kunt u aan andere regelingen onderworpen zijn. Mogelijk is bijvoorbeeld, dat u onder het belasting- en/of sociale verzekeringssysteem van het land waarin u woont, valt.

Wij raden u aan, onder deze omstandigheden met het GrensInfoPunt, de SVB/RSZ of met het Team GWO contact op te nemen.

Verhuizen van of naar Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan een M-aangifte (migratie). Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.
 
Lees hier meer.

(Kwalificerende) buitenlandse belastingplicht

Voorwaarden kwalificerende buitenlandse belastingplicht

U bent kwalificerende buitenlands belastingplichtige als u in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont. Én over minimaal 90% van uw inkomen belasting betaalt in Nederland. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.

Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig. U kunt dan samen aangifte doen als fiscale partners.

Voldoet u aan de voorwaarden voor behandeling als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige? U betaalt dan alleen belasting over uw Nederlandse inkomen en eventueel onroerend goed in Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten, waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen moet u wel opgeven, maar is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

De heffingskortingen voor personen die niet in Nederland wonen, worden niet altijd automatisch toegepast.  Meer informatie vindt u hier. Ook kunt u in de loop van het jaar een voorlopige aanslag aanvragen.

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan hebt u recht op het ‘belastingdeel’ van alle heffingskortingen. Bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, dan hebt u ook recht op de premiedelen van alle heffingskortingen.

Bent u een buitenlands belastingplichtige, maar geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Afhankelijk van uw woonland hebt u recht op het ‘belastingdeel’ van bepaalde heffingskortingen. Bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, dan hebt u ook recht op de premiedelen van deze heffingskortingen.

Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan uw partner de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Per 2023 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner als deze geboren is na 1962. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen. U moet dan wel beiden aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoen.

Om aangifte te kunnen doen in Nederland heeft uw partner een burgerservicenummer (BSN) nodig.

U en uw partner zijn allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtig, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u en uw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • u en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  • u betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en uw partner heeft geen of weinig inkomen
  • u en uw partner betalen allebei over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting
  • u en uw partner kunnen een inkomensverklaring overleggen van FOD Financiën

Voor het doen van een aangifte hebt u een inkomensverklaring nodig die door de Belgische belastingdienst is afgestempeld. De formulieren zijn zowel Nederlandstalig als Duitstalig als Franstalig op de website van de Belastingdienst te vinden.

U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Als u en uw partner aan de voorwaarden voldoen en uw partner heeft geen of weinig inkomen, kan ook uw partner aanspraak maken op de heffingskorting. Deze komt tot uitkering als er voldoende belastingen en premies over blijven om die te kunnen betalen. In deze gevallen kan het gunstig zijn om gezamenlijk in Nederland een belastingaangifte te doen.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlands belastingplicht? Dan hebt u geen recht op aftrekposten en heffingskortingen voor het belastingdeel. De Belastingdienst heft dan alleen belasting over uw Nederlandse inkomen. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen buiten beschouwing. Heeft uw partner geen of weinig inkomen? Dan krijgt hij of zij de algemene heffingskorting niet (gedeeltelijk) uitbetaald.

Geen fiscale partner

U kunt geen fiscale partner hebben als u niet kwalificeert en u buitenlands belastingplichtig bent. U betaalt dus in Nederland alleen belasting over uw eigen inkomen in of vanuit Nederland.

Geen recht op heffingskortingen en aftrekposten

Bent u buitenlands belastingplichtig, dan hebt u meestal geen recht op:

 • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
 • persoonsgebonden aftrek
 • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Heffingskortingen op sociale verzekeringen

Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW en ziektekostenverzekering? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Meer informatie over heffingskortingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

(tekst grotendeels overgenomen van de website van de Nederlandse belastingdienst)

Belasting Uitzendkracht

Bij werken voor een uitzendbureau of Interimkantoor heeft u een bijzonder soort arbeidsovereenkomst. U tekent het contract met uit een uitzendbureau of een Interimkantoor, maar verricht werkzaamheden voor een andere werkgever (de inlener). Met deze inlener hebt u geen arbeidsovereenkomst afgesloten. Het werk dat u verricht vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de uitzendorganisatie en de inlener. Als de inlener waar u voor werkt in het buurland is gevestigd, moet worden bepaald in welk land u belastingplichtig bent. In gerechtelijke uitspraken en door de belastingdiensten is bepaald dat u belasting betaalt in het land waar de inlener gevestigd is.

Als u in België woont en voor een Interimkantoor in Nederland werkt, moet u in Nederland belasting betalen. UwInterimkantoor moet de loonbelasting aan de Nederlandse belastingdienst afdragen

Als u zeer kort (enkele dagen) over de grens werkt, dan kan het zijn dat de belasting toch afgedragen moet worden in het land waar de uitzendorganisatie is gevestigd. Er moet dan worden onderzocht of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het uitzendbureau of de Interimkantoor kan dan contact opnemen met de Belastingdienst of het FOD Financiën om duidelijkheid te krijgen.

Let op: Als er geen uitzondering kan worden gemaakt en vanaf dag 1 belasting moet worden afgedragen in het werkland, kan de zogenaamde 183-dagenregeling niet worden toegepast.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij het Team GWO.

In welk land u sociaal verzekerd bent staat los van de vraag waar u belasting moet betalen. Voor informatie hierover kunt contact opnemen met de SVB of met een medewerker van een GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt