Kinderkrankengeld

Kind ziek, wat nu? Kinderkrankengeld in Duitsland

Als een kind ziek wordt, zitten ouders nog wel eens met de handen in het haar. Want wat te doen als een kind ziek is en je daarom niet kunt gaan werken? Werknemers in Duitsland hebben in dat geval recht op extra vrije dagen als ze voor een ziek kind moeten zorgen. Dat geldt ook voor Nederlanders die in Duitsland in loondienst zijn. In geval van ziekte van een kind kun je als werknemer worden vrijgesteld van je werkzaamheden. Bovendien hebben verplicht of vrijwillig verzekerden voor bepaalde tijd aanspraak op zogeheten ‘Kinderkrankengeld’.

Voorwaarden

Verplicht of vrijwillig verzekerden hebben gedurende de periode van ziekte van hun kind aanspraak op Kinderkrankengeld als:

 • Een arts een attest schrijft, waarin staat dat de verzekerde voor de verzorging van zijn ziek kind thuis moet blijven en niet kan werken.
 • Een andere persoon uit hetzelfde huishouden deze zorg niet kan verlenen
 • Het kind niet ouder is dan elf jaar of ouder dan 11 jaar is en gehandicapt en op hulp aangewezen is.
 • Het kind verplicht verzekerd is (dit kan ook in een ander land dan Duitsland zijn).

Melden bij UWV

Als uw kind ziek wordt, neem dan de volgende stappen:

 • Meldt u zich bij uw werkgever op de eerste ziektedag van het kind. Geef hierbij de naam en het geboortedatum van het kind door. Werkt u via een Zeitarbeitsfirma, dan meldt u zich ook daar.
 • Meldt u telefonisch bij UWV (0900-9294). UWV zal telefonisch contact met u opnemen en de ziekmelding opnemen. Een verzekeringsarts van UWV zal controleren of u thuis moet blijven om voor uw zieke kind te zorgen.

Geef daarbij de volgende gegevens door:

 • uw burgerservicenummer
 • de eerste dag dat u thuis blijft omdat uw kind ziek is
 • de oorzaak van de ziekte en waarom u thuis moet blijven om voor uw kind te zorgen.
 • uw Duitse verzekeringsnummer (staat op het kaartje van uw Krankenkasse)
 • naam en adres van uw Duitse Krankenkasse.
 • UWV stuurt u twee mededelingen omtrent de ziekmelding, hiervan kunt u een exemplaar overhandigen aan uw werkgever, de andere moet u aan uw Krankenkasse overhandigen.
 • Vraag bij uw Krankenkasse het Kinderkrankengeld aan, dit kan meestal digitaal.
 • Let op: de beslissing of u Kinderkrankengeld krijgt of niet ligt bij uw Krankenkasse.

Beperkte duur

Per kalenderjaar heeft elke ouder die voldoet aan de genoemde voorwaarden, voor elk kind maximaal 15 dagen recht op Kinderkrankengeld. Bij alleenstaanden zijn dit 30 dagen. Bij meerdere kinderen wordt het aantal naar rato verhoogd. In totaal heeft elke ouder recht (als er meer kinderen zijn) op maximaal 35 werkdagen Kinderkrankengeld per jaar. Voor alleenstaanden geldt een maximale duur van 70 werkdagen. Dagen, waarop werkgevers hun werknemers betaald vrijgeven, worden hiermee verrekend. Voor deze dagen wordt geen Kinderkrankengeld uitgekeerd.

Hoogte van het Kinderkrankengeld

In de regel vergoedt de Krankenkasse 90 procent van het niet genoten nettodagsalaris. In de maanden waarin de werknemer van zijn werkgever eenmalige betalingen ontvangt, zoals vakantiegeld of een kerstgratificatie, wordt zelfs 100 procent vergoed. Het maximumbedrag is € 120,75 per dag (2024).

 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt