Ziekte en arbeidsongeschiktheid

U bent in België tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd. Voor zoverre u ziek wordt en niet kunt werken, ontvangt u eerst een deel van w loon van uw werkgever. In aansluiting daaraan ontvangt u in geval van ziekte vaak een uitkering van uw ziekteverzekering.

Houdt u echter rekening met het volgende: is uw ziekte een gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte? In dat geval ontvangt u een uitkering van de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever of van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Meer informaties over deze regelgevingen verkrijgt u van de arbeidsongevallenverzekering of van Fedris.

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen, dat uw loon in geval van ziekte doorbetaald wordt, moet u zich bij uw werkgever direct ziek melden en een ziekmelding (termijn al naar het arbeidsreglement) inzenden. Binnen twee dagen na de ziekmelding moet u ook uw Duitse ziektekostenverzekering een ziektemelding zenden.

U bent langer ziek, en uw werkgever beëindigt de betaling (van een deel) van uw loon? Dan ontvangt u via uw Belgische ziektekostenverzekering ziektegeld, voor zoverre u in de zes maanden voor de uitbraak van uw ziekte tenminste 120 dagen in België en eventueel in een ander EU-land gewerkt heeft.

Hoogte en duur loondoorbetaling

Wanneer u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw loon of een deel daarvan door.

  • U bent beambte? Dan ontvangt u nog een maand lang 100% van uw loon. Daarna ontvangt u in principe ziektegeld van uw ziektekostenverzekering.
  • U bent arbeider? Dan ontvangt u de eerste zeven dagen 100% van uw loon en vanaf de 8e  tot en met de 14e dag 85,88% van uw loon. Vanaf de 15e dag ontvangt u tot aan het einde van de eerste maand nog 25,88% van uw loon van uw werkgever. De resterende 60% betaalt uw ziektekostenverzekering. In totaal ontvangt u zo 85,88% van uw loon. Daarna ontvangt u verder ziektegeld van de ziektekostenverzekering (stand 2023).

Hoeveel ontvang ik, wanneer ik geen loon meer krijg?

Na de eerste ziektemaand ontvangt u van de ziektekostenverzekering 60% van het loon, dat u voor de eerste ziektedag ontvangen heeft. Voor de berekening van de betaling wordt uw loon in een dagloon omgerekend.

De berekening wordt in het systeem van de 6-daagse week uitgevoerd. In de regel gaat men van 26 betaalde dagen per maand uit. In de eerste 6 maanden geldt een maximaal daggeld van € 85,52. (stand 2019).

Vanaf de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid betaalt de ziektekostenverzekering in de regel verder tot 60% van het brutoloon. Van af dan hangt de hoogte van het daggeld van verschillende factoren af (gezinssituatie …): Info’s daarover vindt u onder Riviz.

Langer dan een jaar ziek

Wanneer u twaalf maanden ziek bent, wordt de uitbetaling van het ziektegeld gestaakt. In aansluiting daarop kunt u een Belgische invaliditeitsuitkering aanvragen. Om deze uitkering te kunnen verkrijgen, moet uw arbeidsongeschiktheid ten minste 66% bedragen.

Hoe hoog uw uitkering verder uitvalt, hangt van uw persoonlijke omstandigheden en van uw vroegere loon af:

  • Wanneer u een gezin heeft: 65% van uw laatste loon.
  • Als alleenstaande: 55% van uw laatste loon.
  • Wanneer het inkomen van uw partner boven het wettelijke minimum ligt: 40% van uw laatste loon.
  • Wanneer uw partner geen inkomen of een inkomen betrekt, dat onder het wettelijke minimum ligt: 55% of 65% van uw laatste loon – al naar de gezinsomstandigheden.

De uitkering is, net zoals bij de berekening van het ziektegeld, begrensd.

Gewerkt in meerdere landen

Wanneer u niet alleen in België, maar ook in Duitsland werkzaam bent geweest, moet u in beide landen een (gedeeltelijke) uitkering aanvragen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt