Kind en gezin

Zover u in België werkt, kunt u aanspraak op verschillende vakantieregelingen en betalingen maken. Dat hangt echter niet alleen van u af, maar ook van de omstandigheden van de andere ouder.

U moet daarbij goed naar u rechten informeren.

Moeder- en vaderschapsverlof

U heeft aanspraak op:

– Moederschapsverlof in België: dit verlof vraagt u aan bij uw wekgever. Voor de uitbetaling is uw Belgische ziektekostenverzekering verantwoordelijk. Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken. Eén week voor de geboorte is verplicht, dan kunnen 14 weken na de geboorte worden opgenomen, bijvoorbeeld ook 6 weken voor de geboorte en 9 weken daarna.

– Vaderschapsverlof: dit bedraagt 15 dagen. Daarvan draagt de werkgever 3 dagen en de andere dagen de Belgische ziektekostenverzekering.

Ouderschapsverlof en tijdkrediet

Ouderschapsverlof:

Wanneer u in België werkt, heeft u eventueel recht op ouderschapsverlof. Dit is een tijdelijke vermindering of onderbreking van uw werkzaamheden, om voor uw kleine kinderen te zorgen. Tijdens deze periode kunt u een maandelijkse bijdrage via LfA (RVA, ONEM) krijgen.

Voor u gelden in principe de volgende regels:

  • U was in de afgelopen 15 maanden tenminste 12 maanden bij uw huidige werkgever werkzaam.
  • Het kind is nog geen 12 jaar oud.
  • U kunt de aanspraak op ouderschapsverlof niet op uw partner overdragen.

Het ouderschapsverlof bedraagt 4 maanden, wanneer u de gehele periode wilt opnemen. U kunt het verlof in verschillende periodes opdelen van in totaal 16 weken. Wanneer u besluit, het ouderschapsverlof slechts voor de helft of voor 1/5 op te nemen, dan wordt de totale duur in overeenstemming daarmee gewijzigd.

De hoogte van de betalingen bedraagt bij een opname van de gehele verlofperiode (stand 2023) € 978,24 bruto.

Op de pagina van de LfA (RVA, ONEM) vindt u meer informatie over de regelingen, bijzonderheden en uitzonderingen.

Woont u in Duitsland, dan kunnen de beide ouders aanspraak op de Duitse ouderschapsuitkering (Elterngeld) maken. Een combinatie met het Belgische ouderschapsverlof is mogelijk . Dan worden de uitkeringen uit België echter mede worden aangerekend bij de Duitse ouderschapsuitkering.

Tijdskrediet

Naast het ouderschapsverlof is het ook mogelijk een gemotiveerde aanspraak, te maken op een tijdskrediet. Daartoe moet u 24 maanden bij uw werkgever werkzaam zijn. Dit ouderschapsverlof is mogelijk totdat het kind 8 jaar oud is en ook hier kan opgedeeld worden tussen volledige periode en deelperiodes. De hoogte van de uitbetalingen bedraagt bij gehele dagtaak onderbreking € 697,76 bruto (stand 2023). Ook daarover vind u meer informatie op de LfA-website (RVA, ONEM).

Ook deze betalingen zijn verenigbaar met de Duitse ouderschapsuitkering (Elterngeld). Of en hoe deze echter eventueel door de Duitse ouderschapsverzekering aangerekend worden, is heel verschillend.

Aanspraak op kinderbijslag en geboortepremie

U maakt aanspraak op kinderbijslag uit Duitsland en uit België. Zoverre de andere ouder in Duitsland werkzaam is, ontvangt u de kinderbijslag eerst uit Duitsland. Is de Belgische kinderbijslag hoger dan in Duitsland, dan wordt het bedrag uit België met het verschil verhoogd. Deze compensatie gebeurt per kind en niet per gezin. Het is dus lonend die kinderbijslagbedragen te vergelijken.

Werkt de andere partner in Duitsland niet en krijgt deze ook geen andere vervangende uitkeringen, dan komt de kinderbijslag met prioriteit uit België.

De kinderbijslag in België is regionaal geregeld. Het komt erop aan in welke regio u voornamelijk werkt, of voor u de bepalingen van Vlaanderen, van Wallonië of van de Duitstalige gemeenschap toepasbaar zijn.

In België werkend, maakt u naast de maandelijkse kinderbijslag, aanspraak op een geboortepremie, die niet met de Duitse kinderbijslag wordt verrekend.

  • In Vlaanderen krijgt ieder kind sinds 2019 een zogenaamd “groeipakket”. Dit bevat, naast de basiskinderbijslag van € 163,20, eventueel verschillende toeslagen. Info’s daarover vindt u onder de pagina van het Groeipakket. De geboortepremie bedraagt hier  € 1.190,68.
  • Hier zijn de bedragen verschillend al naar rang en leeftijd van de kinderen. Info’s onder de Wallonische pagina van de famiwal voor Brussel vindt u de informatie onder famifed. Hier zijn ook nog verschillende “vrije” kinderbijslag uitbetalingsinstanties verantwoordelijk.  Die geboortepremie bedraagt hier tussen  € 976,00 en € 1.297,00
  • In de Duitstalige Gemeenschap is het Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft verantwoordelijk. Het basisbedrag voor de eerste beide kinderen bedraagt € 181,30 en vanaf het derde kind een toeslag van € 155,88. Daardoor is het hier vanaf het derde kind zeer zeker interessant de compensatie aan te vragen. De geboortepremie bedraagt hier € 1.320,88 per kind.

Meer informaties over dit onderwerp verkrijgt u bij de verantwoordelijke, kindergelduitkeringsinstanties van uw werkgever of bij uw dichtstbijzijnde GrensInfoPunt. Bij twijfel aan de competentie in België kunt u in het Duits ook steeds bij het Ministerie der DG navragen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt