Ziekengeld en loondoorbetaling

In deze animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits over de regelingen als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en ziek wordt.

Loondoorbetaling door de werkgever

Als u in Nederland werkt en ziek wordt, zal uw werkgever uw loon doorbetalen. Hebt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dan betaalt hij maximaal 104 weken lang het loon door. Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd, dan betaalt de werkgever tot het einde van het arbeidscontract (met een maximum van 104 weken).

Uw werkgever is wettelijk verplicht om 70% van uw brutosalaris door te betalen. In de meeste cao’s is opgenomen dat u in het eerste jaar van ziekte recht hebt op 100% van uw brutoloon.

De werkgever heeft een lange loondoorbetalingsverplichting. Dat is ook de reden dat de werkgever verantwoordelijk is voor de controle of u ziek bent of niet. Tevens heeft hij de verplichting om u te re-integreren. Hiervoor heeft hij een Arbodienst in de arm genomen, waar onder andere artsen werken die bijvoorbeeld de controle doen als u wat langer ziek bent.

Ziek en einde dienstverband

Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd en aan het einde van uw dienstverband bent u nog ziek? Dan meldt uw werkgever u bij het UWV ziek. Het UWV zal dan een ziektewetuitkering gaan betalen. Deze uitkering is 70% van uw brutoloon.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten met een uitzendbeding verliezen soms direct hun uitzendbaan als zij ziek worden. Dat is het geval als er een uitzendbeding van toepassing is en de inlener het uitzendbureau heeft verzocht om het contract te beëindigen. De uitzendkracht kan dan na 1 of 2 wachtdagen recht hebben op een Ziektewet-uitkering van UWV. Als het contract niet wordt beëindigd is er vanaf de 2e ziektedag recht op loondoorbetaling. 

Loondoorbetaling via uitzendbureau

Als u al langer voor het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau uw loon doorbetaalt. U krijgt namelijk meer rechten naarmate u langer voor een uitzendbureau werkt. Dit ligt vast in het fasensysteem voor uitzendkrachten.
In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Vraag uw uitzendbureau om meer informatie.

Werkgever is eigenrisicodrager

Werkgevers in Nederland kunnen er ook voor kiezen om een zogenaamde eigenrisicodrager te zijn. Dat houdt in dat zij geen premies hoeven te betalen voor het ziekengeld dat het UWV uitkeert, maar zelf het financiële risico dragen. U krijgt dan een ziektewetuitkering via uw werkgever.

Let op: vraag altijd na bij uw werkgever of deze inderdaad een melding ziek uit dienst bij het UWV heeft gedaan.

Meer informatie leest u hier

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt