Ziekte en arbeidsongeschiktheid

U bent in België verzekerd voor een uitkering bij ziekte. Als u ziek wordt en niet kunt werken, krijgt u eerst een deel van uw loon van uw werkgever. Daarna krijgt u vaak een uitkering bij ziekte van het ziekenfonds.

Let op. Is uw ziekte veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Dan krijgt u een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Voor meer informatie over deze regelingen kunt u terecht bij de arbeidsongevallenverzekeraar of Fedris.

Voorwaarden

Bent u langer ziek en stopt uw werkgever met de betaling van (een deel van) uw loon? Dan krijgt u via uw Belgisch ziekenfonds een ziekengelduitkering als u in de 6 maanden voordat u ziek werd ten minste 120 dagen heeft gewerkt in België en eventueel een ander EU-land.

Aanvragen

Als u ziek wordt, hoeft u de uitkering bij ziekte niet aan te vragen. Uw ziekmelding is uw aanvraag.

Uw ziekmelding bij verblijf in Nederland

Meldt u eerst (meteen) ziek bij uw werkgever. Daarna meldt u zich binnen 2 dagen telefonisch ziek bij UWV (088 8982001). Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Naam van uw mutualiteit (Belgisch ziekenfonds) en het inschrijvingsnummer
  • Naam en adres van uw werkgever
  • Medisch onderzoek

Na uw ziekmelding bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) roept de verzekeringsarts van UWV u op voor een medisch onderzoek. U hoeft hiervoor dus niet naar België. U bent verplicht naar de afspraak te komen. Als u dit niet doet, of als u zich te laat ziek meldt, geeft UWV dit door aan de werkgever en de mutualiteit in België. De resultaten van het medisch onderzoek stuurt UWV naar de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.

Verklaring huisarts opsturen naar werkgever

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven. In de praktijk kan dit niet, omdat Nederlandse artsen deze verklaring niet geven. Stuur daarom de uitnodigingsbrief van UWV naar uw werkgever. Zo weet uw werkgever dat hij de medisch verklaring gaat krijgen van UWV.

Uw ziekmelding bij verblijf in België

Bent u ziek en verblijft u in België? Meld u binnen 2 dagen ziek bij uw werkgever met een verklaring van de Belgische huisarts. In richtlijnen die door de werkgever worden gehanteerd kunnen kortere termijnen zijn afgesproken.

Hoogte en duur van uw loondoorbetaling

Als u ziek wordt blijft uw werkgever uw loon of een deel ervan betalen.

*   Bent u een bediende? Dan ontvangt u nog één maand 100% van uw loon. Hierna stopt uw loon maar ontvangt u ziektegeld van de ziektekostenverzekeraar.

*   Bent u een arbeider? Dan ontvangt u de eerste zeven dagen 100% van uw loon, en van de achtste tot en met de veertiende dag 85,88% van uw loon. Vanaf de vijftiende dag tot en met het einde van de eerste maand krijgt u nog 25,88% van uw loon van uw werkgever. De overige 60% krijgt u van uw mutualiteit. In totaal krijgt u dan 85,88% van uw loon. Ook hier wordt aansluitend de betaling overgenomen door de ziektekostenverzekeraar.

Hoe hoog wordt mijn uitkering als ik geen loon meer krijg?

Na de eerste maand van uw ziekte krijgt u van de mutualiteit 60% van het loon dat u verdiende vóór de eerste ziektedag. Voor de berekening van de uitkering wordt uw loon omgerekend naar een dagloon. Uw dagloon kan nooit meer zijn dan € 176,02 per dag  ook al verdiende u meer per dag. Dit betekent een maximale uitkering van € 105,61 per dag (stand van zaken 2024). Bij de berekening wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek. Deze uitkering geldt dan voor de eerste zes maanden van uw ziekte. Vanaf de zevende maand wordt gekeken naar de gezinssituatie. Bij RIZIV vindt u meer informatie.

Wat als u langer dan een jaar ziek bent?

Als u 12 maanden ziek bent stopt uw ziekengelduitkering en kunt u een Belgische invaliditeitsuitkering aanvragen. U moet voor deze uitkering minimaal 66% arbeidsongeschikt verklaard worden.

Hoe hoog uw uitkering vervolgens wordt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en van uw vroegere loon:

  • Als u een gezin hebt: 65% van uw laatste loon
  • Als alleenstaande: 55% van uw laatste loon
  • Als u een partner hebt met een inkomen boven de wettelijke minimum norm: 40% van uw laatste loon
  • Als u een partner zonder inkomen hebt of een inkomen onder de wettelijke minimum norm: 55% of 65% van uw laatste loon, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Uw uitkering is net als bij de ziektegelduitkering gemaximeerd.

Als u niet uw hele loopbaan in België had

Als u voor de periode van ziekte niet alleen in België hebt gewerkt maar ook in Nederland moet u in beide landen een (gedeeltelijke) uitkering aanvragen.

Meer info

Wenst u een gesprek met een adviseur in een GrensInfoPunt? Kijk dan hier voor een overzicht van de GIP’s in uw buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt