Arbeidsrecht

Arbeidscontracten

In Nederland zijn twee soorten schriftelijke arbeidsovereenkomsten gebruikelijk, namelijk:

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het belangrijkste verschil is de duur van het contract. Het is gebruikelijk dat veel arbeidsverhoudingen beginnen met een contract voor bepaalde tijd (voor een jaar of een half jaar).

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Deze arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan zolang geen van beide partijen de overeenkomst opzegt. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden bepaalde regels, zoals de inachtneming van een opzegtermijn.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Deze arbeidsovereenkomst heeft een vaste einddatum, bijvoorbeeld vijf maanden of de duur van een specifiek (gespecificeerd) project. Contracten voor bepaalde tijd kunnen onder bepaalde voorwaarden worden verlengd.

In Nederland is een mondelinge arbeidsovereenkomst rechtsgeldig, maar een schriftelijke arbeidsovereenkomst is zeer aan te raden.

Wat moet in arbeidscontract staan?

De volgende informatie moet binnen een maand schriftelijk worden vastgelegd:

 • naam en woonplaats van uw werkgever en uzelf
 • plaats(en) waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
 • uw functie of type activiteit
 • datum waarop u met uw werkzaamheden begint
 • duur van het contract als het een tijdelijk contract is
 • loon en uitbetalingstermijn
 • normale wekelijkse of dagelijkse werkuren
 • een eventuele proeftijd (max. 2 maanden)
 • opzegtermijn

Als een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kan hier met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden naar worden verwezen. Een cao is een overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemersorganisaties met een wettelijke basis. Ongeveer 80% van alle werknemers in Nederland valt onder een cao. Uw werkgever moet deze informatie binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden verstrekken. Alle cao’s hebben ook betrekking op bedrijfspensioenen.

De cao’s zijn te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de websites van de vakbonden.

Proeftijd

Het is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst of een proeftijd toegestaan is.

Duur arbeidscontract

0-6 maanden:Proeftijd niet toegestaan
6-24 maanden:Proeftijd van max. één maand
24+ maanden:Proeftijd van max. 2 maanden
Onbepaalde tijd:Proeftijd van max. 2 maanden

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. Is deze niet vastgelegd, dan is er geen proeftijd. Tijdens de proeftijd kunt u zonder opzegtermijn en zonder reden worden ontslagen. U kunt in deze tijd ook zonder opzegtermijn zelf de baan weer opzeggen.

Opzegtermijn

Opzegtermijn voor werkgever bij een vast dienstverband:

 • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
 • Tussen 5 en 10 jaar in dienst: 2 maanden
 • Tussen 10 en 15 jaar in dienst: 3 maanden
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

Bij een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn, wel een aanzegtermijn.

Opzegtermijn voor werknemer is 1 maand, tenzij in de cao of in het arbeidscontract iets anders is afgesproken. In dat geval is de opzegtermijn voor de werkgever 2 x zo lang als die voor de werknemer.

In de meeste cao´s zijn afspraken gemaakt over opzegtermijnen, deze kunnen afwijken van de wettelijke termijnen.

Minimumloon

In Nederland geldt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Voor een werknemer van 21 jaar en ouder bedraagt het minimumuurloon € 13,27 vanaf 1 januari 2024. 

Het minimumloon wordt twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast aan de ontwikkeling van de collectieve lonen.

Vakantiegeld

Als werknemer heeft u recht op wettelijk vakantiegeld (8% van uw bruto jaarsalaris). In de meeste gevallen wordt dit één keer per jaar uitbetaald, meestal in mei. Meer informatie over vakantiegeld en vakantiedagen leest u hier.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als u bij uw werkgever 2 jaar ziek bent geweest en de loondoorbetaling van de werkgever stopt, zal uw werkgever u waarschijnlijk ontslaan. Voorwaarde is wel dat er voor u geen re-integratiemogelijkheden bij uw werkgever zijn en dat de werkgever heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Als hij daar niet aan heeft voldaan, kan het zijn dat de werkgever nog een jaar extra uw loon moet doorbetalen. Als u ontslagen wordt, hebt u onder voorwaarden recht op de zogenaamde transitievergoeding (maximaal € 94.000,- in 2024), betaald door de werkgever.

Vakbonden

Als u lid bent of wordt van een Belgische vakbond, heeft u ook recht op advies, juridische ondersteuning en fiscaal advies van de Nederlandse vakbonden FNV of CNV.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt